На 23.02.2018 г. с ДВ, бр. 17 беше обнародвано изменението и допълнението на Закона за фуражите, включващо: 

1. Предприятията, извършващи детоксикация на фуражи, които трябва да бъдат одобрени в съответствие с чл. 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 183/2005 за определяне на изискванията за хигиена на фуражите и във връзка с чл. 19 от Закона за фуражите. С включването в Закона на одобрението на този вид оператори от сектор „Фуражи” са осигурени условията по прилагането на  Регламент (ЕС) № 2015/786 на Комисията от 19 май 2015 г. за определяне на критерии за приемане на методи за детоксикация, прилагани за продукти, предназначени за хранене на животни, предвидени в Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. 

2. Всички текстове, касаещи фуражните забрани, въведени с Регламент (ЕО) № 999/2001, относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии от страна на оператори във фуражния сектор са извадени от Закона за ветеринарномедицинската дейност и с цел извършване на контрол само по един закон са включени в Закона за фуражите. Също са въведени и санкции по неспазване на фуражните забрани. 

3. Въвежда се изискването при етикетирането, че продуктите ясно се обозначават дали те са предназначени за фураж или за друга употреба. Предназначението за употреба, различна от фураж, не може да бъде променяно от друг оператор във фуражния сектор на следващ етап от веригата.

4. Въвежда се изискването обобщените данни за произведените количества комбинирани фуражи за съответното тримесечие от годината да бъдат публикувани на интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните. Посочените данни няма да представляват официална статистическа информация и могат да се използват само за целите на официалния контрол на фуражите.

5. Във връзка със сроковете за пререгистрация на земеделските стопани и вписването им е в Регистъра на земеделски стопани по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители, е изменен  чл. 15а, ал. 1 от Закона, касаещ предоставянето на посочения регистър от Министерството на земеделието, храните и горите на Българска агенция по безопасност на храните.

6. В Закона се включва и регистрацията на оператори от сектора, извършващи търговията с фуражи предлагани чрез средствата за комуникация от разстояние, т.е. всеки оператор трябва да обяви пред БАБХ и да регистрира дейността си „търговия на фуражи чрез интернет”. Колеги, в случай че предлагате фуражи на интернет страниците си е необходимо да го обявите пред БАБХ. Също са включени и санкции при неизпълнението на тези разпоредби от Закона.

7. Въвежда се изискването при пускане на пазара на първично произведени фуражни суровини, същите да се придружават от декларация за произход и съответствие по образец, утвърден от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните. Образецът е публикуван на интернет страницата на агенцията.

8. Въведени са задължения за извършване на обучения на операторите във фуражния сектор, упражняващи дейност на всеки един етап от производството, обработката, съхранението, транспортирането, разпространението и използването на фуражите при храненето на животните.  Определено е, че поне веднъж на три години наетия персонал е получил обучение по въпросите на хигиената и безопасността на фуражите, съответстващи на дейността, която се извършва. Министърът на земеделието, храните и горите по предложение на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните със заповед утвърждава темите за обучение за всяка от дейностите на всеки етап от веригата. Заповедта се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите и на Българската агенция по безопасност на храните.

9. Допълнени са правилата за унищожение на опасни фуражи.

10. Изцяло процедурата за износ на фуражи за трети държави се разписва в Закона, а текстовете, които до сега бяха включени в Закона за ветеринарномедицинската дейност отпадат. Дава се право на инспекторите и експертите, отговорни за официалния контрол на фуражи, които не са ветеринарни лекари да издават ветеринарни сертификати за износ.

11. Чл. 50а, ал. 4 гласи, че разходите за изследване на пробите взети за целите на официалния контрол, с изключение на пробите по мониторинг, са за сметка на оператора във фуражния сектор и се заплащат съгласно ценоразписите на акредитираните лаборатории, определени да извършват анализ на проби за официален контрол. Отпаднала е думата „вземане”, което означава, че изпращането на пробите до лабораториите не се извършва и не се заплаща от оператора.

12. Въведено е определение за пратка - количество фураж от една и съща категория или с едно и също описание, вписано в един и същ документ, транспортирано с едни и същи транспортни средства.