Съдържание – брой 4/2016 г.

 

ОБУЧЕНИЕ

Етикетиране на фуражи. Вземане на проби от фуражи. Работа с Регистъра на фуражните добавки, съгласно Регламент (ЕО) № 1831/2003 ............................................................................................стр. 8

Георги Грънчаров - Финансиране на фуражопроизводството по подмярка 4.2........................................................................................стр. 9

ХРАНЕНЕ 

Димитър Белоречков - Нутригеномиката и производството на фураж за птици - продължение от миналия брой...............  ......................стр. 13

Проф. днс. Лидия Ангелова - За фуража и храненето на прасета за угояване от съвременен генотип.................   ..................................стр. 18

Ролята на Витамин Е за повишаване качеството на месото...........стр. 24

Събка Сурджийска, Таня Костова, Снежана Каменова, Ина Мутафчиева - Изпитване на Алифос СхРтм като алтернатива на кокцидиостатиците при пилета бройлери ..................................... стр. 25 

НОВИНИ ОТ FEFAC

Визията на FEFAC за устойчивост: Отговорно и ефективно използване на ресурсите от фуражната промишленост.................стр. 28

НЕЩО ИНТЕРЕСНО И ТОНИЗИРАЩО

Кафето...............................................................................................стр. 30

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Зооинж. Атанас Божков

В разгара на лятото беше проведено обучение на тема: „Етикетиране на фуражи. Вземане на проби от фуражи. Работа с Регистъра на фуражните добавки, съгласно Регламент (ЕО) № 1831/2003”, организирано от Съюза на производителите на комбинирани фуражи. Вярвам, че за всички ни то е било много ползотворно. С проведеното обучение доказахме още веднъж как може да се работи в екип. Искам да изкажа голямата си благодарност към всички, които въпреки започналата кампания и ангажираността си взеха участие в обучението.

В средата на месец август 2016 г. беше публикуван Годишният доклад на FEFAC за 2015 г., който подчертава производството на комбинирани фуражи по региони. В доклада е отразено, че количеството на произведените комбинирани фуражи от 28-те държави-членки на ЕС е 158 милиона метрични тона, което в сравнение с 2014 г. означава увеличение на производство с 1 %.

Европейската комисия официално одобри „Кодекс на ЕС за добри практики при етикетирането на комбинирани фуражи за животни, отглеждани за производство на храни”. Препратката на Кодекса е публикувана в Официаления вестник на Европейския съюз, Серия C 275. Кодексът е на английски език. Съюзът на производителите на комбинирани фуражи извършва превод на Кодекса, като се очаква същият да излезе от печат през месец септември 2016 г. Кодексът ще бъде разпространен до всички заитересовани страни в Република България.

С удоволствие, Ви представям настоящият брой на списание „Фуражи и хранене”, в което ще откриете интересни статии относно „За фуража и храненето на прасета за угояване от съвременен генотип”, „Нутригеномиката и прозводството на фураж за птици” – продължение от миналия брой, „Ролята на Витамин Е за повишаване на качеството на месото”, „Изпитване на Алифос CxPTM като алтернатива на кокцидиостатиците при пилета бройлери” и „Финансиране на фуражопроизводството по подмярка 4.2.”.

Във връзка с подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Програмата за развитие на селските райони, в настоящия брой на списанието сме публикували писмо до министъра на земеделието и храните относно преразглеждане на критериите за приоритизиране на проектните предложения.

В рубриката „Взаимодействие с контролния орган” са публикувани писмо до Българската агенция по безопасност на храните и отговор във връзка с вътресъюзната търговия с Румъния на пълноценни фуражи богати на мазнини. В рубриката „Новини от FEFAC” ще се запознаете с „Визията на FEFAC за устойчивост: Отговорно и ефективно използване на ресурсите от фуражната промишленост”. В следващите броеве на списанието ще бъдат публикувани останалите две визии на FEFAC, касаещи развитието на сектор „Фуражи” в рамките на Европейския съюз.

Приятно четене!

Зооинж. Атанас Божков
Председател на УС на СПКФ