Съдържание – бр.2, 2016г.


А. Дарджиков: “Уважаеми Колеги” – стр.1
Представяме Ви: 20 години “Криста” ООД доставя качество и надежност– стр.2

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СПКФ
Доклад на Управителния съвет на СПКФ за дейността през 2015-2016 г.стр.8
Кой е новият председател на СПКФ?.стр.12
Г. Грънчаров: Новите възможности за фуражопроизводителите през 2016 година– стр.13

БЕЗОПАСНОСТ НА ФУРАЖИТЕ
И. Гайдажиев, Л. Динева - Контрол на качеството и безопасността на фуражите в лабораториите за изпитване на фуражите във фуражната група Extra feed – стр.15
В. Вичев - Взривоопасност при самозагряване на зърнени и фуражни суровини в силози– стр.17

ХРАНЕНЕ
Л. Ангелова - За фуража и храненето на високопродуктивни свине за разплод от съвременен генотип и нерези за разплод–стр.20
Д. Белоречков - Минерално хранене на съвременните генотипове кокошки носачки за яйца– стр.24
Антибактериалната резистентност и здравето на птиците– стр.30
Десет съвета за хранене на птици, отглеждани без антибиотици– стр.32
Ключови аминокиселини в храненето на млечни крави– стр.33

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,


Пролетта дойде с пълна сила. Природата бързо се обновява. Животът напира. Наближава Великден. Време е за нещо ново. И то дойде - имаме нов председател.

Дойде в края на март т. г. на Общото отчетно-изборно събрание на Съюза ни. То се състоя на 25 март т.г в София. Най-важната точка от дневния ред на събранието беше избор на председател на Съюза. За длъжността заявиха своята кандидатура зооинж. Атанас Божков, проф. Лазар Козелов и Иван Роглинов. Кандидатите се представиха сами и изтъкнаха своите възможности и виждания за развитието на Съюза.

На състоялия се таен избор с голямо мнозинство за председател на СПКФ бе избран зооинж. Атанас Божков. Млад, образован, знаещ и можещ.

Опитът се придобива с времето. Очакваме един нов полъх в нашия съюзен живот. Решаване на въпроси и проблемни ситуации на по-високо ниво и с по-далечен поглед в бъдещето. За целта трябва и всички с каквото можем да помагаме.

От сърце му желая успех!

Този успех е необходим за всички.

В добра светлина се представиха проф. Лазар Козелов и Иван Роглинов. Те също показаха своите възможности и потенциал за длъжността. Трябва да благодарим за желанието им за участие в състезанието.

Другата важна точка от дневния ред на събранието беше приемането на измененията в Устава на Съюза. Тези изменения дават възможност по-гъвкаво да се подхожда при решаването на отделни въпроси, както и да се избягват бюрократични проблеми.

Аз приключвам моята активна дейност. Крайно време е. Всяко начало си има и край. И, когато той дойде, виждаш колко бързо е дошъл. Такъв е законът на Живота. Затова не бързайте! Всяко нещо идва с времето.

Благодаря от сърце на всички колеги и читатели на списанието за доверието и подкрепата, която чувствах през цялата година. Сега спирам, но вие не!

Вие трябва както винаги да продължите. Да продължите с още по-голяма сила, устрем и надежда.

Мислете позитивно. Бъдете оптимисти. Сигурно е, че ще дойдат по-добри времена за нас, за държавата ни, за всички.

Бъдете здрави!
Успех!

инж. Атанас Дарджиков,
председател на УС на СПКФ
 

Кой е новият председател на СПКФ?


Зооинж. Атанас Божков е роден на 13.10.1980 г. в гр. Добрич. През 2004 г. завършва висше образование в Аграрния факултет при Тракийския университет в Стара Загора с отличен успех и придобива образователно-квалификационната степен “магистър зооинженер”.

В продължение на една година работи в САЩ по програма за мениджъри на млечни говедовъдни ферми, където придобва опит в управлението на ферми и храненето и отглеждането на животните. В продължение на една година работи в Обединеното Кралство, където усъвършенства английския си език.

От 2005 г. до 2006 г. работи в Стара Загора в централата на “Хрансерви- зинженеринг” АД, отдел “Продажби”. “Хрансервизинженеринг” притежава завод за производство на комбинирани фуражи и за производство на премикси, изготвени на основата на фуражни добавки, където А. Божков придобива маркетинговите и логистичните си умения, както и уменията за работа в екип. От 2006 г. работи в областта на официалния контрол на фуражите в Националната служба по зърното и фуражите, Главна дирекция “Контрол на фуражите”, като заема длъжности от младши до главен експерт. След създаването на Българската агенция по безопасност на храните зооинж. Атанас Божков е назначен за главен експерт в Дирекция “Контрол на фуражи”. След преструктурирането на Агенцията през 2012 г. е преназначен за главен експерт в Дирекция “Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите”, отдел “Контрол на фуражите”.

От 2012 г. е национален експерт към Европейската комисия в сектор “фуражи”.

Участвал е в работни групи към Европейската комисия, Съвета на ЕС, включително и при преговорите и обсъждането на ръководството за вземане на проби от фуражи.

Участвал е в конференции на Федерацията на европейските производители на фуражи (FEFAC), включително и при обсъждане на въпросите, свързани с алтернативните енергийни източници, протеиновия недостиг и други. Познава отлично правото на Европейския съюз и националното законодателство в сектор “фуражи” и неговото прилагане.

Непрекъснато повишава професионалната си квалификация, като е преминал много обучения, организирани от Европейската комисия, за което притежава 36 сертификата.

Участвал е в разработването и провеждането на програми за обучения, включително семинари, работни срещи, лекции, решаване на конкретни казуси и други практически упражнения, обучения на работното място, базирани на европейското законодателство в областта на фуражите, включително на “Хигиенния пакет”, проследяване на фуражи и общите практики в областта по безопасност на фуражите, като “Добри производствени практики” (GMP), “Добри хигиенни практики” (GHP) и НАССР.

Владее писмено и говоримо английски и руски език.