Съдържание – бр.1, 2016г.


А. Дарджиков: “Уважаеми Колеги” – стр.1
Представяме Ви: 25 години фирма ЕТ“Ангелов-Иван Ангелов”– стр.2

НОВИНИ ОТ FEFAC
Р. Тийсен: Влияние на храненето на животните върху глобалното изменение на климата – стр.8

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СПКФ
Г. Грънчаров: Възможностите за кандидатстване по оперативните програми през новата 2016 г. за производителите на фуражи – стр.10

ТЕХНОЛОГИИ И КАЧЕСТВО НА ФУРАЖИТЕ
Кондиционирането - важен процес за постигане на високо качество на гранулите – стр.12

ФУРАЖНИ СУРОВИНИ И КОМПОНЕНТИ

Н. Димитров - Анатомично устройство на зърното – стр.14
ХРАНЕНЕ
Л. Ангелова - За фуража и храненето на високопродуктивни свине за разплод от съвременен генотип. II. Периоди на бременост, лактация (кърмене), отдих -заплождане –стр.18
Д. Белоречков - Храненето на подрастващи и родителите за бройлери и ефектът върху благосъстоянието им – стр.25

Годишно съдържание за 2015 година– стр.30

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,


Усещате ли как времето лети?! Докато се поздравявахме за Новата година и февруари дойде. Януари се представи здраво и ни накара да преживеем истин ска зима. Малък Сечко започна с добро, но има още много време да царува.Следва Баба Марта. Да, тя е непредвидима, но от нея освен всичко друго очакваме в края да ни докара и Пролетта.

Точно за това време определихме и датата за провеждане на Годишното отчетно-изборно събрание - 25 март 2016 г. в София на състоялото се в края на януари заседание на Управителния съвет в София. (Обявата е поместена отделно.)

Искам да подчертая, че въпреки тежките метеорологични условия в страната - ниски температури, сняг и затруднен транспорт, всички членове се явиха точно в определения час и успяхме да проведем едно ползотворно заседание. Основният въпрос беше предложение за някои промени в Устава на Съюза. Както си спомняте, този въпрос беше приет лично от председателя на миналото отчетно-изборно събрание през март 2015 г. Направените промени бяха съгласувани със специалисти от Българската стопанска камара в София и обхващат главно следните направления:
- Премахване на ограничението за броя на мандатите на избрания от събранието председател и членове на УС, след като избирателите ги подкрепят и желаят същите да продължат да управляват Съюза.
- Провеждането на Общото отчетно-изборно събрание може да става и на други места в страната, а не само в София.
- Определена беше заплатата на Председателя в размер до три минимални месечни заплати за страната.

Другите промени премахват някои бюрократични ограничения и правят Устава по-съвременен.

Обсъден беше и въпросът за определяне на членския внос на членовете на Съюза. След много дебати се стигна до извода, че трябва да се изработи по-точна и коректна схема с по-точни критерии за определяне на годишния членски внос както за Съюза, така и за FEFAC.

Определена беше и датата за провеждане на юбилейната XXV конференция с международно участие - 21 април тази година. На тази конференция очакваме подробен доклад от МЗХ относно състоянието и переспективите на животно въдството в България, за да можем и ние да определим нашето място в това развитие.

На заседанието председателят докладва и за срещата, проведена в МЗХ по храненето на животните във фермите със собствени фуражни предприятия. И в МЗХ, и на заседанието на УС се отчете незадоволителното хранене в много ферми, главно в преживното животновъдство и в свиневъдството. Малко по-добро е положението в птицевъдството. Навсякъде качеството на произвежданите комбинирани фуражи е много под средното в развитите страни и това заедно с липсата на добра селекция са основните причини за високата себестойност и липсата на конкурентоспособност на българското животновъдство.

Необходимо е да се създадат учебно-квалификационни центрове, редовно да се провеждат срещи и разговори с животновъдите от съответните браншови организации, МЗХ както и контролиращи органи.

Накрая искам да се върнем малко назад - в детските години.

Помните ли Голям Сечко и Малък Сечко? А непридвидимата Баба Марта, която ту заплаче, ту се смее. Това са чисто наши, български наименования и определения за първите три месеца на годината. Те са дошли от времето на лютите и тежки зими, когато е нямало техника за почистване на снега, но животът въпреки това е продъллжавал. Те са влезли и в много български приказки. (Аналог на английски за тях няма да намерите). Трябва да ги пазим. И да се връщаме понякога в детските спомени при корените си.

Казват, че това е хубаво, успокоява.

И тогава ... можем да продължим!

инж. Атанас Дарджиков,
председател на УС на СПКФ

Новини от FEFAC

Влияние на храненето на животните върху глобалното изменение на климата


РУД ТИЙСЕНС, президент на FEFAC

Животновъдството има значително въздействие върху околната среда, но също така осигурява ползи за обществото чрез осигуряване на храни и екологични услуги. Известно е, че в Европа десетте процента от общото количество на емисии на парникови газове са доста под средното за света. Въпреки това много прирородозащитници - “противници на животновъдството”, все още цитират 10-годишен стар доклад на ФАО “Дългата сянка на животновъдството”, в който се твърди, че селскостопанските животни в световен мащаб са отговорни за 18 % от общите емисии на парникови газове. През 2013 г. FAO промени оценката си до 14,5 % в доклад, озаглавен “Проследяване на промените в климата чрез животновъдството”. Най-важното в този доклад е, че се подчертава, че подобряването на продуктивността и ефективността на животните чрез по-добро качество и ефективност на ресурсите на фуражите са ключови стратегии за намаляване на емисиите, които да помогнат в борбата с изменението на климата.

В резултат на амбициозните ангажименти, поети на COP 21(конференция за климата) в Париж, с гордост съобщавам, че в резултат на прилаганите от нас иновации при производството на комбинирани фуражи нашата индустрия е готова да предостави решения на този важен въпрос.

Добре известно е, че етапът на производство на фуражи има значителен принос за отпечатъка върху околната среда на животинските продукти, като месо, яйца, мляко и сирене. Въпреки това, като се използват препоръките на ФАО, етапът от производството на фураж е точно този с най-голям потенциал за по-нататъшно намаляване на емисиите на парникови газове. В такъв случай може да се каже, че производството на комбинирани фуражи е част от решението, а не част от проблема. Целта да се разработят най-точните стратегии за създаването на стабилна хоризонтална технология е предпоставка за прецизно измерване на отпечатъка върху околната среда от производството на фуражи.

Развитието на тази хоризонтална методика чрез PEF (Product Environmental Footprint - Влияние на продукта върху околната среда) е част от целта на Европейската комисия за създаване на кръгова икономика с единен пазар за екологични продукти, запазване на пълна прозрачност по цялата верига на доставки, когато става дума за претенции към екологичните резултати. Що се отнася до PEF, FEFAC и неговите членове инвестират голям брой ресурси на пилотни проучвания, съсредоточени върху фуражите, които логично ще създадат база за други пилотни проучвания, насочени към продуктите от животински произход. Важно е резултатите от измерването на екологичния отпечатък да са сравними в световен мащаб. Следователно, FEFAC също допринася за международни проекти, като ФАО - LEAP (Livestock Environmental Assessment Partnership - Партньорство за екологична оценка на животновъдството) и Световния институт по LCA (Оценката на жизнения цикъл на фуражите). В последния проект, координиран от Международната федерация на фуражната промишленост (IFIF), FEFAC има за цел да предостави на световната общественост данни от оценката на жизнения цикъл на фуражите за всички световно търгувани фуражни съставки.

Секторът на комбинирани фуражи поглежда към устройството за оценяване на екологичните показатели с голямо доверие и аз лично съм много доволен от факта, че устойчивото развитие се превърна в толкова важна тема в животновъдството. Ние сме известни от много години вече, че се отличаваме с ефективно използване на ресурсите, защото широко използваме съпътстващи продукти от производства, като маслодобив, рафиниране на захар, пивоварна промишленост, биогорива, както и съпътстващи продукти от производството на хляб, бисквити и шоколади.

Това е благодарение на по-големите познания на производителите на комбинирани фуражи по храненето на животните, които правят възможно най-устойчиво използване на вторични ресурси с допълнителното предимство, че има по-малък натиск върху земя, която се изисква за производство на зърнени култури. С перспективата за нарастващото световно търсене на животински протеини в навечерието на намиране варианти за смекчаване на изменението на климата, аз съм уверен, европейското производство на фуражи ще играе ключова роля в осигуряването на измерими решения за посрещане на предизвикателствата на бъдещето.