Съдържание – бр.4, 2015г.


А. Дарджиков: “Уважаеми Колеги” – стр.1
Представяме Ви: “Фамилната фирма “Вианд” ЕАД” – стр.2
Годишнина: “Вълкан Димитров навърши 70 години” – стр.4
VICTAM: “тазгодишното световно изложение за машини и технологии за фуражната промишленост” – стр.6

НОВИНИ ОТ FEFAC
Р. Тийсен: “FEFAC продължава да е начело в управлението на безопасността на фуражите и в осигуряването на доставките на стратегически суровини” – стр.12

Информация от СПКФ
П. Манева-Кънева: “Правила за етикетиране на фуражи” – стр.14
Продължаваме публикуването на докладите от научно-практическата конференция през април т.г.
Н. Чехлев - Фуражното масло Рюманол МЛ и фирмата Рюбелманн ГМБХ + Ко.КГ, Германия – стр.19
П. Манева-Кънева, А. Божков - Етикетиране и проследяемост на генномодифицирани фуражи – стр.21

Технологии и качество на фуражите
Л. Белчева - Следжътвено дозряване на зърното – стр.24
Доброто качество на фуражните гранули: как да се разбира това – стр.25
И. Николова и др. - Химичен състав и смилаемост на пролетен фуражен грах, обработен с биологични и синтетични продукти – стр.27

В МИНУТИ Нà ОТДИХ
В. Тонов - Кадъната – стр.30

 “УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,”

Стараем се да бъдем максимално полезни в тези трудни времена.

Поради проблеми в някои фуражни предприятия на 16 юли т.г. организирахме еднодневен курс по етикетиране на готовата продукция във Фуражния завод “Бонмикс” в Ловеч. Присъстваха 47 представители на фуражни предприятия и търговски фирми.

Основните правила по етикетирането съгласно изискванията на съответните регламенти на ЕС бяха много ясно и прецизно изложени от зооинж. Пенка Манева от БАБХ. Също така тя отговори изчерпателно и на зададените въпроси.

Освен това колегите В. Костов, В.Щерев, И. Крачунов и И. Гайдажиев предоставиха свои одобрени етикети, които раздадохме като образци за съдържание и формат. Благодарение на добрата организация и гостоприемство на ръководството на “Бонмикс” в лицето на д-р Л. Драганов и доц. И. Крачунов срещата премина изключително ползотворно и приятно.

На всички по-горе изброени колеги искрено благодаря! След тази среща, както и отпечатването на основния доклад в този брой на списанието, проблеми по въпроса за етикетирането не би следвало да има.

По отношение на списанието направихме някои основни промени. Целта е да му придадем повече “ЖИВОТ”. Намалихме до минимум статиите с научен характер, от които обикновено се интересуват твърде малко читатели. За сметка на това във всеки брой ще представим едно фуражно предприятие или фирма с неговия собственик или управител. Ще информираме за посещения на наши членове на различни форуми в чужбина, ще представим най-добрите фирми за производство на машини за фуражната промишленост.

Разбира се, основните статии ще бъдат по технология на производството на комбинирани фуражи и тяхното използване при храненето на животните. Ще се стремим тези статии да бъдат интересни за голямата част от нашата читателска аудитория, както и да са достатъчно задълбочени.

Даваме пълна възможност за реклами и популяризиране на дейността на предприятия, на тяхното производство на комбинирани фуражи, компоненти и добавки, както и всичко свързано с нашата промишленост. На края за почивка в една страница си позволяваме вместо кръстословица или вицове да поместваме кратък разказ или рецепта за вкусно ястие.

По отношение на съдържанието и списването на списанието приемаме всякакви предложения и критични бележки, с цел то да се доближи максимално да своите читатели.

Усилено подготвяме провеждането на научно-практическата конференция на 22 октомври т.г. В този брой поместваме съобщение, в което ви информираме за темите. Темите, които ще разгледаме и обсъждаме, са интересни, в повечето случаи ежедневно необходими в производствената ни дейност. Тези теми не са обсъждани дълго време на такива форуми и считаме, че това сега е наложително. Ще бъдат предоставени и презентации от нови фирми, интересни за нашата организация. Разбира се, не без значение са срещите, които ще осъществите помежду си на конференцията. Затова каним всички наши колеги и интересуващите се от нашата дейност на тази среща. Елате, очакваме ви!

И на края ... Не, няма край!
Продължаваме!

Инж. Атанас Дарджиков
Председател на УС на СПКФ

 

 “Новини оt Fefac,”

FEFAC продължава да е начело в управлението на безопасността на фуражите и в осигуряването на доставките на стратегически суровини

Доклад на РУД ТИЙСЕНС, президент на FEFAC

Благодаря ви, че отделяте внимание на публичния годишен отчетен доклад на FEFAC за 2014/2015 г. Това е първото издание на структурирания поновому начин за ежегодно отчитане на нашите дейности в Брюксел. Целта ни е да направим по-ясно видима за обществото работата на нашите седем комисии. Така даваме възможност на партньорите ни и заинтересуваните страни да проследят най-подходящите теми и дейностите ни от последната година. Без отдадеността и ангажираността на председателите и експертите в нашите комисии FEFAC не би могла да постигне целите на своята политика. Бих искал да изразя моята благодарност към всички наши европейски партньори за предоставянето на най-доброто от техните познания в помощ на формирането на политиката и дейността на нашата организация, укрепвайки с това позицията на бранша в хранителната верига като надеждна, отговорна и проактивна.

За мен, като президент на FEFAC, открояващите се два стълба, които ангажираха голяма част от вниманието ми след нашето Общо събрание през юни 2014 г. в Лиеж бяха промененото виждане за управлението на безопасността на фуражите и подновеният фокус върху снабдяването със страте- гически суровини.

ВИЖДАНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ФУРАЖИТЕ

Индустрията за производство на премикси и комбинирани фуражи е съществено звено от производствената верига за животински продукти. Секторът набавя компоненти от многобройни доставчици и географски райони и предоставя на милиони животновъдни ферми жизненоважни промишлено произведени комбинирани фуражи, от които се очаква да са безопасни. Редица инциденти с безопасността на фуражите през последните години показаха колко уязвимо звено може да е животновъдството при недостиг на фуражи.

В своето преосмислено виждане за управление- то на безопасността на фуражите FEFAC изисква промяна в отношението на цялата фуражна верига, където подходът “връх на пирамидата” стои на централно място. Това вплита проактивен, базиран на риска, подход към безопасността на фуражите на всеки етап от веригата, където той е най-ефективен, придружен с доброволно предаване на информа цията по веригата за оптимизиране на контрола на ресурсите.

Истински решаващ етап бе достигнат от европейската фуражна промишленост през 2014 г., когато системата за бързо алармиране на ЕС отчете, че 50 % от отнасящите се за фуражи съобщения са задействани от собствените контролни системи на компаниите, което илюстрира все по-нарастващата яснота за споделената отговорност за безопасността на фуражите.

Безопасността на фуражите е всичко друго, но не и статичен елемент от производството на комбинирани фуражи, тъй като има много външни факто- ри, които влияят на начина на производство. Например, промените в климата имат ясно въздействиевърху наличието на микотоксини в зърнените култури. На всичкото отгоре сред операторите от хранителната промишленост има и стремеж колкото е възможно по-сериозно да ограничават загубите на ресурси. Именно тук е ясната роля на нашия бранш да засили сътрудничеството с всички наши партньори от снабдителната верига по отношение на сложната форма на управлението на риска във фуражната верига за доброто на цялата хранителна верига.

Законодателните предложения относно ветеринарномедицинските продукти и медикаментозните фуражи възбудиха в ЕС голям политически интерес към отдавна съществуващата тема за антибактериалната резистентност, която съвсем правилно бе обозначена като едно от най-големите предизвикателства за общественото здраве в света днес. В ролята ми на президент на FEFAC постоянно се опитвам да покажа много ясно, че когато се обсъжда антибактериалната резистентност в популациите стопански животни най-добре е фуражите да се разглеждат като част от решението, като се има предвид фактът, че хранително балансираните смески спомагат за опазването на здравето на животните и допринасят за по-малката необходимост от антибиотици. Забраната на антибиотичните растежни стимулатори като добавка към фуражите в ЕС преди почти 10 години доведе до появата на редица новости в храненето на животните, което значително допринесе за по-добрата устойчивост на стопанските животни към заболявания. Все пак важно е тези, които формират политиката, да създадат законовата рамка за възможното производство на медикаментозен фураж, ако животните се разболеят и той е предпочитаният начин за подаване на ветеринарномедицинските препарати според ветеринарните специалисти.

Независимо от това не трябва да се забравя, че основният бизнес на фуражните производители е да произвеждат фуражи, несъдържащи лекарства, и доброволното производство на медикаментозен фураж е услуга, предлагана на животновъдните фермери, подлежаща на много стриктни процедури и изисквания за официален контрол.

Снабдяване със стратегически суровини Въпреки предупрежденията на FEFAC за необходимостта от сигурен достъп до пазара на ЕС на жизненоважни вносни, богати на протеин, фуражни компоненти Европейската комисия взе решение да представи силно противоречивото предложение за национализиране на разрешенията за генномодифицирани храни и фуражи през април 2015 г. Не е нужно да се каже, че това предложение ще разстрои международната търговия, ще доведе до дискриминация на животновъдните фермери и ще разруши функционирането на единния пазар на селскостопански продукти. Ако една държава-членка реши да забрани на своите фермери животновъди или да ги ограничи да използват комбинирани фуражи, съдържащи генномодифицирани фуражни компоненти, това по подразбиране ще затвори целия животновъден сектор в тази държава поради незабавната загуба на конкурентоспособност.

Европейският съюз зависи до 75 % от вноса на богати на протеин фуражни компоненти за своето производство. Това са 30-35 млн. т годишно, главно соев шрот, за които няма подходяща алтернатива. Остава загадка за всички търговски партньори, включително и за държавите, които изнасят фуражни суровини за ЕС, как неговите членки ще преследват своята главна политическа цел за насърчаване на икономически растеж и създаване на работни места, докато предлага отново да раздели своя единен пазар за селскостопанска търговия на 28 парчета. FEFAC заедно с всички партньори от фуражната и хранителната верига в ЕС призовава европейските институции да отхвърлят това предложение и да се върнат към подхода на здравия разум, например чрез последователно прилагане на съществуващото законодателство за одобрение на генномодифицирани култури, основаващо се на валидни оценки на риска от EFSA (Европейски орган по безопасност на храните).

Междувременно FEFAC достигна два значителни етапа по пътя си към повишаване на устойчивостта на производството на фуражи и селскостопански животни в ЕС. През април 2015 г. LEAP - Групата по оценка на околната среда и продуктивността на стопанските животни, в партньорство с ФАО официално одобри първия вариант на Глобалното ръководството за оценка на жизнения цикъл на фуражите, като представи методология, с която да се подобрят измерванията на екологичния отпечатък на производството на фуражи и стопански животни. Нашата федерация ще използва това, за да разработи за собствения си сектор ръководство за екологичния отпечатък на продуктите - правила по категории, като краен резултат от сегашния пилотен проект по екологичния отпечатък на продуктите, в частност на фуражите. Ще се включим в бъдещия LEAP консорциум за създаване на публично достъпна глобална база данни за жизнения цикъл на фуражите, за да се улеснят обективните сравнения на неговото измерване в ЕС на глобално равнище.

Членовете на FEFAC предприеха също сериозна стъпка към улесняване на нормалните доставки на отговорно произведени соеви продукти през март 2015 г., издавайки ръководство за сорсинг (издирване на доставчици на суровини) на европейската фуражна промишленост. Това ще създаде по-голяма пазарна прозрачност за нашите членове, които желаят да инвестират в отговорно произведена соя.