Съдържание – бр.3, 2015г.


Информация от СПКФ
Научно-практическа конференция: “Производството на безопасен фураж за животните - гаранция за безопасна храна на хората” – стр.6
К. Костадинова - Предизвикателства пред българското животновъдство – стр.8
Я. Чихая - Екструдиран пълномаслен соев шрот - разностранен компонент. Преработка, качество и употреба при храненето на животните – стр.10
Я. Чихая - Влияние на соята и соевия шрот и свързаните с тях фактори при храненето на съвременните бройлери – стр.14
В. Абделрахман - Здрави черва за по-светло бъдеще – стр.18
А. Александров, М. Петрова - Ново разбиране за топлинния стрес при кравите и начините за неговото преодоляване – стр.20

Технологии и качество на фуражите
Н. Димитров - Самозагряването - основна опасност при съхранението на зърното – стр.24


 “ИНФОРМАЦИЯ ОТ СПКФ”

Производството на безопасен фураж за животните - гаранция за безопасна храна на хората

От 15 до 17 април т.г. в хотел “Янтра” във Велико Търново бе проведена научно-практическа конференция с международно участие на тема: “Производството на безопасен фураж за животните - гаранция за безопасна храна на хората”, организирана от Съюза на производителите на комбинирани фуражи.

Участваха над 90 души, между които много ръководи- тели на фирми и специалисти в областта на производството на комбинирани фуражи,научни работници, производители на фуражни суровини и компоненти, на добавки и апаратура за контрол на качеството и други.

Присъстваха представители на МЗХ, БАБХ, СПБ и други, на чуждестранни фирми от Германия, Австрия и Румъния. Конференцията бе открита от новия председател на СПКФ инж. Атанас Дарджиков, който сърдечно поздрави колегията, докладчиците и гостите и пожела успешна и ползотворна работа.

Обърна внимание на възможността присъстващите да се запознаят с новите виждания по безопасното производство на комбинирани фуражи и фуражни компоненти, контрола на тяхното производство, което неминуемо дава отражение върху осигуряването на висококачествени и безопасни животински продукти за хората. Инж. А. Дарджиков подчерта, че участието на докладчици от други държави ще бъде полезно за нашата практика,защото споделеният опит винаги обогатява познанията ни, мениджърските умения. Дискусиите в тази конференция са ефективна форма за изясняване на детайли в професионалната област.

След това той даде думата на Камелия Костадинова от МЗХ да изнесе доклада си за състоянието и предизвикателствата пред българското животновъдство. По-нататък работата на конференцията продължи по предварително обявената програма.

По време на конференцията и по-късно на официалната вечеря бе създадена атмосфера за взаимно опознаване и за контакти в интерес на целите и задачите на производителите на безопасни комбинирани фуражи.

В този и в следващите броеве ще публикуваме докладите от конференцията.

Снимки от събитието можете да разгледате в раздел "Галерия"
(Соб. инф.)