Съдържание – бр.2, 2015г.


Съюзен живот
Общо отчетно изборно събрание на Съюза на производителите на комбинирани фуражи – стр.6
Отчет на Управителния съвет на Съюза на производителите на комбинирани фуражи – стр.8
Проект за дейността на Съюза на производителите на комбинирани фуражи през 2015 година – стр.10
Инж. Атанас Дарджиков - новият председател на СПКФ – стр.11
Цени на комбинираните фуражи и на зърнените житни и белтъчните фуражи – стр.12

Фуражни суровини и компоненти
С. Сурджийска и др. - Нов високобелтъчен рапичен продукт “Рапро” – стр.14

Безопасност на фуражите
ФАО: Ефективни мерки за борба със заплахите от микотоксини–стр.19

Хранене
Дажбите за бременни и здравето на свинете майки влияят на дългосрочния успех на малките прасета – стр.21
Съвети за работа с мазнини през зимните месеци – стр.23
Напредъкът в системите за съставяне на рецепти за фуражи води до решения, ръководени от печалбата – стр.24

Информация
Kemin обсъжда свързаните с липидите предизвикателства и възможности в храненето – стр.28

 “ИНФОРМАЦИЯ ОТ СПКФ”

Общо отчетно-изборно събрание на Съюза на производителите на комбинирани фуражи

На 18 март 2015 г. в Заседателната зала на Българската стопанска камара бе проведено Общото отчетно- изборно събрание на Съюза на производителите на комбинирани фуражи.

То протече при следния дневен ред:
1. Отчетен доклад на Управителния съвет за дейността на Съюза през 2012-2014 година.
2. Отчет на Контролния съвет за 2014 година.
3. Приемане на Проект за дейността на СПКФ и на бюджета 2015 година.
4. Избор на Председател, Управителен и Контролен съвет.

За председател на събранието бе избран Илия Гайдажиев, който след пълното одобрение на кандидатурата му даде думата на д-р Христинета Станчева, председател на СПКФ, да представи гостите на събранието - Петър Де нев от БСК, Славчо Петров от КНСБ, Димитър Белоречков, председател на СПБ.

Присъстващите одобриха предложения дневен ред, без да добавят нови теми за разисквания.

Думата бе дадена на <strong>д-р Христинета Станчева</strong>, председател на СПКФ, да прочете основния доклад за отчета на Управителния съвет, като преди това тя съобщи липсата на поканени гости от МЗХ и БАБХ, които били сериозно възпрепятствани да участват в събранието поради належаща и неотложна работа.

След прочитане на доклада водещият събранието по предложение на присъстващите в залата предложи разискванията да бъдат общо за докладваните материали, което беше одобрено.

<strong>Владимир Щерев</strong> представи отчета на Контролния съвет, а д-р Христинета Станчева прочете проекта за дейността на Съюза през 2015 г.

Дискусия и бележки по докладваните материали напра виха:
Николай Колев от “Криста”: В проекта да се отрази защитата на производителите на комбинирани фуражи във връзка с неособено добрата коректност от страна на лабораториите за контрол на фуражите (т. 12 от про- екта за дейността на СПКФ). Наложително е бъдещото ръководство на Съюза да участва активно в защитата на производителите на комбинирани фуражи. Има пропуски от страна на лабораториите по определянето, изследването и заплащането. Наложителна е повече прозрачност в дейността на лабораториите. Неяснота има и по вноса на медикаменти и фуражи, което би следвало да се решат с активното съдействие на СПКФ.

Илия Гайдажиев: Потвърждава изнесеното от Н. Колев. Може би БАБХ ще внесе изменения в тази насока.

Александър Алексиев попита дали има фуражни предприятия, които са ползвали средства по европейски проекти. От залата му отговориха, че има, но са твърде малко.

Петър Денев: Ние от Българската стопанска камара и Съюза на производителите на комбинирани фуражи смеравностойни партньори по законите на Р.България, въпреки че имаме различни функции по предназначение. Той сподели някои външни и вътрешни фактории, които пречат на бизнеса в нашата страна. Нашите политици също не са изрядни. Скоро до голяма степен държавата се издължи на частния бизнес, некадърна е намесата в енергийния бизнес, не се решават проблемите с пенсионирането, със справедливото заплащане на труда, медиите отразяват само негативните явления в страната без да обръщат внимание на изградените производствени предприятия в много градове в страната, като са осигурени хиляди работни места. И все пак има позитивност в дейността на бизнеса. В БСК членуват 240 предприятия и 70 % от тяхната продукция се изнася. В сектора на фуражите СПКФ е “първа цигулка” и ние никога няма да откажем помощ на вашия бизнес. При нас има 136 браншови организации, ние сме Вашите искрени партньори и се надявам и в бъдеще тези наши взаимодействия да се запазят.

Славчо Петров: Благодарим за досегашната съвместна работа с д-р Христинета Станчева и отбеляза, че за в бъдище ще трябва да се работи по-усърдно с отрасловия съвет на МЗХ. Досегашната дейност в тази насока е твърде слаба главно поради вина на МЗХ. Всъщност този съвет е с участието на министерството, синдикатите и безнеса. В Норвегия няма проблем на бизнеса, който да не се решава именно от такъв съвет. Настоявам новото ръководство на СПКФ и другите браншови организации да изразяват настойчиво възстановяването на отрасловия съвет. Той пожела и в бъдище добра съвместна дейност с новото ръководство на СПКФ.

Тъй като нямаше други желаещи за изказвания и бележки по изложените материали, Илия Гайдажиев предложи да се гласуват. Присъстващите делегати единодушно приеха двата доклада и проекта за дейността на СПКФ. След това той предложи да се мине към гласуване на нов председател на СПКФ. Съобщи, че на последното заседание на Управителния съвет е предложен инж. Атанас Георгиев Дарджиков. Помоли и за други кандидатури, но това не се случи. Думата бе дадена на инж. Атанас Дарджиков по негова молба.

Инж. Атанас Дарджиков: Едва ли аз съм най- подходящият човек за председател на СПКФ, но ние не сме направили тази длъжност привлекателна.

Необходимо е председателят да върши само тази си дейност без да е ангажиран със собствен бизнес или друга работа. Освен това на председателя трябва да се даде добро заплащане, за да не да разпилява силите си за други работи. Само така ще му осигурим и ще го задължим да се съсредоточи върху проблемите на членовете на СПКФ. Предлагам през следващата една година да преработим остарелият вече Устав, да го приемем какъвто е редът, и отново да направим Общо събрание и така да си решим въпроса с подходящ председател, а може и ново ръководство на Съюза. Добре е списание “Фуражи и хранене“ да се раздвижи, да се засегнат повече проблеми на технологиите на производство.

Присъстващите одобриха предложението на инж. Атанас Дарджиков за неговия едногодишен мандат. По Устав гласуването е тайно.

Илия Гайдажиев предложи комисия по избора на нови председател, Управителен и Контролен съвет в състав: Владимир Щерев, Мариана Шанданова и Павлен Панов.

Предложението бе прието от всички.

От гласувалите 31 души със “за” гласуваха 28 души, с “не” двама души, и един с “въздържал се”.

След това бе предложен нов състав на Управителния и Контролен съвет, които бяха приети с пълно мнозинство:

Управителен съвет
1. Албена Мирчева - “ХЛ ТОПМИКС” оод
2. Атанас Дарджиков - индивидуален член на СПКФ
3. Валя Маринова - “Протеин -98” АД
4. Иван Роглинов - “Устрем” ООД
5. Илия Гайдажиев - “Владини Трейдинг” ЕООД
6. Любен Българанов - “Вианд” ЕАД
7. Мариана Шанданова - “Градус 3” АД
8. Стефан Щерев - “Екофураж” ООД
9. Таня Младенова - “ФЗ-Поморие”

Контролен съвет:
1. Павлен Панов
2. Димитър Димитров
3. Снежана Хаджигеоргиева

В края на събранието новоизбраният председател инж. Атанас Дарджиков благодари за доверието и ще направи всичко възможно, за да си помогнем взаимно. След това председателят закри събранието.