Съдържание – бр.1, 2015г.


Новини от FEFAC
“Ръководство за добра хигиенна практика” – стр.6

Информация от СПКФ
Промени в данъчното законодателство 2015 година – стр.7
Цени на комбинираните фуражи и на зърнените житни и белтъчните фуражи – стр.14

Храна за животните, храна за хората
К. Адамс - Съвременно производство на храни (продължение от бр. 6/2014 г.)–стр.16

Фуражни суровини и компоненти
Бутиратът и неговите разнообразни ефекти – стр.23
Оптималното съотношение на метионин към метионин+цистин се повишава при имунно провокирани прасета – стр.26

 “РЪКОВОДСТВО ЗА ДОБРА ХИГИЕННА ПРАКТИКА”


Постоянната комисия SCoPAFF (Постоянен комитет за растенията, животните, храните и фуражите) положително оцени обновената версия на “Ръководство за добра хигиенна практика” на FEFAC за производство на комбинирани фуражи и премикси за продуктивните животни. Първоначално ръководството беше създадено през 2007 г. от специалисти по фуражна промишленост и чрез консултации с партньори от фуражната верига на ЕС. Неговата главни цел беше да улесни приложението на хигиенните изисквания и НАССАР на Регламент (ЕС) 183/2005 за хигиена на фуража за производителите на комбинирани фуражи и премикси. С неговото трето обновяване практическото ръководство между всичко друго сега включва и много подробни насоки за управление на риска за микробна безопасност (салмонела) както и афлатоксините при царевицата.

Президентът на FEFAC Руд Тийсенс каза: “Потвърждението му от органите на ЕС доказва отговорността на фуражната промишленост да поддържа и подобрява високите стандарти за безопасност на фуража. Тя признава факта, че FEFAC поема своя дял от отговорността за управление на безопасността на фуражите по цялата верига на производство в полза на намаляването на риска в хранителната верига на базата на подход от “върха на пирамидата”.

FEFAC също така насърчава програми за управление на безопасността на фуражите, като участва в световни програми за сравнително оценяване под егидата на ITC стандарти (наблюдение на безопасността на фуража) и IFIF на Международната среща на регулаторите на фуража в Атланта от 26 до 28 януари 2015 г. На 8-та IFRM, организирана от IFIF и FAO, FEFAC ще обсъди с другите членове на IFIF и световните регулатори на фуража следващите стъпки за засилване на кооперирането между официалния контрол и системите за собствен контрол на производителите с цел по-нататъшно подобряване на капацитета на управлението на безопасността на фуража на световно ниво. Тази важна тема ще бъде също дискутирана по време на 58-та годишна среща на FEFAC, която ще се проведе в Кьолн, Германия.

Пояснения:
IFIF - Международна федерация по фуражна промишленост, ангажирана с устойчивостта и безопасността на фуража ;
ITC - Съвместна агенция на Световния търговски център и ООН;
EFMC Guide - Европейски наръчник на производителите на фураж;
ФАО - Организация по прехрана и земеделие към ООН;
IFMR - Международна среща на регулаторите на фуража.