Съдържание – бр.6, 2014г.


Информация от СПКФ
Среща на Управителния съвет на Съюза на производителите на комбинирани фуражи с Александър Дьоринг – стр.6
Цени на комбинираните фуражи, зърнените житни и белтъчните фуражи – стр.12

ХранА за животните, храна за хората
К. Адамс - Съвременно производство на храни–стр.14
Поглед в дълбочина - стр.19

Хранене
Витамин Е - за какво е необходим – стр.22
Предефиниране на ефективността на фуражите за свине – стр.23

 Заседание на Управителния съвет на Съюза на производителите на комбинирани фуражи в България с Александър Дьоринг

29 август 2014 г., Ловеч

НАКРАТКО ЗА FEFАC

- Създадена през 1959 г. - 50-годишнина през 2009 година.
- Представлява производителите на комбинирани фуражи и премикси в промишлените предприятия.
- 33 членове: 24 асоциации от 23 държави на ЕС; 2 са със статут на наблюдатели (Сърбия, Русия); 7 кандидат-членове (Турция, Швейцария, Норвегия (3), EMFEMA, EFFPA).
- 153 млн. т комбинирани фуражи в ЕС-28 през 2013 година.
- 7 технически комисии в помощ на Съвета на FEFАC по хранене на животните; промишлено производство на комбинирани фуражи; премикси и минерални фуражи; ръководство за производителите на фуражи в Европа; рибни фуражи; млекозаместители; устойчивост.

Активни членове на FEFАC са асоциациите и сдруженията, от Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Унгария, Италия, Ирландия, Литва, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Обединено кралство
Членове-наблюдатели - Русия, Сърбия и
Кандидат- членове - Норвегия, Швейцария, Турция
Бъдещи членове - Естония, Латвия, Малта.
Новоизбрани членове на Президиума:
Президент: Mr Ruud TIJSSENS, Холандия
Касиер: Mr Alain GUILLAUME, Франция
Членове: Mr Alberto ALLODI, Италия Mr Tony BELL, Обединено кралство Mrs Cristina DE SOUSA, Португалия Mr Anton EINBERGER, Германия Mr Michael KARAS, Чехия MrWitold OBIDZINSKI, Полша Mr Jesper PAGH, Дания
Клъстери Устойчивост (вкл. забрана на фуражи):
- Messrs Ruud Tijssens, Alberto Allodi, Jesper Pagh Здравеопазване на животните, фуражи и безопасност на храните:
- Messrs Anton Einberger, Alain Guillaume, Michael Karas Селскостопански пазари (вкл. Реформа на ОАП и биотех- нологии):
- Messrs Tony Bell, Witold Obidzinski, Mrs Cristina de Sousa Управление:
- Messrs Alain Guillaume, Alberto Allodi, Witold Obidzinski, Anton Einberger

Структура на FEFAC - комисии:
- Хранене на животните, председател E.D. Jensen (DAKOFO); зам. председател P. Radewahn (DVT);
- Промишлено производство на комбинирани фуражи, пред- седател P. Musil (CMSOZZN); зам.-председател J. Picarra (IACA)
- Млекозаместители, председател G. Kleinhout (SNIA); зам. председател H. Boeve (NEVEDI)
- Премикси и минерални фуражи, председател R. Sijtsma (NEVEDI); зам. председател J.F Labarre (SNIA)
- Рибни фуражи, председател N. Alsted (DAKOFO); зам. председател K. T. Maeland (FHL)
- EFMC (Ръководство за производителите на фуражи в Европа), председател S. Galletti (ASSALZOO); зам.-председател Y. Dejaegher(BEMEFA)
- Устойчивост, председател A. Booth (AIC); зам. председател E. Nicot (SNIA)

Роля на FEFAC - стратегия на дългосрочно лобиране за периода 2013-2016 г.(Рев. 5)
I. УСТОЙЧИВА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ФУРАЖОПРОИЗ- ВОДСТВОТО И ЖИВОТНОВЪДСТВОТО В ЕС

Цел: FEFAC се стреми към приемането на промишлените комбинирани фуражи като основно средство за повишаване на конкурентоспособността и устойчивостта на продуктите от животновъдството в ЕС.

Проблем: Отслабената конкурентна позиция на сектора “животновъдство” в ЕС поради ОСП (Обща селскостопанска политика) и регулаторната тежест в ЕС (политиките, свър- зани с ГМО, безопасността и околната среда). Подходът на FEFAC за лобиране: Да убеди вземащите решения в ЕС и заинтересованите страни в положителния принос на екологично интензивното отглеждане на селскостопански животни за целите на политиката на ЕС за ефективно използване на ресурсите. Да призовава за ребалансиране на ОСП до 2020 г. в полза на животновъдството и научните изследвания и иновациите по отношение на производството на белтъчни култури в ЕС. Действие: Подкрепа на лобистките инициативи и стратегическите съюзи с хранителната верига и отговорни НПО (RTRS, EISA и ЕС SCP платформа, FFC, WWF); проучвания на икономическото въздействие (генномодифицирани и негенномодифицирани биогорива, преминали преработка протеини (PAP) и т.н.) и печатни указания за оценка на жизнения цикъл на фуражи (FAO партньорство LEAP и Кръгла маса по устойчи- во потребление и производство); подкрепа на предварителни научноизследователски и развойни проекти на ЕС (обхванати от SRIA).

Роля на FEFAC - стратегия за дългосрочно лобиране 2013- 2016 (Рев. 5)

II. БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ И ФУРАЖИТЕ

Цел: Непрекъснато насочване към проактивна позиция по въпросите на безопасността на храните и фуражите чрез цялостна и последователна комуникационна стратегия на ев- ропейско и национално равнище за подобряване на имиджа на фуражната промишленост сред заинтересованите страни.

Проблем: Отрицателният публичен образ на фуражната промишленост означава, че законодателят на ЕС може да продължи да налага по-строги правила при промишлено произ- вежданите фуражи в сравнение с приготвяните във фермите и от оператори от трети страни.

Подходът на FEFAC за лобиране: Внедряване и по-ната- тъшно усъвършенстване на ръководството на ЕС за произ- водство на комбинирани фуражи, премикси и медикаментозни фуражи като основно средство за комуникация; обсъждане на констатации от доклада на ветеринарната служба за със- тоянието на хигиената на фуражите, извеждайки виждането на FEFAC на върха на пирамидата; гарантиране на ефективно в рамките на ЕС и международно представителство чрез IFIF участие в консултации на ЕС за хранителната верига, Codex Alimentarius, ФАО / СЗО / СТО и OIE (Световната организация за здравето на животните), занимаващи се с глобално хармонизиране на стандартите за безопасност на фуражите.

Действие: Приемане на основните виждания и принципи на Ръководството за производство на комбинирани фуражи (EFMC) от участващите във фуражната верига производи- тели на фуражи на място във фермата и доставчиците на фуражни компоненти; създаване на браншова мрежа на инци- дентите в безопасността на фуражите.

br6_2014

Нови работни групи:

Под надзора на Комисията по Ръководството за производство на комбинирани фуражи (EFMC)
- Работна група “Договори”

Под надзора на Комисията по устойчивост
- Работна група - “Отпечатък на околната среда”
- Работна група - “Устойчиво снабдяване” (заменя работна група ”Отговорно производство на соя”)
- Работна група “Ефективност на ресурсите”

Под надзора на Ръководната група
-Консултативен съвет за научни изследвания

ПОЛИТИКАТА НА FEFAC ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ФУРАЖИТЕ

Политика на управление на безопасността на фуражите

• Взаимопомощ между индустрията и властите
• Цели:
- насърчаване на прилагането на добри практики, основани на Ръководството (EFMC) в целия Европейски съюз;
- насърчаване на разработването на системи за колективен мониторинг в страните, където все още не съществува такава система;
- насърчаване на добри практики в областта на сътрудничеството между властите и индустрията въз основа на изучаване на казуси;
- по-хармонизиран анализ на риска сред органите по оценка на безопасността на фуражите, подкрепени от властите;
- насърчаване на обмена на данни между схемите и властите;
- управление на инциденти, за предпочитане чрез доброволни действия на специалисти професионалисти / действия по веригата и, ако е необходимо, по законовите изисквания;
- подобряване на комуникацията на риска по веригата;
- задължения/отговорности, преодолени чрез договорни клаузи.

Практическо приложение:
- насърчаване на прилагането на добри практики, основани на Ръководството за производство на комбинирани фуражи (EFMC) в целия ЕС; модернизиране на Ръководството (EFMC) (съществуващо за управление на риск от салмонела);
- насърчаване на разработването на системи за колективен мониторинг в страните, където все още не съществува такава система; определяне на характеристиките на съществуващите системи за колективен мониторинг и публикуване на основните характеристики;
- насърчаване на добри практики в областта на сътрудничеството между властите и индустрията въз основа на изучаване на казуси; опис на примери за такива добри практики;
- по-хармонизиран анализ на риска сред органите по оценка на безопасността на фуражите, подкрепени от властите; насърчаване на взаимодействието и обмена между притежателите на схеми относно анализа на риска;
- насърчаване на обмена на данни между схеми и с властите; опис на бази данни и улесняване на обмена между собстве- ници на бази данни (със семинари за представяне на данните по конкретни въпроси/замърсители);
- управление на инциденти, за предпочитане чрез доброволни действия на специалисти професионалисти/действия по веригата и, ако е необходимо, по законовите изисквания - подобряване на комуникацията на риска по веригата; мобилна телефонна връзка за фуражите SIM-Т, диалог с COCERAL, CopaCogeca, DG SANCO, FVO.

Целта на мобилна телефонна връзка за фуражите SIM-Т е:
- да се проследяват всички уведомления от системата за бързо оповестяване по отношение на храните и фуражите (RASFF);
- да се събира/обменя информация по ключови инциденти чрез национална мрежа от звена за контакт;
- да се издаде с помощта на специално подготвени екипи препоръка за мерките за управление на риска.

Връзка се осъществява от: националните звена за контакт във всяка асоциация-членка на FEFAC (генерален секретар или други назначени експерти); специализиран екип (включващ конкретно квалифицирани експерти, колкото е необходимо) за разследвания и съвети и от клъстър по безопасността на фуражите и комисията за Ръководство за производството на фуражи (EFMC) (надзор).

Мобилна телефонна връзка за фуражите SIM-Т - цветово кодиране
• зелен - само за информация, няма конкретно проследяване;
• жълт - изтегляне на фураж или блокиране от националните органи; всеки “нов”, т.е. постъпващ нововъзникнал сигнал за инцидент; политически или медиен отзвук на равнище ЕС;
• червен - изтегляне на фураж и/или блокиране от стра- на на компетентните органи; клауза за критични случаи и/ или гранични ограничения, задействани от органите на ЕС; публична комуникация от ЕС и/или от националните органи - безопасността на храните може да бъде компрометирана.

ОСНОВНИ ПРЕПОРЪКИ ОТ РАБОТНА ГРУПА “ДОГОВОРИ”

• Придвижване напред с професионалната препоръка FEFAC за клауза безопасност на фуражите
• Работни позиции
• Опис на националните договори (CNGD, IAC, Incograins, Болоня, и т.н.)

- Покана за външни консултации по право на отказ; конкуренция и отговорност; дю дилиджънс (обстойна правна проверка, която се изразява в изследване на юридическия статут на обекта, представляващ интерес за инвеститора и предос- тавяне на съвети за придобиването му) и за двете страни. Проект за препоръка

(I) Стоките трябва да отговарят на изискванията за максимално допустимото количество на нежелани вещества, описани в Приложение 1 на Директива (ЕС) 2002/32 / ЕО на Европейския съюз.

(II) Взема се представителна проба съвместно или поотделно (на базата на протокола, предвиден в Регламент (ЕС) № 152/2009 (или който и да е протокол за вземане на проби, считан за еквивалентен на Регламент (ЕС) № 152/2009 от страна на компетентните органи) и да се предостави на договорен независим акредитиран анализатор. Двете страни се съгласяват да приемат резултатите от този анализ като задължителни, дори разходите да не са в полза на резултатите.

(III) Ако стоките съдържат повече от максимално допустимото количество на нежелани вещества, разрешени от закона, купувачът има право да откаже стоките и да ги върне на продавача, след като са били получени. Продавачът ще бъде подведен под отговорност за евентуални щети и разходи, направени от купувача, като пряка последица от изтеглянето от пазара, обработката и/или унищожаването на всички фуражи, животни и храни, произведени от тях, в съответствие с изискванията на чл. 8 от Регламент (ЕС) № 183/2005. Необходими действия:
• Докладване за състоянието на дискусията с подготвящите договора органи, включително копия на съществуващите договори.
• Популяризиране: основни доставчици, COCERAL, GAFTA (ICPC март 2014 г.), Комисията на ЕС:
- писмо до COCERAL и ICPC;
- обратна връзка B2B (системна връзка между звена в рамките на една фирма/организация или различни фирми/организации) от “коалиция на желаещите” за неформални разговори и преговори с основни доставчици.
• Мониторинг на действието/насоки на Комисията на ЕС (Предоставяне на информация за реалните нива на замърсяване за замърсени, но все още съвместими партиди).
• Изготвяне на проект за приложение с основни правни позовавания на ЕС за безопасността на фуражите.

Хармонизиране на фокусирания план за действие на FEFAC/изпълнение:
• Преглед на гледището на FEFAC относно системите за осигуряване на безопасността на фуражите (обхват, подход и резултати).
• Основни елементи на схемите за гарантиране на безопасността на фуражите (август 2013 г.):
- съществени изисквания за безопасност на фуражите (въз основа на актуализирания бенчмарк списък в Ръководството за производство на комбинирани фуражи - EFMC, на критериите за безопасност на фуражите и нови насоки в кодекса за прилагането на оценката на риска за безопасността на фуражите);
- допълнителни инструменти (план за мониторинг, налагане на санкции в случай на неспазване и т.н.).
• Комуникация между схемите (протокол за ранно предупреждение) - съществуваща.
• Работен план за централизация на резултатите от националните планове за мониторинг.

Как работи системата за регулиране на ЕС?

Основни характеристики на новата регулаторна рамка за фуражите на ЕС:
- интегриран подход към законодателството за фуражите и храните;
- пълно преработване на законодателството в областта на фуражите;
- всички текстове се подлагат на процедурата за съвместно вземане на решение (т.е. от съвета и европейския парламент);
- директно приложими регламенти вместо директиви;
- по-добро регулиране = задължителни оценки на икономическото въздействие, за да се оправдае новото законодателство;
- съвместното регулиране = делегация за разработване на ръководни документи за представителни европейски организации в сектора на фуражите (от 2004 г. нататък).

Как работи системата за регулиране на ЕС - част II:

• Стратегия за по-добро регулиране: намаляване на бюрокрацията и намаляване на административната тежест; консолидиране, кодифициране, опростяване на съществуващото законодателство; подобряване на качеството на новото законодателство чрез по-добра оценка на възможните икономически, социални и екологични въздействия.

Как работи системата за регулиране на ЕС - част III:

-по-доброто регулиране - изисква задължителна оценка на икономическото въздействие от службите на Комисията за всички инициативи в новата законова рамка/основна цел: доказателства за намаляване на административната тежест/ разходи за националните контролни органи и оператори;
- примери: регламент за етикетиране на фуража, регламент за субпродуктите от животински произход (2008 г.), медикаментозни фуражи (в процес на подготовка);
- първа стъпка за IA: независимо проучване въз основа на консултации със заинтересованите страни и държавите- членки;
- втора стъпка: окончателен доклад за оценка на въздействието, направена от компетентните служби;
- трета стъпка: оценка от борда на ЕС по оценка на въздействието.

Основни партньори в процеса на вземане на решения на ЕС и на ниво изпълнение:
- EFSA - европейски орган за безопасност на храните: независима оценка на риска, консултации;
- FVO - хранителна и ветеринарна служба: одит на националната система за контрол на безопасността на храните и фуражите в държавите-членки (CCA) и трети страни;
- EURL - европейски референтни лаборатории: разработване и утвърждаване на официални методи за контрол и насоки за националните референтни лаборатории EURL-AP (стандартни оперативни процедури за контрол на забраната на фуражи); EURL - GMFF (стандарт за откриване на генномодифицирани остатъци Bt 63 в холин хлорид);
- JRC - съвместен изследователски център за провеждане на научни и икономически изследвания.

Ролята на FEFAC в законодателния процес на ЕС за безопасността на храните и фуражите:
• Допринася за проучването за оценка на икономическото въздействие в ЕС.
• Участва в консултации със заинтересованите страни от ЕС:
- като член на комисията за консултации за хранителната верига в ЕС (DG SANCO);
- като член на платформата на заинтересованите страни в EFSA;
- с изпращане на експерти на заседанията на SCOFCAH (постоянния комитет за хранителната верига) - хранене на животните, които се занимават с коегулационни мерки, като например каталог на фуражните суровини и насоките на ЕС за добра производствена практика;
- като кани експерти на Комисията на ЕС в рамките на заседанията на комисията на FEFAC и обществени годишни срещи и семинари;
- като изисква двустранни срещи с компетентните служби на комисията по конкретни въпроси;
- като изпраща писма до институциите на ЕС.

ПРОЦЕС НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В ЕС

• Първично законодателство, обикновена процедура:
- съвместно вземане на решение от страна на Парламента на ЕС и на Съвета на ЕС;
- процедура, прилагана за рамковото законодателство (ОСП, етикетиране на фуражи, медикаментозни фуражи, хигиена на фуражите и т.н.).
• Вторично законодателство - комитология:
- гласуване в Регулаторния комитет (национални експерти - в Постоянния комитет за хранителната верига и здравето на животните и хранене на животните (SCoFCAH);
- правила за прилагане, разрешение на добавки и т.н.

Вторично законодателство - комитология преди Лисабон. Решение на Съвета 1999/468/ЕС

РЕГУЛАТОРНИ ВЪПРОСИ ПРИ ФУРАЖИТЕ

Наръчник за добра практика при етикетиране на комбинирани фуражи: позоваване на членовете в закона; съкращения; списък на рекламациите; обосновка на рекламации; толеранс за доброволно деклариране на %; продажба от разстояние; указание за размера на партидата/идентификация указание за срока на годност.

Вдигане на “забрана на фуражи”
• Вдигане на забраната на фуражите за преминали обработка животински протеини (РАР) от непреживни за фураж за риба, приложимо от 1 юни 2013 г.
• Няколко уведомления от системата за бързо съобщаване (RASFF) поради наличие на ДНК от преживни животни във фуражи за аквакултури, кръвни продукти и преминали обработка животински протеини от непреживни животни.
• Искане от FEFAC и ЕАРА / EFPRA да се повиши стойността на изключване в стандартните работни процедури в новия официален метод за тестване на полимеразната верижна реакция (PCR) в Регламент ЕО 53/2013.
• Обсъждане на пътна карта за трансмисивната спонгиформна енцефалопатия на ниво Постоянен комитет (SCoFCAH), започнало през март 2013 г.: преработени протеини от птици (PAP) във фуражи за свине и отделно предложение за РАР от насекоми.
• Европейските референтни лаборатории (EURL) за животински протеини първи трябва да заверяват видово специфичните тестове за полимеразна верижна реакция (PCR) за официален контрол (не преди края на 2014 г.).
• Позицията на FEFAC:
- ревизирани насоки на EURL за каскадни тестове и стойността на изключване при новия PCR метод/Европейски семинар за приемането на пазара на преминали преработка протеини от непреживни животни във фуражи за риба;
- позицията на FEFAC в подкрепа на разрешението за преминали преработка протеини от насекоми;
- подкрепа на искането за практическо решение за универсални заводи по отношение на използването на преминали преработка протеини от свине и птици чрез съгласие за “техническо решение” на равнище ЕС.

Медикаментозни фуражи
- Публикуване на предложение през септември 2014 г. (по принцип)
- Част от пакета с разрешението на ВМП (по принцип)- Регламент, а не директива
- Минимални изисквания за производство + професионални доброволни насоки
- Максимални граници за ВМП в нецелеви фуражи (прехвър- ляне)

Официален контрол - основни предложени промени
• Разширяване на обхвата
• Пълно възстановяване на разходите за контрол (вкл. рутинни проверки), с изключение на микропредприятията
- единна ставка по сектори по система bonus/malus (възнаграждения и санкции);
- действителни разходи.
• Класификация на операторите
• Възможност за публикуване на резултатите от проверките на отделните оператори

Официален контрол - основната позиция на FEFAC
• Подкрепя по-голяма хармонизация, по-голяма ефективност, по-голяма ориентация към риска.
• По таксите:
- срещу 100% финансиране от компаниите;
- поддържа бонусна система, като се вземат предвид собствената система за контрол и представянето на ком- панията;
- освобождаване от отговорности на микропредприятията е несправедливо;
- данъчно облагане в края на веригата (продажба на дребно) може да бъде алтернатива?
• По други аспекти:
- поддържа публикуване на резултатите от проверки, но предупреждава срещу погрешно схващане на риска;
- необходимост от подобряване на сътрудничеството между органите и операторите.

УСТОЙЧИВОСТ. МИСИЯ НА КОМИСИЯТА ПО УСТОЙЧИВОСТ

• Комисията предоставя на Съвета на FEFAC съвети за развитието на политиката на ЕС по устойчивост.
• Допринася за стълб I на дългосрочната стратегия за лобиране на FEFAC с цел да се търси приемане на промишлено произведените комбинирани фуражи като основен инструмент за повишаване на конкурентоспособността и устойчивостта на животинските продукти от ЕС.

Цели на комисията
Обща цел: разработване на цялостна визия за устойчиво развитие на промишленото производство на фуражи.
Институционални цели: да развива и затвърждава връзката с институциите на ЕС, с партньори по веригата и НПО.
Оперативни цели: хармонизирана методология и база данни за отпечатъка върху околната среда; насоки за устойчиво снабдяване със суровини, соята като приоритет.
Комуникационни цели: принос към комуникационния план на FEFAC; описване на приноса на фуражната промишленост на ЕС.

Работни приоритети
• Разработване на цялостна визия за устойчивост
• Отпечатък върху околната среда:
- методология за оценка на жизнения цикъл (LCA);
- база данни за оценка на жизнения цикъл;
- пилотен тест за отпечатъка на продуктите върху околната среда (PEF);
- кръгла маса по устойчиво потребление и производство.
• Отговорно снабдяване: соя; дефицит на протеин в ЕС;
други.
• Ефективно използване на ресурсите: устойчив фосфор; показатели за ефективност на ресурсите.
• Комуникация.
• Укрепване на връзката с институционалните партньори и партньорите по веригата.
Отговорно снабдяване, ангажираност на FEFAC:
• Дългосрочна визия: Устойчиво производство на суровини
• Роля на FEFAC: Разработване на ръководните принципи за устойчиво производство на суровини в сътрудничество с основния производител и търговските организации
• Краткосрочен фокус: Европейският стандарт за основен критерий за внос за устойчиво произведена соя и насоки за икономически ефективни системи за проверка Необходимост от разгръщане на истинско мейнстрийм решение
• Гъвкавост по отношение на взаимното признаване на други схеми за устойчиви и на правилата за сертифициране по RTRS (отговорно производство на соя).
• Поетапен подход, обхващащ основни развития във веригата на стойността при производството на соя:
- нов протокол за гарантиране на устойчивост при производството на соя на Съвета за износ на соя на САЩ (USSEC) и сравнително проучване;
- приемане на бразилския закон за горите (Forest code)/преходен период;
- RTRS да премине като еталон в глобалната система;
- семинар на EDA/FEFAC за отговорно производство на соя;
- насоки на Форума на потребителските стоки (CGF) за снабдяване.

База данни за оценка на жизнения цикъл на фуражите (LCA Database)
• Основни цели: да гарантират, че фуражите се обработват по подходящ начин при оценката на животинските продукти; да се даде пример и еталон.
• Отправна точка: база данни FeedPrint.
• Техническата препоръка: разработване на базата данни под формат, който може директно да бъде внесен в LCA софтуер (необходимо да се раздели на съставните му компоненти FeedPrint); фокус върху суровините; цялостен подход за въздействие върху околната среда (не само CО2)