Съдържание – бр.3, 2014г.


Новини от FEFAC
57-та годишна среща на FEFAC. – стр.6

Информация от СПКФ
Научно-практическа конференция - “Новости в производството на комбинирани фуражи и в храненето на животните” – стр.7

К. Костадинова - Перспективи за развитие на животновъдството – стр.8
П. Манева-Кънева - Правила за етикетиране на фуражи – стр.10
М. Макавеева, Л. Донкова - Лабораторен контрол на фуражи – стр.14
Б. Маринов - Съвременни аспекти в храненето на птиците – стр.17
Х. Станчева - Отчет на Управителния съвет на Съюза на производителите на комбинирани фуражи за 2013 година – стр.24
Цени на комбинираните фуражи и на зърнените житни и белтъчни фуражи. – стр.27

 Информация от С П К Ф

Научно-практическа конференция


"НОВОСТИ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА КОМБИНИРАНИ ФУРАЖИ И В ХРАНЕНЕТО НА ЖИВОТНИТЕ"


Лъчезар Димитров

От 28 до 30 април 2014 г. в хотел “Фламинго гранд”, ку- рортния комплекс “Албена”, бе проведена поредната, станала вече традиционна научно-практическа конференция с международно участие, организирана от Съюза на производителите на комбинирани фуражи. Тя бе посветена на новостите в производството на комбинирани фуражи и в храненето на животните.

Конференцията бе открита от д-р Христинета Станчева, председател на СПКФ, която най-напред представи гостите на конференцията - Антоанета Георгиева от Съюза на птицевъдите в България и Бранимир Ханджиев от Българската стопанска камара. Тя поздрави присъстващите над 80 души от фуражните предприятия-ръководители, специаелисти, технолози, представители на Министерството на земеделието и храните, на Българската агенция по безопасност на храните, на чуждестранни фирми, научните работници и други. Председателят на СПКФ благодари за присъствието на колегите и пожела успешна работа на конференцията, след което даде думата на Камелия Костадинова, държавен експерт в Дирекция “Животновъдство” в МЗХ да изнесе първия доклад на тема: “Перспективи за развитие на животновъдството в България”. Следващите доклади бяха:

1. “Правила за етикетиране на фуражи” - зооинженер Пенка Манева, началник на отдел “Контрол на фуражите” в Дирекция “Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите” в БАБХ.

2. “Съвременни аспекти в храненето на птиците” - проф. Беро Маринов.

3. “Ефект от естествено и изкуствено инкапсулирани продукти върху чревното здраве на моногастрични животни” - Стеф Де Смет, ветеринарен лекар в “Кемин Агрифудс” ЕМЕА.

4. “Растителен метионин и лизин” - зооинж. Даниела Янкова, управител на фирма “Зооконсулт” ЕООД, дистрибутор на австрийската фирма “ЗА - Agrovet Animal Health-Austria”

5. “Използване на нето енергията при храненето на свине” - проф. Атанас Илчев, Аграрен факултет на Тракийския университет в Стара Загора.

6. “Продуктът “Лавуцел” SB на фирма “Лалеменд Анимал Нутришън” - Никол Хорке.

7. “Възможности за кандидатстване на производителитена комбинирани фуражи по програми през новия програмен период” - Георги Грънчаров, “Интер Консулт Груп” ООД.

8. “Експресни методи за контрол на афлатоксини и микотоксини в зърнени култури и фуражи” - Андон Андонов, “Био Ком-Трендафилов” ЕООД в Сливен.

9. “Лабораторен контрол” - Мая Макавеева от Дирекция “Лабораторни дейности и контрол на качеството” в БАБХ. Докладът бе представен от д-р Любина Донкова от същата Дирекция.

Представените доклади впечатлиха със своята задълбоченост на разработването на темата и практическа насоченост, с богатата съвременна информация по разглеждания проблем, с новостите както в науката, така и в практиката, с умението на лекторите да дадат повече знания на присъстващите по интересуващите ги въпроси.

След обяд от 16,30 ч. бе проведено заседание на Общото събрание на СПКФ, за отчитане на дейността на СПКФ през 2013 г. Дейността на събранието започна с приемането на трима нови членове на СПКФ: 1. “Декафос” АД в гр. Девня. 2. “ИТИ-СОФТ” ООД в Стара Загора. 3. “Завет” АД в гр. Завет.

Всички присъстващи се съгласиха трите фирми да станат членове на Съюза. Одобреният председател на събранието Валя Маринова от “Протеин-98” АД в Шумен прочете дневния ред, по който да протече събранието

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на СПКФ през 2013 г.

2. Отчет на контролния съвет за 2013 г.

3. Приемане на проект за бюджета на СПКФ за 2014 г.

4. Приемане на проект за дейността на СПКФ за 2014 г.

След като всички участници в заседанието одобриха дневния ред, председателя на СПКФ прочете отчета за 2013 г. (Доклада публикуваме отделно).

Владимир Щерев, председател на Контролния съвет, запозна подробно участниците в събранието с финансовата дейност на Съюза през 2013 г.

По точка 3 и 4 докладва д-р Христинета Станчева. Валя Маринова призова участниците в събранието за въпроси, изказвания, предложения, но желаещи за това нямаше, поради което тя предложи да се гласува за утвърждаване на материалите по четирите точки на събранието. Всички материали бяха приети с пълно съгласие.

В края на събранието думата поиска Камелия Костадинова, държавен експерт в Дирекция “Животновъдство” в МЗХ, която даде висока оценка на проведената научно-практическа конференция, на проявения висок професионализъм в разработването на тематиката, за създадената творческа атмосфера за диалог и обмен на мнения по представените доклади. Тя благодари и за възможността да присъства на заседанието на Общото събрание, което й е дало по-пълна представа за дейността на Съюза. Отбеляза, че тяхната Дирекция работи много добре с Управителния съвет в лицето на председателя д-р Христинета Станчева и се надява, че това ще продължи и в бъдеще.

По традиция вечерта се проведе официална вечеря, която премина в спокойна и задушевна атмосфера, като участниците в нея имаха възможност да обменят мнения за конференцията, да проведат приятелски разговори, да създадат нови ползотворни познанства