Съдържание – бр.6, 2013г.


Информация от FEFAC
Информационен лист за преразгледано одобрение на кобалтови соли:изискване за предоставяне на фуражи, съдържащи повечето кобалтови соли в гранулирана форма. – стр.6
ЕС отново разреши употребата на преработени животински протеини, произхождащи от преживни, за фуражи за риба. – стр.8

Информация от СПКФ
П. Манева, С. Петров - Използване на продукти от животински произход при хранене на животни, отглеждани за производство на храни, и на животни, които не се отглеждат за производство на храни (домашни любимци и животни с ценна кожа). Прилагане на забраната за фуражи. – стр.12

Безопасност на фуражите
Фокус върху салмонелата:биосигурност – стр.16
Контрол на патогените - отглеждането на здрави и бързорастящи животни е от съществено значение за рентабилността – стр.17
Контролиране на микотоксините във фуражите за прасета и птици – стр.19
Фуражни добавки, които може да заменят антибиотиците – стр.21

Хранене
Стимулирането на имунната система намалява отлагането на протеини в организма, но повишава потребността на подрастващи прасета от сярасъдържащи аминокиселини – стр.22

Информация
Витамин D за домашни любимци, слънчевата светлина не е достатъчна – стр.27

СЪОБЩЕНИЕ ОТ BUNGE GLOBAL INNOVATION

Компанията Бунге е лидер в световен мащаб в областта на агробизнеса и производството на храни. От 1818 година насам тя работи по едно от най-големите предизвикателства в света - как да се осигури продоволствена сигурност за нарастващото население по устойчив начин. Основната дейност на фирмата в повече от 40 страни включва:
- преработка и търговия с маслодайни семена и шротове за нуждите на животновъдството и добив на масло за хранително-вкусовата промишленост и производството на биогорива
- производство на бутилирани масла, майонеза, маргарини и други хранителни продукти
- преработка на захарна тръстика, производство на захар, етанол и електричество
- производство на брашна от пшеница и царевица за използване в хранителни продукти, пекарни, пивоварни и други
- продажба на торове за земеделските производители

Фирма Бунге е придобила патентована технология, която позволява обогатяване на протеина на слънчогледовия шрот, както и търговската марка SunPro™ от българската фирма за храни и фуражи “Техра”. Патентите изобретени от фирма “Техра” покриват продукта и процеса на производство.

Технологията предоставя възможност за преработката на слънчогледов шрот, така че да се осигурят гарантирани нива на протеин. Крайният продукт SunPro™ 46, съдържа 46% протеин, около 9% влага и 8% влакнини.

Продуктът SunPro™ 46 не съдържа ГМО и представлява основна и устойчива алтернатива на соевия шрот с 46% протеин за европейския пазар на фуражи. Фирма Bunge Global Innovation планира да проучи потенциала за изграждане на голямо по мащаб съоръжение в Европа и по-нататъшното развитие на технологиите в сътрудничество с Техра, за да създаде решения за храненето на животни, които отговарят на търсенето на клиентите. SunPro™ 46 може да бъде закупено от Бонмикс, българска компания за фуражи, която е лицензирана от Bunge.

Фирма Bunge Global Innovation (BGI) е съставена от разнороден екип, който използва най-съвременни идеи и технологии за управление на иновациите във всички бизнес сегменти на Bunge. Мисията на BGI е да проучва, разработва, купува, продава или лицензира технологии, които ще подобрят устойчивостта на Bunge, нейната рентабилност и да предостави конкурентно предимство.

Новини от FEFAC

Информационен лист за преразгледано одобрение на кобалтови соли: Изискване за предоставяне на фуражи, съдържащи повечето кобалтови соли в гранулирана форма

Резюме

EMFEMA (Международната асоциация на европейските производители на макро-, микро- и специфични минерални компоненти), FEDIAF (Федерацията на европейските про изводители на храни за домашни любимци), FEFAC (Евро пейската федерация на производителите на комбинирани фуражи) и FEFANA (Европейската асоциация на производи телите на специализирани фуражни компоненти и тех ните смеси) искат от SCoFCAH (Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните) да оттегли изискването, въведено в регламента, приет на заседание на Постоянния комитет от 23-24 април 2013 г., което предвижда фуражите, които съдържат повече то кобалтови соли, да се пускат на пазара в гранулирана форма.

Последните сигнали за европейска фуражна царевица заразена с афлатоксини показва нужда да се преразгледат основните критерии за функциониране и понататъшна хармонизация на системите за осигуряване на безопасност на фуража с цел да се засилят отговорностите на доставчиците за фуражната промишленост. Официалните контролни органи и промишлеността ще трябва да се признават взаимно като партньори за постигане на общата цел произвеждайки фураж по безопасен, конкурентен и устойчив начин.

Изискването фуражите, съдържащи повечето кобал тови соли, да се пускат на пазара в гранулирана форма не е подходящо за операторите във фуражния сектор, защото:

- минералната смес, съдържаща кобалтови соли, из ползвана във фермата, трябва да бъде във форма, която улеснява дисперсията при смесване с другите компонен ти в смесителя, за да се осигури хомогенност на смеска та; гранулирането не е подходяща форма в този смисъл; това е валидно и за минералната смес за домашни лю бимци;

- фермерите или собствениците на домашни любим ци, които получават минерална смес на гранули, често ще трябва да я смилат, за да могат да я използват, по вишавайки с това излагането на прах;

- за да продължат да си доставят минералната смес под формата на прах, операторите ще трябва да пре- минат към употребата на два източника на кобалт, не често използвани досега, т.е. при ограничени познания на този етап за практическия ефект на замяната, по-висо ката цена и по-ограничения избор на доставчици.

В допълнение това изискване не се очаква да донесе ползи за фермерите, като се имат предвид правните ограничения по отношение на концентрацията на кобал товите соли като добавки във фуража за животни (пре поръчано количество на използване под 30 мг/кг, макси мално количество на употреба 100 мг/кг), т.е. под прага за класифициране на смеси, съдържащи соли на кобалта.

1. Обосновка

На заседанието си на 23-24 април 2013 г. Постоянни ят комитет по хранителната верига и здравето на жи вотните прие предложение за регламент относно пре разглеждане на разрешението за соли на кобалта като фуражни добавки (Регламент за изпълнение относно разрешаването на кобалтов (II) ацетат тетрахидрат, кобалтов (II) карбонат, кобалтов (II) хидроксид карбо нат (2:3) монохидрат, кобалтов (II) сулфат хептахидрат и покрит гранулиран кобалтов (II) карбонат хидроксид (2:3) монохидрат като фуражни добавки). Регламентът предвижда преходен период от 6 месеца след влизането в сила на регламента, през който предишните правила по отношение на производството и етикетирането на кобалтови соли и на фуражи, които ги съдържат, могат да продължават да се прилагат за тези кобалтови соли, разрешени преди това.

Повечето кобалтови соли са класифицирани съглас но CMR (канцерогенни, мутагенни и токсични за репро дукцията) в Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно кла сифицирането, етикетирането и опаковането (CLP) на вещества и смеси. Според този регламент смесите, съдържащи кобалтови соли в концентрация над 0,01 %, т.е. 100 мг/кг, трябва да се класифицират като опасни. Под тази граница законодателството, свързано с класи фициране, етикетиране и опаковане, не изисква да бъде взета специфична мярка от операторите, боравещи със сместа.

Приетият неотдавна регламент за повторното раз решаване на кобалтовите соли като фуражни добавки из исква фуражите, в които някои соли на кобалта са вклю чени под формата на премикс - да се пускат на пазара в гранулирана форма”. Това изискване се отнася за :

- кобалт (П) карбонат
- кобалт (П) карбонат хидроксид (2:3) монохидрат без покритие
- кобалт (П) сулфат хептахидрат

Не се отнася за:
- гранулиран кобалт (П) карбонат хидроксид (2:3) мо- нохидрат с покритие
- кобалт (П) ацетат тетрахидрат

Разбираемо е, че задължението за гранулиране се от нася за комбинираните фуражи, а не за премиксите. Също така е ясно, че целта на законодателя при приемането на тези разпоредби е да се намали излагането на фермерите на действието на кобалта, когато използват комбини рани фуражи, съдържащи негови соли, чрез минимизиране на количеството прах.

Като се има предвид, че добавките с кобалтови соли сега са ограничени до преживни животни, еднокопитни животни, зайци, гризачи, тревопасни влечуги и бозайници от зоологическата градина, разпоредбата за “гранули ране” ще се отнася по същество за минералния фураж, който е основният, често уникален източник на осигу ряване на микроелементи на тези животни, по-специално на преживните.

2. Въздействие на мярката

Очаквани ползи. Тъй като новият регламент устано вява максимум 1 мг/кг за общото количество на кобалта в цялата смеска и препоръчва да се осигуряват не повече от 0,3 мг/кг чрез добавяне на кобалтови соли, тогава като се има предвид, че допълващите фуражи може да не съдържат фуражни добавки с концентрация, която над вишава 100 пъти максимално допустимото количество в смеската, който и да е комбиниран фураж, доставен на животните, обикновено няма да съдържа повече от 30 мг/кг кобалт и в зависимост от местните условия, до 100 мг/кг , т.е. под прага за класифициране, етикетиране и опаковане на соли на кобалта.

Единствените продукти, които могат да съдържат повече от 100 мг/кг кобалтови соли, могат да бъдат фу ражи за специфични хранителни цели и премикси. И в два та случая продуктът е предназначен за смесване с основ ната смеска (при липса на разрешение за използване на кобалт във вода), което може да се постигне с приемли ва хомогенност само ако продуктът не е в гранулирана форма. В съответствие със съществуващите правила, установени в законодателството на ЕС относно фура жите и химическата безопасност, фермерите никога не трябва да имат контакт с чисти кобалтови соли.

Освен това новата разпоредба да се използват соли на кобалта чрез премикси допринася вече за значител но намаляване на риска от излагането на действието му във веригата. Премиксите обикновено са съставени с помощта на противоразпрашаващи или други помощ ни средства за обработка, които осигуряват известно слепване. Това предотвратява разделянето по време на товарене и разтоварване, транспорт и употреба и до пълнително води до значително по-малко разпрашаване на тези смеси. Затова е много малко вероятно кобалто вите соли, които са включени в допълващия или комбини рания фураж, все още да имат едно и също поведение на разпрашаване като чистите вещества.

В научните си становища за различните кобалтови соли EFSA (Европейският орган за безопасност на храни те) не е преценил ползите от гранулирането от гледна точка на намаляване на излагането на прах.

Заключение: максималната очаквана концентрация на кобалтовите соли в комбинирания фураж, доставян на животните, ще остане под прага за класификацията на смеси, съдържащи соли на кобалта, като канцерогенни, мутагенни и смущаващи репродукцията вещества (CMR). Следователно ползата от изискването да се предоста вят фуражи, съдържащи някои кобалтови източници в гранулирана форма за намаляване на експозицията на кобалт чрез вдишване от фермерите, е под въпрос.

Изводи

- Предлагането на минералния фураж на гранули обикновено не е подходящо. Според сегашната практи ка по-голямата част на минералните смеси, използва ни във фермите, се смесват заедно с други хранителни компоненти в смесителите (общо смесени дажби). Това оборудване е проектирано така, че минералната смес се включва в негранулирана форма, за да се осигури хомоген на дисперсия на микрокомпонентите. Освен това поради своята твърдост гранулирането на минералната смес изисква процес, който може да повлияе на стабилността на някои други добавки като витамините.

- Фермерите, които получават минерална смес под формата на гранули, ще трябва да го смилат, увелича вайки с това експозицията на прах. Като се има пред вид дизайна на оборудването, използвано за смесване във фермата, фермерите няма да имат друг избор, освен да смилат гранулираната минерална смес. Това допълнител но манипулиране на минералния фураж всъщност ще уве личи вместо да намали експозицията.

- Не всички производители на минерални смеси раз полагат с оборудване за гранулиране. Тъй като по-голя мата част от минералния фураж се предлага на пазара в негранулирана форма, редица фуражни заводи дори не разполагат с гранулиращи машини.

- Преминаване към соли, които не изискват гранули- ране, ще се отрази на операторите.
• Тъй като покритието на кобалтовия карбонат и на кобалтовия ацетат досега не се използваше често, няма да има нужда от допълнителни знания за практическите и хранителните характеристики на тези продукти.
• Броят на доставчици ще се намали.
• В този момент няма оценка на това дали произ водственият капацитет на “неограничени” продуктови форми може да отговори на търсенето във фуражната промишленост в случай на основен преход към тях.
• Офертите за покритите форми на кобалтов карбо нат хидроксид и кобалтов ацетат са по-високи в сравнение с другите соли и е вероятно разликата в цената да се увеличи допълнително с намаляване на конкуренцията.
• Доставчиците на кобалтов карбонат, кобалтов карбонат хидроксид без покритие и кобалтов сулфат ще бъдат неоправдано дискриминирани.
• Доставчици на минерален фураж може да се окажат в неизгодно положение спрямо доставчици на допълващи фуражи, различни от минералните смеси, съдържащи по- малко количество кобалтови соли, които обикновено се доставят на гранули.

Заключение: Разпоредбата, изискваща предоста вянето на минерална смес, съдържаща определени из точници на кобалт в гранулирана форма, е технически неподходяща, може да допринесе за по-висока експози- ция за фермерите и ще създаде несправедливи пазарни условия.