Съдържание – бр.5, 2013г.


Информация от FEFAC
П. Авене - Стремеж към устойчива фуражна промишленост. – стр.6
Становище на FEFAC от 3 октомври 2013 г. – стр.9

Информация от СПКФ
Регламенти на ЕС за фуражите - Хармонизирано прилагане на Регламент (ЕО) № 225/2012 от всички държави-членки на ЕС. – стр.12

Технологии и качество на фуражите
Производителност на система за разрушаване и смилане на зърно (мултикрекер) – стр.21

Безопасност на фуражите
Изчистване на фуражната верига от салмонела - трудна работа – стр.23

Хранене
К. Адамс - Пълноценното хранене на съвременното продуктивно животновъдство – стр.26
Грахът в храните за домашни любимци – стр.28

СЪОБЩЕНИЕ ОТ BUNGE GLOBAL INNOVATION

Компанията Бунге е лидер в световен мащаб в областта на агробизнеса и производството на храни. От 1818 година насам тя работи по едно от най-големите предизвикателства в света - как да се осигури продоволствена сигурност за нарастващото население по устойчив начин. Основната дейност на фирмата в повече от 40 страни включва:
- преработка и търговия с маслодайни семена и шротове за нуждите на животновъдството и добив на масло за хранително-вкусовата промишленост и производството на биогорива
- производство на бутилирани масла, майонеза, маргарини и други хранителни продукти
- преработка на захарна тръстика, производство на захар, етанол и електричество
- производство на брашна от пшеница и царевица за използване в хранителни продукти, пекарни, пивоварни и други
- продажба на торове за земеделските производители

Фирма Бунге е придобила патентована технология, която позволява обогатяване на протеина на слънчогледовия шрот, както и търговската марка SunPro™ от българската фирма за храни и фуражи “Техра”. Патентите изобретени от фирма “Техра” покриват продукта и процеса на производство.

Технологията предоставя възможност за преработката на слънчогледов шрот, така че да се осигурят гарантирани нива на протеин. Крайният продукт SunPro™ 46, съдържа 46% протеин, около 9% влага и 8% влакнини.

Продуктът SunPro™ 46 не съдържа ГМО и представлява основна и устойчива алтернатива на соевия шрот с 46% протеин за европейския пазар на фуражи. Фирма Bunge Global Innovation планира да проучи потенциала за изграждане на голямо по мащаб съоръжение в Европа и по-нататъшното развитие на технологиите в сътрудничество с Техра, за да създаде решения за храненето на животни, които отговарят на търсенето на клиентите. SunPro™ 46 може да бъде закупено от Бонмикс, българска компания за фуражи, която е лицензирана от Bunge.

Фирма Bunge Global Innovation (BGI) е съставена от разнороден екип, който използва най-съвременни идеи и технологии за управление на иновациите във всички бизнес сегменти на Bunge. Мисията на BGI е да проучва, разработва, купува, продава или лицензира технологии, които ще подобрят устойчивостта на Bunge, нейната рентабилност и да предостави конкурентно предимство.

Новини от FEFAC

СТРЕМЕЖ КЪМ УСТОЙЧИВА ФУРАЖНА ПРОМИШЛЕНОСТ
ПАТРИК ВАНВЕДЕ АВЕНЕ, президент на FEFAC

В доклада си като президент бих искал да изтъкна как ние виждаме пътя към устойчива фуражна промишленост под влиянието на това, което в момента се случва в Европа. Малко думи са използвани толкова многократно или неправилно като думата устойчивост на обществения дебат в ЕС и на глобално равнище. Всяка компания или ор ганизация с ясно чувство за самоуважение има вече свое собствено определение за устойчивост и за политика на устойчивост. Но устойчивостта не е модна дума. И по-точно тя не е само морално задължение, а по-скоро на стройка по подразбиране. Устойчивостта може да бъде и добър бизнес пример за фуражната промишленост, ако защитава нашия лиценз за производство. На мен самия по-скоро ми харесва определението за устойчивост на индианците хопи: “Ние не наследяваме земята от нашите предшественици, а я вземаме назаем от нашите деца “.

След това философско интермецо бих искал да запо чна с бърз преглед на тенденциите на глобалния пазар. Дългосрочната тенденция е ясна: според FАО производ ството на месо ще трябва да се удвои до 2050 г., а про изводството на риба дотогава да нарасне трикратно. Това представлява значителна възможност за фуражна та промишленост, но и сериозно предизвикателство от гледна точка на икономиката, екологията, безопасност та на храните и фуражите.

Производството на комбинирани фуражи в света днес се изчислява на около 1 млрд. т годишно. През 2012 г. производството на комбинирани фуражи се увеличи със 7 % в Китай, намаля с 1,5 % и 3 % съответно в САЩ и Бразилия и нарасна с по-малко от 1 % в ЕС-27 - 153 млн. т. Имаме много благоприятни дългосрочни перспективи, но всекидневната дейност остава все пак много трудна и рискова. Нарастващото търсене в света оказва силен натиск върху ресурсите и върху наличността на фураж ни компоненти поради много голямата нестабилност на цените на селскостопанските стоки. Всяко лошо реше ние при купуването може сериозно да подкопае рента билността и следователно и бъдещето на фуражните компании. Това означава, че световната фуражна про мишленост е необходимо да следва два паралелни пътя към устойчиво производство на фуражи, но “повече и с по-малко”. Позволете ми да ви припомня фразата на Уор ън Бъфит, че първото правило за една компания да оста не устойчива е да генерира сигурна печалба. И така, за да има в бизнеса повече устойчивост, би трябвало да има повече конкурентоспособност.

За да може глобалната фуражна промишленост да продължи пътя си на нарастващо устойчиво производ- ство и устойчива конкурентоспособност в средносро- чен и дългосрочен план, аз определих четири стълба, вър- ху които смятам, че ще трябва да изградим развитието на нашата индустрия:
- Първият е доставката на безопасни фуражи.
- Вторият е конкурентоспособни фуражи и животно въдство.
- Третият е ресурсно-ефективна фуражна промишле ност.
- И последният е отговорна фуражна верига.

БЕЗОПАСНОСТ НА ФУРАЖИТЕ

Безопасната доставка е основата на фуражната промишленост. Безопасността на фуража, разбира се, не подлежи на договаряне и затова принадлежи към пред конкурентната област. Тя е предпоставка за потреби телите и това е абсолютно основателно. Една от ос новните задачи за FEFAC е да популяризира безопасни и новаторски преработвателни технологии и да работи за установяването на строги и ефективни международ ни регулаторни стандарти.

FEFAC смята, че от първостепенно значение за фу ражната промишленост и за устойчивостта на цяла та фуражна и хранителна верига е да се прилагат ясни стандарти в цялата система, както наскоро бе показа но при замърсяването с афлатоксин на фуражна царевица в ЕС. Ние смятаме, че е необходимо всички доставчици да прилагат подхода с “върха на пирамидата”, поемайки повече отговорност за тестване и вземане на проби от фуражните суровини, които предлагат на пазара. Наши те доставчици на фуражи трябва да поемат по-сериозно своите отговорности за предлагане само на безопасни продукти на пазара. Все още ни липсва правилното отно шение на доставчиците, които са интегрална част от хранителната верига. Да се конкурират по безопасност на фуражите на гърба на клиентите си е много неразум но и ще разруши доверието към цялата фуражна верига.

Членовете на FEFAC са истински разочаровани от лип сата на ангажираност и комуникация при нашите фураж ни доставчици, когато поемат своя дял от бремето за овладяване на сегашната криза, което е далеч от окончателно решение.

На първия общ уъркшоп в ЕС по внедряване на изис кванията към хигиената на фуражите, домакин на който бе Хранителната и ветеринарна служба към Европейския орган по безопасност на храните в Грейндж, Ирландия, между компетентните контролни органи от всички дър жави-членки, партньорите във фуражната верига в ЕС и схемите за гарантиране на безопасност на фуражите, проведен на 15 май 2013 г., бе показан пътят към по-до бро сътрудничество и обмен на информация между част ния сектор и официалните контролни органи.

За да популяризира добрите производствени практи ки и по-високите стандарти за безопасност на фура жите в ЕС и по света, FEFAC постоянно усъвършенства своя наръчник за производство на комбинирани фуражи и премикси и ще разработи свой референтен проверовъчен списък за основните изисквания към системите за гаран тиране на безопасност на фуражите.

Ние работим също с правителствени и неправи телствени организации в подкрепа на международните стандарти за безопасност на фуражите. FEFAC дава своя принос и към работата на междуправителствената спе циализирана група по кодекса на хранене на животните, която изложи нови указания и стандарти, предназначени за правителствата по света за оценка на риска за безо пасността на фуражите. Международната асоциация на фуражната промишленост (IFIF) и FАО публикуваха гло бално ръководство на добрите практики за фуражите през 2010 година.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНА ФУРАЖНА ПРОМИШЛЕНОСТ

Фуражната промишленост е съществено звено в хранителната верига. Ние сме клиенти на фермерите земеделци, а също сме доставчици на фермерите жи вотновъди, което значи, че сме връзка между растени евъдството и животновъдството. Трудните пазарни условия и променливите климатични модели ще останат главните причини за нестабилността на цените на фу ражните компоненти през идните години. Следовател но необходимо е да имаме правилните инструменти за справяне с тази нестабилност. Със своите покупателни възможности, способността си да използва инструмен ти за управление на риска, но също и със своите знания за храненето и съставянето на фуражни смески фураж ната промишленост играе роля на буфер за цените в пол за на фермерите животновъди. Тази буферна роля обаче е ограничена във времето. Ако искаме връзката между фермерите земеделци и животновъди да бъде устойчива, колебанията в цените на определено ниво трябва да се предават от една част на фуражната и хранителната верига към следващата, което накрая ще удари крайния потребител.

Пазарните условия са тежки, свободният достъп до селскостопанските стоки и фуражните компоненти е ключов фактор на устойчивата конкурентоспособност. FEFAC силно подкрепя свободната и честна търговия. В това отношение ние напълно подкрепяме препоръките, приети на последното заседание на земеделските ми нистри от Г-20, отнасящи се до избягването на огра ниченията в търговията. Следвайки същата логика, отговорност на творците на политиката в ЕС и на националните компетентни органи е да се заемат да преразгледат регулаторните тежести и да отстранят мерките, които спъват плавността на пазарите за сел скостопански суровини. Тези мерки имат сериозно отри цателно въздействие върху предвидимостта на пазара и, както всички вече видяхме, през последните години международната търговия не обича несигурността. Ние смятаме сегашния компромисен пакет за реформата на Общата селскостопанска политика като важна стъпка напред при условие, че тя позволи необходимата сте пен на гъвкавост на фермерите и преработвателната промишленост, за да се адаптират към променящите се пазарни условия, например като се позволи засаждането на белтъчни култури върху екологично чисти площи и из граждането на добре финансиран резерв за земеделски кризи.

Фуражната промишленост се безпокои от субсиди раните биогорива, които изкривяват пазарите на су бпродукти, най-добре валоризирани във фураж от гледна точка на устойчивостта, тъй като това намалява кон куренцията за естествени зърнени храни и следователно подобрява синергизма в хранителната верига. Фуражна та промишленост фактически допринася за икономиче ската жизненост на индустрията за производство на биогорива чрез купуване на богати на протеин субпро дукти, като сушено спиртоварно зърно с разтворим остатък или рапичен шрот. Ние трябва да намерим пра вилния баланс между достъпността на тези субпродук ти и повишената конкуренция за суровини, които също се използват от нашата промишленост. При недостиг приоритетът трябва да се дава на пазарите на фуражи и храни.

РЕСУРСНО-ЕФЕКТИВНА ФУРАЖНА ПРОМИШЛЕНОСТ

При нарастващото търсене и ограничените ресурси на теория уравнението е лесно за решаване: трябва да подобрим работата си и всъщност да използваме най-до бре естествените ресурси. И фуражната промишленост наистина добре върши своята работа! Още от самото начало добавената стойност във фуражната промиш леност идва от хранителното ноу-хау, което дава въз можност да се произвеждат балансирани и икономически ефективни смески за животните. Това ноу-хау се базира, от една страна, на задълбочените знания за хранител ните характеристики на фуражните компоненти, а от друга, върху точната оценка на хранителните потреб ности на животните. Знанията по хранене са тези, кои то дават възможност да се валоризират хранителните излишъци и хранителните загуби и, ако вземете предвид и многобройните други фуражни компоненти, фуражна та и животновъдната промишленост създават огромна стойност чрез превръщането на неподходящи за хората ядивни ресурси в доброкачествена храна.

Фуражната промишленост с подкрепата на генетич ните подобрения вече осъществи значителен прогрес от гледна точка на ефективноста на ресурсите. Разхо дът на фураж за единица прираст днес е много по-нисък, отколкото преди няколко десетилетия. Но е необходимо да се продължи. Технологиите за обработка на фуражи те, като смилане, гранулиране и екструдиране, дават възможност индустрията да отговаря по-точно на хра нителните потребности на животните. Други проце си като топлинната обработка може допълнително да подобрят смилаемостта, ефективността, оползотво ряването и микробиологичната безопасност на фуража. Научните изследвания и иновациите са незаменими сред ства за подобряване на ресурсната ефективност. Нови те модели за оценка на фуражите, базирани на по-точни изчисления на енергията и хранителните вещества във фуража и на енергийните и хранителните потребности на животните, значително ще допринесат за по-ната тъшно намаляване на загубите на енергия и хранителни вещества.

Новите методи на хранене и моделите на реакция на животните ще затворят съществуващите празноти в знанието за остатъчната консумация на фураж и пре цизното хранене. Новата стратегическа програма за научни изследвания и иновации на EUFETEC в областта на храненето на животните, която ние предостави хме лично на Jerzy Plewa, новият генерален директор на Главна дирекция AGRI, през януари тази година, е важен ключов елемент. Надяваме се, че тя ще даде възможност за партньорство в иновациите за устойчиво земеделие между главните дирекции по научни изследвания и Глав ната дирекция AGRI към Европейската комисия и приори тизиране на научноизследователските проекти в тази важна област, която има основно въздействие върху ус тойчивостта и конкурентоспособността на животно въдството и аквакултурите.

Според междинните резултати на FАО 70 % или повече от въглеродния диоксид при производството на птиче и свинско месо идват от фуража и няма никакво съмне ние, че намаляването на емисиите на парникови газове ще бъде основен двигател на бизнеса в нашия бранш на световно равнище през следващите години. В това отношение е изключително важно да се избягва “грийну ошинга” (в специализираната PR литература терминът описва опита една компания или кауза с явни негативни екологични последици “да се боядиса в зелено”, т.е. да се представи като благоприятна за околната среда, бел. пр.) и да се работи с надеждни цифри след публикуване на комюникето на Европейската комисия за обособения па зар на зелени продукти от април 2013 г. FEFAC участва в проекти на FAO и ЕС, целящи да хармонизират въздейст вието на околната среда.

- Консорциумът на FEFAC и AFIA (Асоциация на амери канската фуражна промишленост), създаден през 2011 г., ще достигне първия решителен момент тази годи на с публикуването на първия вариант на указанията за оценка на жизнения цикъл на фуражите. Тези указания, разбира се, ще осигурят препоръки как да се определят емисиите на парниковите газове, но ще бъдат взети под внимание и някои други категории от въздействието на околната среда.

- Под егидата на IFIF, FEFAC и AFIA се присъединиха също ръководеното от FАО Партньорство за екологична оценка на стопанските животни и тяхната продуктив ност (LEAP). То е насочено към подобряване на начините за измерване на екологичните въздействия на стопански животни.

- Ръководеният от FEFAC Консорциум се включи в пи лотната фаза за тестване на протокола ENVIFOOD за рамковата методология за оценка на екологичните въз действия на хранителната верига, което в крайна смет ка ще доведе до разработването на правила за категори зиране на суровините за фуражите.

ОТГОВОРНА ФУРАЖНА ПРОМИШЛЕНОСТ

Устойчивостта не е ограничена само до въздействи ята на околната среда, но покрива също и отговорното предлагане и отговорното набавяне на суровини. FEFAC смята, че всички суровини трябва да се произвеждат от говорно съгласно международно договорените принципи. Това е ролята на фуражната промишленост - да развива ръководните принципи за производството на устойчиви суровини заедно с основните производители и търговски организации.

Сега обаче ключовият политически, пазарен и меди ен фокус е използването на соев шрот от нашата про мишленост. Соевият шрот е изворът на сила за всяка интензивна животинска система в света, така че ние имаме общ глобален интерес да осигурим пазарен дос тъп до този ненадминат източник на висококачествени протеини в бъдеще. Европа например има необходимост да внася над 70 % от потребностите си от протеин от другаде. Дори ако всички сегашни планове за реформа на Общата селскостопанска политика за възстановяване на европейското производство на протеин се осъщест вят, зависимостта на животновъдството в ЕС от вне сена соя ще остане икономическа реалност в бъдеще.

Последните медийни кампании поставят под въпрос някои земеделски практики и екологични въздействия в страните-износителки на соя. Обезлесяването, правата на хората, опазването на земята, условията на труд и добрите земеделски практики, свързани главно с употре бата на пестицидите, са непрекъснато под критичното наблюдение на обществото. Затова FEFAC ще продължи да подкрепя глобалната кръгла маса за отговорно про изводство на соя, RTRS като надеждна многостранна платформа при разработването на практическа пътна карта за постепенното приемане на европейския списък на основните критерии за устойчиво производство на соя, използвайки RTRS или равностойни системи като ръководен принцип. Този подход трябва да бъде осъщест вим на практика и да се внедрява постепенно при предла гането й на пазара.

Нашата промишленост също е под натиск по от ношение на здравето и благополучието на животните. Чревното здраве е незаменим контролен елемент за фер мера, стремящ се да постигне оптимална продукция от животните. Проведени са редица научни изследвания за оптимизиране на здравето на животните, по-специално на червата, чрез новаторски стратегии на хранене. Но все още има значителен потенциал за подобрения, като се използват например специално разработени стратегии за хранене въз основа на здравния статус на животните. Трябва да се разработят също и нови методи за социал но отговорно отглеждане на стопанските животни. Все пак болните животни имат правото да бъдат лекувани правилно. В този контекст FEFAC продължава да подкре пя плановете на Европейската комисия за модернизиране и по-нататъшно хармонизиране на законодателството, засягащо лечебните фуражи като един от най-добре кон тролираните дистрибуторски канали за терапевтични ветеринарни препарати под строго ветеринарно пред писание.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

FEFAC смята, че най-добрият път към устойчива фу ражна промишленост е да подкрепя непрекъснатия напре дък и постиженията в усъвършенстването на животно въдството от екологична и икономическа гледна точка. Вярвам, че това може да се постигне само чрез устой чива конкурентоспособност на нашия бранш и устойчи во увеличаване на производството. Парадигмата ще се промени. Концепцията за интензивно животновъдство и интензивно земеделие се развива в посока на подкрепата на екологично интензивен подход, който осигурява здра вословни, безопасни и достъпни продукти и намалява и овладява въздействия върху околната среда.

Чрез иновации в съвременното интензивно живот новъдство може да се постигнат целите за хуманно отношение към животните, но преди всичко да даде възможност на нашия сектор да произвежда “повече с по-малко”, за да задоволи изискванията на нарастващо то население в света.

Фуражната промишленост в усилията си да стане още по-устойчива ще подкрепя нарастващото търсене в света на животински продукти чрез намаляване на вред ното въздействие върху околната среда и чрез увелича ване на ефективното използване на ресурсите. Убеден съм, че що се отнася до устойчивостта нашият план за действие (на FEFAC) ще запази своя курс и ще отговори на потребностите на нашите бъдещи потребители.

Б.р. - Годишен доклад на FEFAC, 2013 г.

 

Становище на FEFAC от 3 октомври 2013 г.

Преглед на европейското законодателство относно официалния контрол на храни и фуражи 2013/0140/COD


НАКРАТКО
- Приветства инициативата на Европейската коми сия да преразгледа законодателството на ЕС относно официалния контрол на фуражи и храни с оглед подобря ване на ефективността и на по-нататъшната хармони зация.

- Изразява съгласие с Европейската комисия, че как то е отразено в докладите на Службата по храните и ветеринарните въпроси (FVO), е налице значително по добрение в начина на извършване на официалния контрол в областта на фуражите, по-специално по отношение на контрола, ориентиран към риска, ефективността и сътрудничеството между контролните органи и опера торите

- Изразява пълно несъгласие с предложението на Евро пейската комисия да наложи възстановяване на пълните разходи, направени за официален контрол чрез таксите, събирани от операторите като форма на решение за засилване на ефективността на официалния контрол, с аргумента, че това няма да подтикне властите да по добрят ефективността на работата си и такъв подход ще предизвика изкривяване на пазара.

- Подкрепя по-голямата прозрачност, която би се по стигнала чрез публикуване на резултатите от официал ния контрол, като същевременно изразява опасение, че съществува риск от погрешно разбиране и от злоупо треба с публикуваната информация.

- Призовава органите на Европейския съюз да пред видят разработване на ръководство за хармонизирано прилагане на законодателството, по-специално що се отнася за протоколи от анализи за сметка на докумен талния контрол.