Съдържание – бр.4, 2013г.


Информация от СПКФ
Х. Станчева - Отчет на управителния съвет на Съюза на производителите на комбинирани фуражи за 2012 содина. – стр.6
20 години Съюз на производителите на комбинирани фуражи – стр.9
А. Илчев - Актуални проблеми при производството на комбинирани фуражи за свине и препоръки за практиката – стр.12
Д. Колберт - Токсфин не свързва хранителни вещества – стр.15
К. Костадинов - Кравите, хранени със сорго, нямат проблеми с афлатоксините – стр.18
Ц. Йорданов - 6 NIRS DS2500 - анализатор за храни и фуражи, следващата стъпка в NIR анализите – стр.20

Информация
В. Швен - Управление на промяната в предприятията - рамка и инструменти – стр.26

Новини от FEFAC

Новоизбраният президент на FEFAC Руд Тийсенс вдигна бариерата

В заключителната си реч пред XXI конгрес на FEFAC в Краков новоизбраният президент Руд Тийсенс изрази неговата искрена амбиция да изпълни високите очаквания за идващите три години и се ангажира да въведе нова програма за политика на FEFAC: „Пътят към устойчива фуражна промишленост”. Програмата предлага проактивен подход към пет основни съображения: безопасност на фуража и храните, доставка на стратегически суровини и устойчиво производство на фураж, повишаване ролята на FEFAC в научно-развойното сътрудничество и бъдещата комуникационна стратегия за приноса на фуражната промишленост към обществените стойности на ЕС.

Последните сигнали за европейска фуражна царевица заразена с афлатоксини показва нужда да се преразгледат основните критерии за функциониране и понататъшна хармонизация на системите за осигуряване на безопасност на фуража с цел да се засилят отговорностите на доставчиците за фуражната промишленост. Официалните контролни органи и промишлеността ще трябва да се признават взаимно като партньори за постигане на общата цел произвеждайки фураж по безопасен, конкурентен и устойчив начин.

FEFAC също така ще трябва да се справи с основните предизвикателства за защитата на стратегическите доставки на суровини за фуражната промишленост и животновъдството в ЕС, с оглед на новия кръг Договори за свободна търговия. Регламентите на ЕС могат да доведат до развитие създаващо допълнителни тежести и несъответствия между ЕС и други зони на света.

----

Съобщение от Александър Дьоринг получено на 12.08.2013 и изпратено до всички членове на FEFAC (Европейската асоциация на производителите на комбинирани фуражи)

Уважаеми колеги,
RASSF (Бърза система за съобщаване за храни и фуражи) спешни сигнали 2013/1017 и 2013/1077 бяха подадени през юли и август (за проследяване) на заразяване с хлорамфеникол на ксиланаза подадени от италиански производител на храни за домашни любимци и последвали собствени проверки на дистрибутора внасящ ксиланаза от японски произход в Европа са установени (максимални нива на замърсяване 627.07 μг/кг).

Дистрибутор на храни контактува всичките си клиенти и всички препарати и премикси съдържащи от замърсените продукти бяха блокирани.

Службите на европейската комисия информираха FEFAC, че те съветват страните членки, че не е необходимо да се предприемат действия към комбинирания фураж, допълващи фуражи и продукти от животински произход. Те специфицираха при комуникацията си с компетентните контролни органи, че фуражното законодателство на ЕС изисква отсъствие на хларамфеникол, който трябва да се контролира с метод за хлорамфеникол, който може да открива нива от 0,3 μг/кг, който отговаря на MRPL (минимално ниво на активност) ниво за изследване на продукти от животински произход (ЕС регламент 420/2009).

Европейската комисия установи контакт с японските компетентни власти за допълнителна информация относно пътя на замърсяване. FEFAC контактува JFMA, (японската асоциация на производителите на комбинирани фуражи), с които FEFAC има договор за сътрудничество и дистрибутора за Европа на ксиланаза за фуражната промишленост, за понататъшна информация. Има индикации, че вносител от Франция също може да е доставил ензимни продукти за мелничната промишленост и пекарната индустрия. Внесената ксиланаза не носи специфичен етикет отнасящ се до „употреба за фураж” или „употреба за храна” съгласно Европейската комисия.
 

Отчет На Управителния съвет на Съюза на производителите на комбинирани фуражи през 2012 година

Уважаеми членове на съюза,
Уважаеми гости,

В доклада е отразена дейността на Съюза за периода от януари 2012 до 31 декември 2012 година. Едно от най важните предизвикателства пред Съюза за този период беше икономическото състояние на страната и променливите цени на зърното в неблагоприятна за производителите на комбинирани фуражи посока. Характерна тенденция на световните пазари е покачване на търсенето на продукти от животински произход в световен мащаб от една страна, а от друга се намаляват площите на земеделска земя. Променящите се климатични условия също създават проблеми при производството на зърнени култури, които са основна суровина за фуражната промишленост. Опазването на околната среда от въздействието на селскостопанското производство също е предизвикателство пред селскостопанските производители.

Фуражната промишленост приляга най-добре на почти всяка дефиниция за устойчиво развитие. Организацията на обединените нации дефинира устойчивостта като, управление и съхраняване на природните и човешките ресурси, които да отговарят на потребностите на днешния ден и на бъдещето. Точно това правят и производителите на фуражи – вземат налични хранителни и здравословни продукти и ги използват за храна по друг начин. Нереализираните изделия от хлебопроизводството и сладкарството, пшеничните отсевки и трици, сушеното спиртоварно зърно и соевият шрот щяха да се смятат за отпадъчни продукти ако не беше фуражната промишленост.И тези продукти ще стават все по актуални на фона на постоянно нарастващите цени на зърнените култури.

Според първоначални изчисления на FEFAC производството на комбиниран фураж в Европейския съюз е стабилно 151.9 милиона тона и е почти същия обем като 2010 и 2011 г. Според проучване на Alltech производството в световен мащаб е 959 мил. тона и е нараснало поне с 4%.

Прогнозите за производство на комбиниран фураж в ЕС според експерти на FEFAC се очаква да остане стабилно в сектора на птицевъдството, да продължи да намалява в сектора на свиневъдството свързано с нова група изисквания при отглеждането на свине майки. Очаква се слабо повишаване в сектора фураж за говеда.

Справка за произведените количества комбинирани фуражи за периода януари – декември 2012 година.

Забележка: Справката се основава на доброволно декларирани данни от страна на 199 оператора от фуражния сектор извършващи дейност – производство на комбинирани фуражи.

През 2010 година общото производство е 903 309 хил. тона, а 2011 891 565 хил. тона като се наблюдава не много рязко намаление и то идва основно от сектор птици.

Броят на регистрираните и одобрени обекти на операторите във фуражния сектор през 2012 година е следния: Регистрирани като производители на комбинирани фуражи 228, регистрирани с αBG номер производители на комбинирани фуражи 50 и регистрирани като производители на медикаментозни фуражи 11и регистрирани като производители на премикси 6.

Членовете на Съюза на производителите на комбинирани фуражи са 66 като сме започнали периода с 56 и до този момент са постъпили 11 нови членове. Има един оказал се от членство Игал Монтана.

Съюзът е единствената организация, която обединява производителите на комбинирани фуражи и ги представлява на национално ниво.

Управителния съвет е провеждал своята дейност като се е стремял да спазва приетата програма и дейността му е била насочена да защитава интересите на членовете си като се спазват европейските изисквания за управление на качеството и хигиена на произвежданите фуражи и е предоставял информация за тенденциите в развитието на фуражната промишленост. Всички производители се съобразяват с въведените изисквания и промени за постигане на качествен и безопасен фураж с отговорност за здравето на животните и хората.

По искане на МЗХ в електронната работна група за разработване на Проект за изменение и допълнение на Закона за фуражите беше предложен и включен г-н Илия Гайдажиев.

През годината бяха внесени две сигнални записки до БАБХ подадени ни от г-н Илия Гайдажиев и внесени от името на СПКФ относно: Регистрацията на доставчици на фуражни суровини (зърнени-житни суровини и вторични продукти от преработката им и др. по Закона за фуражите и относно: Неправилна употреба на витаминно-микроелементни премикси при производството на комбинирани фуражи. Получените отговори публикувахме в списанието.

Проведени са 4 срещи на Управителния съвет, като са разглеждани актуални въпроси. Има протоколи от всяка среща. През периода беше изработена страница за сайт на Съюза, feedspkf.com на която са качени членовете, важни съобщения, първа страница на списанието, съдържанието и уводната му статия. Бяхме включени в страницата на МЗХ - Неправителствени организации и препращане от там на линк към страницата на СПКФ.

По време на посещението ми в Белгия на 29 ноември, беше проведена среща с президента на FEFAC г-н Патрик Ванден Авен и генералния секретар г-н Александър Дьоринг относно възможностите и ползите нашият Съюз да стане редовен член на FEFAC. Беше предложена приемлива за възможностите ни такса за членство от 1 400 €. Приемането ни може да стане по време на 26 Конгрес на FEFAC, който ще се проведе от 5 до 8 юни 2013 г. в Краков под надслов: „Печелившо производство при променливи времена”. Ако станем членове ще постигнем по-добро взаимодействие на европейско ниво и ще получаваме точната информация в точното време за вземане на най- подходящите решения. В тази връзка от юни се разрешава използването на животински протеин при производството на фураж за риби в ЕС. Тече и дискусия за ре-оторизация на използването на преработен животински протеин при птици и прасета от началото на 2014 година. Това ще приравни условията с други страни като САЩ, Китай, Тайланд и Австралия. Забраната ще остане за преживни животни.

Участваме във всички Експертни комисии за осигуряване на прозрачност по мерки 121 и 123 за развитие на селските райони 2007 – 2013 година.

Включени сме като член от страна на БСК в Тематичната работна група за изготвяне на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 година.

За повишаване на научно-техническото ниво на производителите на комбинирани фуражи:
Проведохме годишната Научно-практическа конференция през месец май във Велико Търново на тема „Висококачествени фуражи – безопасни храни”. В нея се регистрираха 60 участника. Основни лектори бяха г-жа Пенка Манева „Актуалното законодателство в сектора на фуражите”, д-р Сергей Иванов „Генномодифицирани фуражи и храни” и д-р Марина Загорова „Задължителен контрол на фуражите”. С доклади участваха и представители на фирмите Биомин, Биовет, Кемин и Еуралис. Докладите от конференцията бяха публикувани в брой 3 на списание „Фуражи и хранене”.

Списанието е важна част от организационния живот на Съюза. В него се публикуват актуални материали за производството на комбинирани фуражи, законодателни промени и изисквания, регламенти, научни статии, реклами. Основни рекламодатели са: фирмите: Бонмикс ЕООД, Биовет АД – Пещера, Булбарн ООД, Биомин – с изключителен дистрибутор Деоро ЕООД, Вемо 99 ООД, Владини трейдинг ЕООД, Евоник индустрис, Кемин – с изключителен дистрибутор Орилия ЕООД, Фуражни храни ООД, Протеин 98 АД, ПИК-Ко. АД и Техра Нова ООД. Управителният съвет на СПКФ им благодари за съдействието, което оказват на списанието.

Направихме опит да намалим цената на изданието и поискахме оферти от други печатници, а също така преговаряхме с печатницата, с която сме работили до момента. Успяхме да постигнем договореност с нея като променихме качеството на хартията и премахнахме втория цвят вътре в списанието за постигане на по-оптимална цена.

Тази година се навършват 20 години от създаването на Съюза. През 2013 г. Нащите основни задачиса висококачествено и устойчиво производство на комбинирани фуражи като гаранция за безопасна храна и да увеличим броя на членовете на нашия съюз на 100 до края на 2015 година!