Съдържание – бр.3, 2013г.


Информация от СПКФ
Научно-практическа конференция: “Предизвикателства и проблеми пред фуражната промишленост” –стр.6
М. Кумпрехт - Роля и дейности на FEFAC по ключови въпроси на европейската фуражна промишленост – стр.7
З. Възелова - Перспективи за развитие на животновъдството в България – стр.12
П. Манева - Микотоксини - превенция, контрол и отговорност на операторите от сектора на фуражите – стр.14
П. Блажева - Риск от замърсяване на фуражите с микотоксивни и методи за намаляване на количеството им – стр.19
С. Сурджийска и др. - Влияние на електролитния баланс в дажбите върху здравословното състояние и продуктивността на животните – стр.17
Р. Борутова - Може ли да се противодейства ефективно на афлатоксините – стр.27

Роля и дейности на FEFAC по ключови въпроси на европейската фуражната промишленост

МАРЕК КУМПРЕХТ, член на Президиума на FEFAC

НАКРАТКО ЗА FEFAC
Федерацията на европейските производители на фуражи (FEFAC) е създадена през 1959 г. от пет национални асоциации на производители на комбинирани фуражи - Франция, Белгия, Германия, Италия и Холандия. През 2009 г. бе чествана нейната 50-годишнина.

Днес организацията наброява 28 членове, от които като пълноправни членове участват националните асоциации на производителите на промишлени комбинирани фуражи и премикси от 21 държави-членки на ЕС, а броят на членовете-наблюдатели от страни извън ЕС нараства. Това са 4 членове наблюдатели (Турция, Хърватия, която ще стане пълноправен член от 1 юли 2013 г., Сърбия, Русия) и 3 присъединени членове (Швейцария, FHL - Норвежка рибарска федерация, EMFEMA – Международна асоциация на европейските производители на основни, микроелементни и специфични минерални атериали за фуражите).

Годишното производство на комбинирани фуражи в 27-те държави-членки на ЕС през 2012 г. е 152 млн. тона. В помощ на Съвета на FEFAC действат 6 технически комитета: по хранене на животните, промишлено производство на комбинирани фуражи, премикси и минерални добавки, по поддържане на наръчник на европейските фуражни производители, по рибни фуражи и по млекозаместители.

Членовете на организацията се обособяват в три категории:
а) активни членове – национални асоциации от държавите в ЕС. Те разполагат с по 1 място на държава в Съвета на FEFAC и 2 + 1 места в комитетите. FEFAC очаква през 2013 г. като пълно правни членове към организацията да се присъединят Румъния, България и Хърватия.
б) присъединени членове - национални асоциации от държавите извън ЕС, които прилагат законодателството по безопасност в ЕС или европейски организации от фуражната верига. Те не участват в Съвета на FEFAC, но разполагат с 1+1 места в комитетите.
в) Членове-наблюдатели - национални асоциации от страните-кандидати за членство в ЕС и страни извън ЕС. Те не разполагат с места в Съвета на FEFAC или комитетите.

Мисията на FEFAC е да представлява, защитава и подкрепя интересите на европейските производители на комбинирани фуражи пред европейските институции, да лобира за законодателна рамка и нейното осъществяване без дискриминация в държавите-членки на ЕС с цел да се постигнат максималните пазарни възможности за европейските компании-производителки на комбинирани фуражи, безопасни условия за свободен достъп до суровини, правилно функциониране на техните пазари и дефиниране на тяхното качество, да разработва професионални правила и добри производствени практики, включително и набавянето на фуражни суровини, които осигуряват качеството и безопасността на комбинираните фуражи, да насърчава устойчивото развитие на животновъдството съобразно изискванията на пазара, за да се разширят максимално възможностите за компаниите-производителки на комбинирани фуражи в ЕС, да насърчава разработването на конкурентни европейски научноизследователски и развойни проекти, свързани с фуражното производство за повишаване на конкурентоспособността и капацитета за обновление на секторите по животновъдство и фуражи чрез трансфер на наука и технологии въз основа на решения за подобряване на устойчивостта на ресурсната ефективност на животновъдните системи.

Президиум на FEFAC
Patrick VANDEN AVENNE, президент (BEMEFA/APFACA, Белгия)
Aurelio SEBASTIА AGUILAR, заместник президент (CESFAC, Испания)
Giordano VERONESI, VERONESI (ASSALZOO, Италия)
Helen RAINE, ABAgri (AIC, Обединено кралство)
Marek KUMPRECHT, AFEED (CMSO, Чешка република)
Alain GUILLAUME, финансов контрол (SNIA, Франция)
Ad HECTORS, AGRIFIRM (NEVEDI, Холандия)
Jesper PAGH, DLG (DAKOFO, Дания)
Anton EINBERGER, Trouw Nutrition (DVT, Германия)

Ръководство на комитетите на FEFAC:
Хранене на животните
Председател: E.D. Jensen (DAKOFO)
Зам.-председател: P. Radewahn (DVT)

Промишлено производство на комбинирани фуражи
Председател : P. Lemoine (SNIA)
Зам.-председател : J. Picarra (IАСА)

Млекозаместители
Председател: G. Kleinhout (SNIA)
Зам.-председател: H. Swinkels (NEVEDI)

Премикси и минерални добавки
Председател: R. Sijtsma (NEVEDI)
Зам.-председател: J.F. Labarre (SNIA)

Рибни фуражи
Председател: A. Allodi (ASSALZOO)
Зам.-председател: K. T. Maeland (FHL)

EFMC (Европейска федерация по медицинска химия
) Председател: S. Ferrari (ASSALZOO)
Зам.-председател: Y. Dejaegher (BEMEFA)

Международно сътрудничество на FEFAC
- Член на IFIF (Световната федерацияна производителите на фуражи)
- Активно участие в специализираната работна група по кодекса в частта му за безопасността фуражите за животни.
- Активно участие в консултациите на частния сектор към ФАО по въпросите на екологичното състояние на животновъдството в ЕС.
- Експертни консултации за работната група на OIE (Световната организация по здравеопазване на животните) по препратките за животински фуражи в Здравния кодекс на сухоземните животни на организацията (2003).

ДЪЛГОСРОЧНА СТРАТЕГИЯ ЗА ЛОБИРАНЕ И КОМУНИКАЦИЯ

I. Устойчива конкурентоспособност на европейското животновъдство и фуражна промишленост
Целта на FEFAC е промишленото производство на комбинирани фуражи да се приеме като инструмент за подобряване на конкурентоспособността и устойчивостта на продуктите от животновъдството в ЕС. Отслабената конкурентна позиция на европейския животновъден сектор поради ограниченията в Общата селскостопанска политика (ОСП) и регулаторната тежест в ЕС в областта на околната среда и безопасността и генно-модифицираните организми затрудняват и повишават пазарната нестабилност по отношение на предлагането на фуражни житни култури (климатични условия, нарастващо в световен мащаб търсене на продукти от животновъдството и биогорива). Промишлено произведените фуражи губят почва пред произведените на място във фермите.

Задача на FEFAC е да убеди упълномощените да взимат решения и заинтересованите страни в съвместимостта на екологично интензивното животновъдство с концепцията на ЕС за устойчиво потребление и производств. Стремежът е към ребалансиране на ОСП след 2013 г. в полза на животновъдството и премахване/компенсиране на пречките в законодателството, като все още неразрешени от ЕС проблеми с използването на генномодифицирани култури.

Действията в тази област са: представяне на първия екологичен доклад, подкрепа на лобиращите инициативи и стратегическите сдружения с хранителната верига и отговорните неправителствени организации (RTRS, EISA & EUSCP, FFC), проучване на икономическите въздействия на генномодифицираните храни, биогоривата и т. н., изследвания на екологичните въздействия на фуражното производство в ЕС, разработване на хармонизирана методология за оценка на екологичното въздействие за фуражите.

II. Безопасност на храните и фуражите

Целта на организацията е непрекъснат стремеж към активна позиция по въпросите на безопасността на фуражите и храните чрез всестранна и постоянна комуникационна стратегия на европейско/национално ниво за позитивно представяне на имиджа на фуражната промишленост пред заинтересованите държави. Отрицателният публичен имидж на фуражната промишленост означава, че законодателят в ЕС може да продължи да налага все по-строги правила върху промишлено произвежданите фуражи в сравнение с произвежданите на място и от оператори от трети страни.
Подходът на FEFAC е: въвеждане и по-нататъшно усъвършенстване на Наръчника за комбинираните фуражи, премиксите и лечебните фуражи на ЕС, поощряване на нов регламент за хигиена на фуражите, поддържане на официален консултативен статус на ниво ЕС за всякакви законодателни инициативи, свързани с безопасността на фуражите в бъдеще, осигуряване на ефективно международно представителство чрез Световната федерация на производителите на фуражи и дейно участие в международни организации като Кодекс алиментариус, ФАО, СТО, СЗО и Световната организация по здравеопазване на животните, като основната дейност да бъде насочена към хармонизирането на стандартите за безопасност на фуражите. Действията в тази насока са: възприемане на основните принципи в Наръчника от местните производители на фуражи в домашни условия и доставчиците на фуражни компоненти, създаване на браншова мрежа по отношение на инциденти, свързани с безопасността на фуражите.

ОСНОВНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА FEFAC

Земеделски пазари:
- Отмяна или намаляване на митата върху вноса на богати на протеин растителни суровини.
- Отмяна на данъка за съвместна отговорност при преработката на житни зърнени култури в комбиниран фураж след съдебен процес пред Европейския съд.
- Намаляване на месечните повишения, изкривяващи цените на зърното на вътрешния пазар.
- Препродажба на зърно и обезмаслено мляко на прах от интервенционните запаси при остър пазарен недостиг.

Закон за храните и фуражите на ЕС:

Хармонизиране на европейския закон за фуражите, започвайки с публикуването през 1970 г. на Директива 70/524/ЕС за разрешаването на фуражните добавки (условно), приключило през 2009 г. с приемането и публикуването на новия регламент за търгуването и употребата на фуражите.

Новите принципи в Закона за фуражите, силно повлияни от Европейския парламент чрез процедурата за съвместно взимане на решения от 1999 г., се базират на Регламента за общия закон за храните 178/2002, който влезе в сила в резултат на кризата със спонгиформната енцефалопатия по говедата през 2005 г. и налага основната отговорност за безопасността на храните на производителите на фуражи и операторите от хранителната промишленост.

Отмяна на задължителното отбелязване на процентите/етикетиране на комбинираните фуражи след съдебен процес пред Европейския съд през 2006 година.

Регламент 183/2005 за хигиена на фуражите, който влезе в сила в началото на 2006 г. като законова основа за разработване и оценка на първия Европейски наръчник за добри производствени практики за комбинирани фуражи и премикси за производство на животни за храна, който бе разработен от експерти на FEFAC и приет от Постоянния комитет на ЕС по хранене на животните през януари 2007 година.

Ползи от членството - примери от практиката

Като ползи от членуването в организацията посочваме няколко примера от практиката: управлението на кризата в пазара на свинско месо, съдействието при разработването на закона за фуражите, “техническото решение”,спомогнало за неодобряването на генномодифицираните фуражи, управлението на кризата с диоксина, забраната за употреба във фуража на преработени животински протеини, реформата на Общата селскостопанска политика.

Участие в овладяването на кризата в пазара на свинско месо през периода 2010-2011 г. (1)

Във връзка с възникналата криза на пазара за свинско месо в ЕС и изключително тревожното състояние на сектора под действието на нарастващите цени на фуражното зърно в резултат на повишеното търсене в световен мащаб, както и удара, нанесен от случая с диоксина в Германия, довел до драстичен спад в консумацията на свинско месо и временно затваряне на някои важни пазари FEFAC в лицето на своя президент Патрик Ванден Авене призова Съвета по земеделие и рибарство на ЕС да предприеме сериозни и конкретни мерки за преодоляването й. Между предложените от организацията мерки са улесняване на достъпа до пазара на конкурентни зърнени фуражи, което бе постигнато чрез интервенция на пазара чрез продажба на ечемик през 2010 г., пълна подкрепа на поисканото от КОПА-КОЖЕКА отваряне на механизма за подпомагане на съхранението на месо в частни складове за стабилизиране на пазара, както и ново преизчисляване на вносните мита за соргото (юни 2011 г.), и суспендиране на вносните мита върху житните зърнени култури и нулева ставка на вносните мита - юни 2011 г. – юни 2013 година.

Съдействие при разработването на закона за фуражите (2)

Организацията участва активно в разработването на Регламент 767/2009 за етикетирането на фуражите, съставянето и публикуването на Кодекс за добрите практики при етикетиране на фуражите - съвместно с КОПА-КОЖЕКА, съставяне на каталог на фуражите чрез координиране на платформата, събирайки 40 асоциации, двукратна актуализация на каталога - Регламент 575/2011 и 68/2013, разработване и поддържане на регистър на фуражните суровини, както и разработване на Регламент 183/2005 за хигиена на фуражите и съставяне и поддържане на Наръчника на европейските производители на фуражи - добри производствени практики за комбинирани фуражи и премикси (2007г.) и неговата актуализация през 2009 и 2013 година.

Техническото решение, спомогнало за недопускане на генномодифицираните фуражни суровини (3)

В ЕС животновъдният сектор използва фуражни материали, получени от земеделски култури, някои от които, като житните, се отглеждат на територията на Съюза, докато останалите, включително богатата на протеин соя, не могат да се отглеждат лесно в ЕС по климатични и агрономически причини и се внасят от други страни извън ЕС. Всъщност сега ЕС внася около 72 % от потребностите си от протеин главно от САЩ, Аржентина и Бразилия. И в трите страни фермерите предпочитат да отглеждат генномодифицирани сортове от тези култури и достъпът до техните колеги, които отглеждат нормални (немодифицирани генно) култури все повече се ограничава. Делът на генномодифицирана соя от общо произвежданата култура в тези страни е 91 % в САЩ, 99 % в Аржентина и 69 % в Бразилия, като всяка година нараства.

Това оказва отрицателно въздействие върху животновъдството в ЕС със сериозни последици, тъй като е известно, че 40 % от селскостопанските приходи се дължат на този сектор. В резултат продължава повишаването на цените на суровините, което понижава конкурентоспособността на европейските фермери, застрашено е запазването на много работни места и е причина за повишаване на потребителските цени на месото и млечните продукти.

Общата стойност на сектора на животновъдството в ЕС се изчислява на около 2 млрд. евро. През 2007 г. се отчита загуба на царевичен глутен – внос от САЩ, поради използване на сорт генномодифицирана царевица, неодобрена от ЕС, а през 2009 г. се наложи конфискуване на комбинирани фуражи заради открит соев шрот от генномодифицирана соя. След 2007 г. в ЕС е формирано съгласие между фуражната и хранителната верига за достигне на определена прагова стойност на генномодифицирани фуражни суровини, които все още не са одобрени и разрешени от Европейския съюз.

До юли 2011 г. в ЕС бе забранен вносът на какъвто и да е генномодифициран фураж, който не е разрешен от ЕС. След тази дата в ЕС бе прието ново законодателство, което третира ситуацията с асинхронна оторизация на генномодифициран фуражен компонент. Тази особено необходима мярка, често наричана “техническо решение”, позволява присъствието на 0,1 % генномодифициран компонент, все още неразрешен в ЕС, при условие че отговаря на определени критерии. Макар и минимално като количество, с разрешаването на ниско съдържание на тези компоненти бе направена една стъпка напред. През февруари 2011 г. решението е гласувано с положително квалифицирано мнозинство в Постоянния комитет на хранителната верига и здравеопазването на животните и е публикувано в Официалния вестник през юли 2011 г (619/2011).

През 2012 г. бе одобрен и сортът генномодифицирана царевица MIR162, което позволява за фураж да се използват и купуват брашно от царевичен глутен и сушени спиртоварни дрожди с разтворим остатък.

Управление на диоксиновата криза/План за действие (4)

За да се избегне възникването на подобни кризи необходимо е да се осигури достатъчно информация за печата.

Друга стъпка е ревизиране на системата за оценка на риска за безопасност на фуража с партньорите в снабдителната верига в ЕС за фуражни мазнини и гаранционните системи за безопасност на фуражите, като Добри производствени практики, система за управление на качеството, FEMAS, OVOCOM (февруари - юли 2011г.). Предприето е преразглеждане на указанията и изискванията в Наръчника на производителите на фуражи относно гаранционните системи за безопасност на фуража .

Основни препоръки на FEFAC във връзка с диоксиновата криза
- Писма до Главна дирекция “Здравеопазване и потребители” (февруари, април, юни, юли, септември 2011 г.).
- “Стълб I” - Препоръка: одобряване на компании за фуражни мазнини.
- “Стълб II” - Препоръка: програма за тестване за диоксин (ограничена по време) за доставчиците на фуражни мазнини с оглед на нов анализ на оценка на риска на стоковите потоци за фуражни мазнини.
- Придружителни мерки: по-прецизни дефиниции на фуражните мазнини в Каталога на фуражните суровини в ЕС, разширяване на негативния списък, посочване на високорисковите фуражни продукти в импортния списък на ЕС на официалните контролни органи на храните и фуражите.
- Регламент № 225/2012, налагащ задължителен мониторинг на снабдителната верига на мазнини

Забрана за включване на преработените животински протеини във фуражите (5)
• Мандат на FEFAC: технически съвети и оценка на икономическото въздействие.
• FEFAC препоръчва ограничение на вдигането на забраната за рибните фуражи, тъй като фуражните заводи с няколко производствени линии не могат да спазват новите задължения без практически толеранс за пренасяне
• Нов Регламент на ЕС № 56/2013 за вдигане на забраната за използване на преработени животински протеини във фуражи за риби в сила от 1 юни 2013 година.

Процес на реформиране на ОСП (6)
• Доклади на Европейския парламент (ЕП) с предложенията на комисията.
- В общи линии добро съответствие на докладите на ЕП с гледищата, изразени от FEFAC в предварителното си изявление.
- Основни разногласия: бъдещата роля на ЕС в управлението на пазара.
• ЕП гласува доклада за реформата на ОСП през януари, предстои среща на върха на ЕС за приемане на новия дългосрочен бюджет на Съюза. Вероятно през 2013 г. ще се стигне до политическо споразумение по тези въпроси под председателството на Ирландия (при условие, че се намери окончателно споразумение по финансовите перспективи).

Планът за действие на FEFAC във връзка с реформата на ОСП
• Съвместна специализирана работна група по реформата в ОСП, отговорна за:
- подробни анализи на предложенията;
- изработване на конкретна позицияна FEFAC;
- проекти на поправките и допълненията;
- координиране на действията на ниво ЕП, Съвет, Комисия и Г-20;
- фокус: повишаване на производителността и ресурсната ефективност.

Разширяване на зелените политики и инфраструктура

Разширяване на мерките и инструментите за опазване на околната среда, коригиране на поведението на цялата икономика, енергийна ефективност, намаляване на емисиите на въглероден диоксид, използване на фосилни горива, екологични методи на отглеждане на растения и животни, съобразяване с климатичните промени.
• Няма едно универсално решение.
• Оценка въз основа на производството, като се разчита на солидна научна методология.
• Диверсификация на културите: необходима е оценка на въздействието.
• Екологични фокусни зони: - несъвместими с необходимостта от по-голямо производство; - трябва да се предпочитат богати на протеин култури.

Функциониране на хранителната верига
- Положителните функции на междубраншовите организации.
- Фуражната промишленост е легитимен член на междубраншовите организации.
- Трябва да се намерят по-добри механизми за преодоляване на колебанията в цените по цялата хранителна верига до крайния потребител.
- Приспособяването на правилата на конкуренцията трябва да се ограничи до случаите, при които ясно се демонстри ра дисбалансът на силата на договаряне.

ОСНОВНИ РАБОТНИ ПРИОРИТЕТИ НА FEFAC

Устойчива конкурентоспособност на фуражната промишленост и животновъдството в ЕС чрез:
• Управление на пазара
- Общата селскостопанска политика към 2020 година.
- Непостоянство на цените.
- Нисък процент на присъствие на генномодифицирани фуражни суровини.
• Устойчивост
- Устойчиво потребление и производство.
- Проект на ФАО-FEFAC за методология на въглеродния отпечатък и база данни на оценката на жизнения цикъл.
- RTRS - Асоциация за производство на соя с етикет “отговорен”.
- Екологичен доклад.
• Подпомагане на научните изследвания - първи стратегически план за научни изследвания и иновации.
• Законодателство в областта на фуражите на ЕС/Търгуване на фуражи
- Добри практики по етикетиране: кодекс на практики за комбинирани фуражи.
- Каталог и регистър на фуражнитематериали.

План за действие при управлениена пазара

Краткосрочен. Информация за необходимостта от прехвърляне на входящите разходи по хранителната верига до крайния потребител при зърнените храни и улесняване на достъпа до алтернативни белтъчни източници, като брашно от царевичен глутен и сушени спиртоварни дрожди с разтворим остатък чрез ускоряване на процедурата за разрешаване на генномодифицирани компоненти при белтъчните фуражи.

Средносрочен. За зърнените храни -изравняване на европейските фючърсни пазари със североамериканските стандарти за намаляване на прекомерната нестабилност и улесняване на защитата; изграждане на действена мрежа от пазарни експерти за събиране и разпространение на пазарна информация главно сред обществените власти и в помощ на глобалната инициатива на Г-20 за по-голяма прозрачност на пазарите; информация за необходимостта от приоритети при храните и фуражите в случай на недостиг. За белтъчните източници - стимулиране на производството на богати на белтъчини култури в ЕС чрез включване на азотфиксиращи култури в екологично фокусираните зони, предвидени в новата ОСП; насърчаване на научните изследвания при сортовете култури.

Дългосрочен. За зърнените храни- активно лобиране в областта на международната търговия и споразумението за свободна търговия с оглед улесняване на достъпа до фуражни суровини и компоненти. Стимулиране на повишаването на производителността и ефективността в световен мащаб съгласно дневния ред на Г-20. По отношение на белтъчните източници - вдигане на забраната за употреба във фуражите, подобряване на оценката на европейските белтъчни източници чрез научни изследвания, развойна дейност и иновации.

ОСНОВНИ РАБОТНИ ПРИОРИТЕТИ НА FEFAC

Безопасност на храните и фуражите
• Хигиена на фуражите
- Добри производствени практики (Наръчник)
- Хармонизиране на схемите за осигуряване на безопасност на фуражите
- Управление на риска от салмонела
- Мониторинг на замърсителите
• Нежелани вещества
• Използване на бивши фуражни материали за фураж
• Вдигане на забраната за употреба във фуражите в ЕС на преработени животински белтъци.
• Лечебни фуражи
• Антибмикробиална резистентност

Опитът на чешкия клон във FEFAC
• Присъединен член от 2000 г., а пълноправен член - 2004 година.
• Сега активно участва в заседанията на генералния директор, в постоянните комитети и президиума, Съвета, комитетите - по хранене на животните, по производство на комбинирани фуражи, премикси и минерални добавки.
• Има достъп до информация - точна, бърза, професионална (преводи на чешки език всеки месец от Чешката асоциация).
• Представлява нашите интереси в Брюксел.
• Престижът ни осигурява надеждно сътрудничество с местните партньори от фуражната и хранителната верига и националните власти.
• Членство в Съвета и комитетите на FEFAC и поддържа лични контакти.
• Работим с висококвалифициран екип с голям опит.

Пълноправно членство на СПКФ във FEFAC
Ползи:
• СПКФ ще има право да приложи своето ноу-хау в работата на различните комитети и да участва в заседанията на колегиума на Генералния директор.
• СПКФ ще играе активна роля във формирането на позициите на FEFAC и на политиките по всички важни въпроси, отнасящи се за европейската фуражна промишленост и животновъдство.
• СПКФ ще бъде поканен да присъства на конгреса в Краков и да номинира делегат и заместник в Съвета на FEFAC, както и, ако се сметне за подходящо от СПКФ, да посочи експерти за различните комитети, специализирани работни групи и проблемни екипи, които ще получат достъп до съответната информация чрез логване и парола в уебсайта на FEFAC.
• FEFAC може да подкрепи СПКФ за приравняване на българското законодателство със Закона за фуражите на ЕС в нехармонизираните области, за да се премахнат търговските бариери.