Съдържание – бр.1, 2013г.


А. Дьоринг - Най-важните ползи от членството във FEFAC и основни постижения на европейската фуражна промишленост –стр.6

Информация от СПКФ
П. Манева, С. Петров - Използване на продукти от животински произход при хранене на животни, отглеждани за производство на храни и животни, които не се отглеждат за производство на храни (домашни любимци и животни с ценна кожа). Прилагане на забраната на фуражи – стр.9

Фуражни суровини и компоненти
Източници на търговски метионин за прасета – стр.14

Информация
Нова технология премахва токсините в рапицата – стр.32

 

Най-важните ползи от членството във FEFAC и основни постижения на европейската фуражна промишленост

Александър Дьоринг,
ген. секретар на Европейската федерация на производителите на фуражи (FEFAC)

От 1959 г. FEFAC е единственият независим говорител на европейската промишленост за комбинирани фуражи и премикси на равнище европейски институции.

Сферите на дейност, които предлагат основните ползи за нейните 29 асоциации-членки, бяха дефинирани от основателите на FEFAC и все още са в сила и днес, така както са отразени в посланието за мисията на федерацията, в което се включват и научноизследователската и развойната дейност и иновациите.
- Непрекъснато проучване на Общата селскостопанска политика

- Наблюдение на общите селскостопански пазари и селскостопански структури/политики. - Подпомагане и поддържане на съгласувана политика по отношение на фуражите в Европейския съюз.
- Подобряване на договорите за купуване и за насърчаване на качеството на суровините.
- Проучване на перспективите за производство на комбинирани фуражи и степента на проникването му на пазарите.
- Подпомагане на развитието на животновъдството и проследяване на перспективите в потреблението, проучвайки политическата, икономическата и техническата обстановка.
- Осигуряване на справедливо и ефективно законодателство по отношение на фуражите в съответствие с научния прогрес в храненето на животните.
- Принос за здравето на потребителите и околната среда.
- Проследяване на основните икономически проблеми и процеса на разширяване на Европейския съюз.
- Развитие на връзките с обществеността и споделяне на опита във фуражната промишленост.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Ясно е, че предизвикателствата, пред които ще се изправи европейската фуражна промишленост през идните години, ще бъдат най-малкото толкова взискателни, колкото са били и в миналото. От една страна, глобалното търсене на храни от животински произход расте, а от друга, конкуренцията за използваемата земеделска земя се увеличава. Освен това глобалният фокус е върху опазването на природните ресурси при същевременно намаляване на въздействията на селскостопанското производство върху околната среда. Подобряването на оползотворяването на фуража и превръщането на субпродуктите от хранителната промишленост, както и от сектора за възобновяема енергия във висококачествени животински протеини, са основни средства за икономическа ефективност и устойчивост на хранителната верига и възобновяемите източници на енергия от биомаса. Европейската фуражна промишленост има нужда от научно-обоснована законова рамка, която да стимулира иновациите, за да може изцяло да използва своя потенциал в отговор на нарастващите изисквания на пазарите и политиката по отношение на устойчиво и конкурентоспособно животновъдство.

Необходимостта от основана на факти прозрачна информация и обмяна на мнения с компетентните органи на Европейската комисия, с членовете на европейския парламент в координиращите комитети и преговарящите лидери в Съвета на министрите в началото и по време на периодите на обсъждане на новите законодателни проекти още повече ще нараства. Процесът на вземане на решения в ЕС за новите законодателни актове става все по-сложен и отнемащ време. Само една ефективна европейска търговска асоциация, която е в тясно взаимодействие с националните асоциации и сродните компании и чрез сътрудничество и стратегически партньорства с останалите участници във веригата може да осигури точната информация в точното време за най-подходящите за вземане решения.


ОСНОВНИ ПОСТИЖЕНИЯ

Дълъг е списъкът от важни събития, които бележат пътя на FEFAC през нейното 50-годишно съществуване. Ето и част от онези постижения, за които организацията е допринесла в полза на производството на комбинирани фуражи и на животновъдството.

Селскостопански пазари:
- Премахване/спиране на задължителните изисквания за смесване на зърното в комбинираните фуражи.
- Отмяна или намаляване на митата върху вноса на богати на протеин растителни суровини.
- Отмяна на данъка за съвместна отговорност за преработката на житни култури в комбинирани фуражи след оспорването му пред Европейския съд.
- Намаляване на месечните увеличения, изкривяващи цените на зърното на вътрешния пазар.
- Препродажба на зърно и обезмаслено мляко на прах от интервенционните запаси с нулево мито за внос на зърното в случаи на остър недостиг на пазара.

Закон за фуражите и храните в ЕС:
- Хармонизиране на европейския закон за фуражите, което започна от 1970 г. с публикуването на Директива 70/524/ ЕЕС за оторизирането на фуражните добавки, (условно) приключваща през 2009 г. с приемането и публикуването на новия регламент за пускането на пазара и употребата на фураж (Регламент (ЕС) № 767/2009).
- Новите принципи на Закона за фуражите, силно повлияни от Европейския парламент чрез процедурата за съвместно вземане на решения от 1999 г., се основават на Регламент (ЕС) № 178/2002 за общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, влязъл в сила от 2005 г. в резултат на кризите със спонгиформната енцефалопатия по говедата и с диоксина и налагат главната отговорност за безопасността на храните на операторите от фуражния и хранителния бранш.
- Регламент (ЕС) № 183/2005 за хигиена на фуражите, който влезе в сила в началото на 2006 г. като законова база за разработването на първото в Общността ръководство за добри практики за производствения сектор на промишлени комбинирани фуражи и премикси в ЕС за животни, отглеждани за храна (EFMC), което бе разработено от експерти на FEFAC и получи положителна оценка от Постоянния комитет по хранене на животните в ЕС през януари 2007 г. То бе използвано като референтен документ в над 20 национални кодекса на фуражната промишленост.
- Премахване на задължителното включване в етикетите на процентното участие на фуражните компоненти в комбинираните фуражи след оспорването му, координирано от FEFAC пред Европейския съд.

FEFAC официално влезе в Регистъра на Европейската комисия на представителите на интереси през януари 2009 година.
Експертите на FEFAC вземат участие в следните консултативни групи на ЕС:
• Генерална дирекция “Здравеопазване и потребители" - DG SANCO
- Хранителна верига, здравеопазване на животни и растения

• Генерална дирекция “Земеделие и развитие на селските райони" - DG AGRI
- обща селскостопанска политика;
- житни, маслодайни и протеини;
- мляко; - биологично производство;
- сухи фуражи.

FEFAC предоставя експертиза и данни за официалните публични проучвания, провеждани от Генералната дирекция “Земеделие и развитие на селските райони” и Генералната дирекция “Здравеопазване и потребители”, предшестващи пускането и прилагането на нови законодателни актове, засягащи фуражната промишленост.

В сътрудничество с Генералната дирекция “Здравеопазване и потребители” FEFAC организира серия семинари за безопасността на фуражите, посветени на възникването на инциденти, като замърсяването с диоксин на хлебно брашно в Ирландия през 2009 г. и на фуражните мазнини в Германия през 2011 г. С подкрепата на Генералната дирекция “Здравеопазване и потребители” FEFAC организира срещи на фуражната и хранителната верига за издаването през 2007 г. на “Ръководство на европейските производители на фуражи”.

FEFAC участва активно в платформата на заинтересованите страни EFSA (Европейска агенция по безопасност на храните). Тя отговаря за оценката на риска в целия ЕС, свързана с безопасността на фуражите и храните. Експертите на FEFAC осигуряват данни и проучвания за редица оценки на риска по отношение на безопасността на фуражите на EFSA, провеждани главно от научните групи по биологични опасности, замърсители, фуражни добавки и здравеопазване/хуманно отношение към животните. FEFAC в сътрудничество с EFSA организира семинар по повторната оторизация на фуражните добавки през 2008 година.

FEFAC организира 15 семинара (между 1999 г. и 2010 г.) в сътрудничество с ТAIEX (Служба за техническа помощ и обмен на информация към Главнатата дирекция “Разширяване”) в Италия, Чехия, Кипър, Словакия, Словения, Полша, Естония, Латвия, Турция, Румъния, Хърватия, Унгария, Сърбия, България и Русия по системите за гарантиране на безопасността на фуражите, базирани на НАССР, за животновъдството.

В сътрудничество със Службата по храните и ветеринарната дейност и Главна дирекция “Здравеопазване и потребители” експертите на FEFAC съдействаха за провеждането на обучителни семинари за нови инспектори на службата през 2003 г. и 2006 г. Експертите на FEFAC взеха участие също и в първата серия от обучителни семинари по безопасност на храните на Генералната дирекция “Здравеопазване и потребители” на национални експерти за контрол на фуражите през 2010 година.

Експертите на FEFAC участваха в публичните изслушвания в Европейския парламент на комитетите по околна среда и земеделие във връзка с безопасността на фуражите за животни и законодателството за етикетиране на генномодифицираните храни и фуражите.