Съдържание – бр.4, 2012г.


Информация от СПКФ
Производство и прогнозни цени на соев шрот, пшеница и царевица – стр.6

Добри производствени практики
Илия Гайдажиев - Методика за измерване на контаминацията и хомогенността на комбинирани и допълващи фуражи – стр.12
Примерен протокол след извършване на тест – стр.14

Технологии и качество на фуражите
Димитър Белоречков - Влияние на някои микотоксини върху носливостта и качеството на черупката на яйцата – стр.15
Предпазване на фуража за млечни крави от микотоксини – стр.19
Значение на внедряването на програма за контрол на микотоксините – стр.21

Фуражни суровини и компоненти
CreAMINO в храната на бройлерите - стр.23
Добавката на CreAMINO влияе на енергийния метаболизъм на бройлерите – стр.23
Влияние на CreAMINO в смески за бразилски бройлери при летни условия – стр.25
Приложение на креатиновия източник CreAMINO при бройлери, хранени със смески с или без рибено брашно – стр.27
Оценка на значението на антиоксидантите във фуражите– стр.30

Информация
Технологии и качество на фуражите
Отворените пазари и внимателното планиране ще са жизненоважни за световната търговия през следващата година – стр.31

Илия Гайдажиев - Методика за измерване на контаминацията и хомогенността на комбинирани и допълващи фуражи

Тази методика описва начина за измерване на контаминацията и хомогенността на комбинираните фуражи/биоконцентратите.
Нивото на контаминацията и хомогенността на комбинираните фуражи/биоконцентратите се измерва периодично, напр. един път годишно, и при необходимост (при конструктивни промени по технологичната линия и др.).

Правила за работа
2.1 Почистване на технологичната линия:
Преди провеждането на теста, линията трябва да бъде почистена чрез производството на един почистващ шарж, без манганов окис. Този шарж се използва и за измерване на времето за изтичане на потока, за да се определят интервалите за вземане на проби от следващите тестови шаржове.

2.2 Тестови шаржове:
След като линията се почисти, се произвежда един тестов шарж (с високо съдържание на манган или друг маркер: микроелемент който може да се определя точно), в който се добавя маркера (манганов окис). Веднага след производството на втория шарж се произвежда трети тестов шарж, без манганов окис.
И трите шаржа трябва да са еднакви по тегло и да преминават по един и същ технологичен път. Наличиета на манган в последния тестов шарж е резултат от контаминацията (преминаването на част от маркера остонол по линията от предишния шарж с маркер).
Нивото на контаминацията е средното съдържанието на манган (остатъка) във втория тестов шарж като процент от съдържанието му в първия тестов шарж. Поради това, че количеството на мангана е променлива във времето величина (от високо съдържание в началото на изтичане на потока към по-ниско съдържание във сместа, в края на потока) стриктно трябва да се спазват правилата за вземане на проби.

2.3. Уреди и материали
За провеждане на теста са необходими:
- манганов окис в количество 0,4 % от размера (теглото) на шаржа;
- мангановият окис трябва да отговаря на следните изисквания:
- съдържание на манган минимум 50%
- едрина на частиците: 100% под 0,2 mm.
- лопатка за вземане на пробите
- два съда, подходящи за събиране на изходните проби (извадките)
- хартиени или полиетиленови торбички, които да събират поне 200 g материал. Ако изследването на контаминацията се прави на две различни места от технологичния поток, са необходими общо 20 торбички (за анализ са необходими 14 броя проби).

2.4. Информация за производствената линия:
За провеждането на теста е необходима следната информация:
- технологична схема на производствената линия
- точката (мястото) където се добавя маркера
- точките на технологичната линия от където се вземат пробите

2. 5. Провеждане на теста
Производство на смес с високо съдържание на манган (първи тестов шарж)
- Произвежда се шарж с минимален размер;
- Сместа съдържа 91,8% царевична ярма, 4% мазнина, 3% меласа, 0,4% манганов окис и 0,8% дикалциев фосфат (може да се замести с креда или сол);
- Сместа се дозира, смила и смесва по възприетата технология на фуражното предприятие;
- Ако не се използват меласа или мазнина, тяхното количество в сместа се замества с царевична ярма;
- Царевицата може да се замени с пшеница;
- Мангановия окис „замества” премикса/допълващия фураж и трябва да премине през същия технологичен път където се дозират добавките;
- Мангановия окис се добявя по средата на количеството царевична ярма необходимо за предварителното смесване;
- Дикалциевия фосфат (креда или сол) се използва за почистване на линията за предварително смесване и се дозира след мангановия окис;
- Времето за смесване започва да тече след като всички компоненти на сместа са дозирани (използва се обичайното време за смесване);
- Сместа се транспортира до клетката над линията за гранулиране или до клетката за готова продукция за насипни продукти;

Производство на смес с ниско съдържание на манган (втори тестов шарж)
- Използва се шарж със същата големина като този на соевата смес);
- Шаржът съдържа 92,2% царевица, 4% мазнина, 3 % тръстикова меласа и 0,8% дикалциев фосфат (или креда или сол). Не се добавя манганов окис.
- Транспортната система между везната за премикса или дозиращото устройство, приемното устройство и смесителя за ПС се почиства с 0,8% дикалциев фосфат (може да се замести с креда или сол)
- След като бъдат дозирани всички компоненти, започва смесването;
- След като изтече времето за смесване, продуктът се прехвърля (транспортира) в бункер за ГП (над гранулпресата или над линия за пакетиране на брашнест КФ/ДФ);
- Състава на почистващия шарж е същия като на втория тестов шарж без маркер.

Вземане на проби от първия тестов шарж (с манганов окис):
Виж т. 2.8.

Вземане на проби от втория тестов шарж (без манганов окис):
- Проба от царевицата (или пшеницата), използвана за производството на сместа;
- 1 бр. проба от дикалциевия фосфат или кредата за съдържание на манган;
- 6 бр. проби от сместа на входа клетката за ПС;
- 6 проби от готовата продукция – пакетираната в торби смес.

Начинът на вземане на проби на входа на клетката за предварително смесване
- През първите 30 секунди се вземат колкото е възможно повече изходни проби; оформя се една средна проба;
- През следващите 30 секунди се повтаря горната процедура ;
- След това на всеки 30 секунди се взема по една проба до спиране на потока.
Отчита се общото време за изтичане на потока и се оставят 6 проби: първите 3 проби и 3 по избор от общия брой на останалите проби.

Вземането на проби от готовата продукция се прави по посочения по-горе начин по схема:
- От първите чували се вземат колкото е възможно повече проби (за целта се използва подходящ съд); подготвя се една средна проба;
- Всяка следваща проба се взема през равен брой чували

Пример: Ако е произведен шарж от 1000 кг и същият се пакетира в 25 торби - първата проба е сборна от 1, 2 и 3 торба, втората проба е също сборна и се взима от 4,5 и 6 торба останалите до 6 от всяка следваща 3 или 4 торба по една проба.

2.6. Анализ на пробите:
Всички проби се анализират за съдържание на манган.

2.7. Изчисляване нивото на контаминация (пример):
Да предположим, че са получени следните стойности в проценти:
Проби с високо ниво на манган: 2006 mg манган/kg
Царевица: 4 mg манган/ kg
Креда: 25 mg манган/ kg
Шест проби от брашнестата смес с ниско съдържание на манган (преди клетката за ПС):
1) средна проба (0,5 min) 400 mg/kg
2) средна проба (0,5 min) 60 mg/kg
3) единична проба 27 mg)
4) единична проба 30 mg) средно
5) единична проба 28 mg) 28
6) единична проба 27 mg)

Общото време за изтичане на потока брашнест продукт в клетката за ПС е 5,5 min.
Очаквано ниво на мангана във втория тестов шарж, без манганов окис (95,2 % царевица и 0,8 % креда е 25 mg манган/kg):
С-О %= 0,952*4 + 0,08*25 = 5,8 mg/kg манган

Средното съдържание на манган се изчислява както следва:
С-О%= 0,5/5,5*400 + 0,5/5,5*60 + 4,5/5,5*28 = 64,7 mg/kg манган

И двете проби (1 и 2) са взети при време на изтичане 0,5 min от общо време за изтичане на потока 5,5min. Изчислява се средното съдържание на манган за останалите проби от 3 до 6; Тяхното време при изтичане на потока е 5,5-2х0,5 = 4,5 min.

Контаминацията (изразена в проценти), С-О% се изчислява както следва:
С-О% = средно съдържание на манган във втория тестов шарж - очакваното съдържание на манган във втория тестов шарж х 100 средно съдържание във първия тестов шарж - очакваното съдържание във втория тестов шарж

Контаминацията, изразена в проценти, (до бункера над гранулпресата), следователно е:
С-О% = 64.7 – 5,8 х 100 = 589 = 3 % 2006-5,8 2000.2
Контаминацията (изразена в проценти) на входа на бункера за готова продукция се изчислява по същия начин.

2.8 Измерване и хомогенността
За да се определи степента на хомогенност на произвежданите продукти, е необходимо:
- Вземат се 10 бр. проби от сместа с манганов окис (първи тестов шарж). Вземат се по-голям брой извадки от началото на потока;
- Проби се взимат от различни точки на технологичната линия (напр. преди клетката за ПС, преди клетката за ГП и от покетираната в торби смес);
- Пробите са анализират за съдържание на манган. Пробите взети в началото на потока ще са с пониско съдържание на манган защото са взети от първия тестов шарж, произведен непосредствено след почистващия шарж.
- Изчислява се коефициента на вариране:
CV% =(стандартното отклонение/средното аритметично)*100
- Проверява се хомогенността на крайния продукт;
- Пробите взети директно от смесителя или от най-близката до смесителя точка дават информация за работата му. Колкото точката на вземане на проба е по отдалечена от смесителя талкова коефициента на вариране е по-висок (поради разсортиране на продукта).

2.9. Изготвяне на доклад с резултатите от теста
След провеждане на теста за контаминация и хомогенност се попълва протокол от отговорника по качеството. Въз основа на протокола същия изготвя доклад (“Доклад от теста за измерване нивото на контаминация и хомогенността”), който съдържа:
- Дата на провеждане на теста;
- Служителят отговорен за провеждането на теста;
- Описание на използвания метод;
- Схема на технологичната линия:
- Линия за гранулиране
- Точката на добавяне на маркера
- Точките на вземане на пробите
- Броя и размера (количеството) на пробите;
- Интервала на вземане на пробите;
- Резултатите от анализа;
- Метода за изчисление нивото на контаминацията и хомогенността;
 

 Примерен протокол след извършване на тест

ПРОТОКОЛ
за извършване процедура на тест за хомогенност и определяне нивото на контаминация на линия за производство на комбинирани фуражи

1. Принцип на работа.
Определя се равнището на контаминация за дадена производствена линия и степенна на хомогенност в една от контролните точки, която би осигурила надеждна информация за работата на смесителя за главно смесване и нежелана контаминация при последователно производство на комбинирани фуражи.

2. Точка от технологичната линия, където се измерва контаминацията – след смесител – главно смесване, възможно най-близо до него.

3. Провеждане на тест за хомогенност.

Изготвяне на технологична рецепта
Пшеница кг - 1794.400 кг- 89.72%,
Креда 200 КГ - 10%
Маркер – манганов оксид – 5.6 кг – 0.28 %.

А/ Подготовка на суровините за дозиране:
- смилане на пшеницата - сито 4 ММ
- претегляне на компонентите - маркер – манганов оксид - 5.6 кг , креда – за три шаржа по 200 кг.
Маркера е представителен за микрокомпонентите.

Б/ Почистване на производствената линия – I шарж
Преди провеждане на теста, производстената линия трябва да се почисти, чрез производство на един почистващ шарж без манганов оксид. Този –арж се използва и за измерване на времето за изтичане на потока, за да се определят интервалите за вземане на проби от следващите тестови шаржове.

В/ II- ри шарж – производство на смес с високо съдържание на манган.
Произвежда се шарж със състав: 1794.4 кг пшенична ярма, 5.6 кг манганов оксид и 200 кг креда.

Г/ Смесване на дозираните суровини в смесителя – 2000 кг.
Време на смесване - 4 мин., започва да тече след като всички суровини са дозирани., степен на напълване на смесителя – отговаря на нормалната практика при производство на 2000 кг. фураж.

Д/ Вземане на проби – вземат се 10 броя средни проби, като се вземат с по-голяма честота изходни проби от последната част на шаржа. Пробите се оформят надлежно за анализ.

4. Определяне нивото на контаминация - III –ти тестов шарж.
Вземат се проби от пшеничната ярма, кредата и мангановия оксид за изследване съдържанието на манган.
Третия шарж се произвежда без участие на манганов оксид.
Определя се нивото на контаминация – преминаване на манган от предишния шарж.
През първите 30 секунди се вземат колкото е възможно повече изходни проби и се оформя средна проба.
През следващите 30 секунди се повтаря процедурата, след това на всеки 30 секунди се взема по една проба до спиране на потока комбиниран фураж.
Оформят се 5 броя проби за анализ.
Пробите се изпращат за анализ в лаболатория за изпитване на фуражи.

5. Изчисляване на нивото на контаминация
Контаминацията (изразена в проценти) се изчислява както следва:
          ССIII - ОСIII
С % = ---------------- .100
          ССII - ОСIII

където:
Сс III – средно съдържание в третия тестов шарж
Ос III – очакваното съдържание в третия тестов шарж
Сс II – средното съдържание във втория тестов шарж

6. Определяне на хомогенността на смесване
- определяне среданата стойност % - У
- изчисляване на стандартното отклонение:
       СУМА ОТ КВ. НА РАЗЛИКАТА
S = -----------------------------------------------
          БРОЙ ПРОБИ – 1

- определяне коефицента на вариране:
CV % = S X 100 / У


Дата на провеждане: .....................         Мениджър ПТВ: .......................