Доклад

за дейността на Управителния съвет на Съюза на производителите на комбинирани фуражи за 2018 г., изнесен от председателя зооинж. Атанас Божков на 5 април 2019 г. пред Общото събрание

 

Уважаеми членове на Съюза,

Уважаеми дами и господа,

Както всички знаем в този глобализиран свят, в който живеем все повече и повече се нуждаем от протеини. В тази връзка и към момента се търсят нови източници на протеини, например от водорасли и други видове морски животни, различни от риба.

През изминалия период отново международното годишно производство на фуражи надвиши 1 милиард метрични тона.

През отчетния период състоянието, в което се намира българското селско стопанство и в частност животновъдството остава почти непроменено. Малобройното и слабопродуктивно говедовъдство, незадоволителното състояние на свиневъдството, всичко това принуждава страната ни да внася големи количества месо. У нас се внасят и значителни количества сухо и прясно мляко, внасят се и яйца.

Въпреки, че броят на производителите на комбинирани фуражи в България през периода е почти постоянна величина, в сравнение с 2017 г. (1152131,6 тона) през 2018 г. (1112577 тона) годишното производство на комбинирани фуражи е намаляло с 3,5 %. Намаленото производство на комбинирани фуражи е във връзка с епизоотичните състояния свързани с разпространението на птичия грип и африканска чума по свинете, които засегна държавата през изминалата 2018 г. Отново голяма част от зърнената реколта напуска и продължава да напуска страната ни без никаква добавена стойност.

Промени в законодателството

1. Във връзка с последното изменение и допълнение на обнародвания през месец февруари 2018 г. Закон за фуражите изготвихме писмо до г-жа Мая Манолова – омбудсман на Република България, относно нашите искания за промени в същия, които не бяха уважени от Министерството на земеделието, храните и горите и Българска агенция по безопасност на храните, а именно:

- Неравномерно разпределеният контрол по цялата агро-хранителна верига;

- Премахването на текстовете от Закона, касаещи заплащането от страна на бизнеса на пробите, взети от фуражи за целите на официалния контрол

Полученият отговор от г-жа Манолова беше, че е дадена препоръка към министъра на земеделието, храните и горите да извърши проучване и да представи становище по проблема.

Относно посочената в чл. 26, ал. 4 от Закона за фуражите Декларация за произход и съответствие на зърнените фуражни суровини, която стана задължителна за земеделските производители, същата изготвихме съвместно с БАБХ. В нея включихме деклариране, че суровините не съдържат нежелани вещества. По този начин земеделските производители гарантират, че предлаганите от тях фуражни суровини ще са безопасни. Това от своя страна води и до намаляване на финансовите разходи за контрол на входа при всички останали оператори по фуражната верига;

2. Във връзка с последното изменение и допълнение на обнародваната през месец февруари 2019 г. Наредба № 10 за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите, представители на Съюза на производителите на комбинирани фуражи, участваха активно в сформираната със Заповед на министъра на земеделието, храните и горите електронна работна група.

Проведени обучения

Във връзка с изпълнение на чл. 26в, ал. 1 от Закона за фуражите, Съюзът на производителите на комбинирани фуражи от предвидените по програма 4 обучения, проведе 3, а именно:

- обучение на тема „Вземане на проби от фуражи (комбинирани фуражи, фуражни суровини, фуражни добавки и премикси) и окачествяване и съхранение на зърно”. Обучението се проведе в два модула – първи модул в Северна България – от 30.05 – 01.06.2018 г. в Бонмикс ЕООД, гр. Ловеч и втори модул в Южна България – от 11.06 – 13.06.2018 г. в Зара Фуражи АД, гр. Стара Загора. В двата модула на обучението участваха 60 души, между които ръководители на дружества и специалисти в областта на производството на комбинирани фуражи, производители и търговци на фуражни добавки, премикси, изготвени на основата на фуражни добавки и фуражни суровини. По време на обученията на всеки от участниците са предоставени материали с приложимите изисквания на правото на ЕС и националното законодателство относно вземането на проби от фуражи, окачествяване и съхранение на зърно. На участниците, с любезното съдействие на служителите в Бонмикс ЕООД и Зара Фуражи АД, бяха показани нагледно как се вземат проби от фуражи,  какви анализи се извършват в заводските лаборатории и как се окачествява на практика зърното.

- обучение на тема „Етикетиране на фуражи и интерпретиране на резултати от анализ. Изменения в Кодекса за добри практики за етикетиране на фуражи на ЕС”. Обучението се проведе в периода от 09.07. – 11.07.2018 г в гр. Стара Загора. В обучението участваха 39 души, между които отново ръководители на дружества и специалисти в областта на производството на комбинирани фуражи, производители и търговци на фуражни добавки, премикси, изготвени на основата на фуражни добавки и фуражни суровини. По време на обучението на всеки от участниците са предоставени материали с приложимите изисквания на правото на ЕС и националното законодателство относно етикетирането на фуражите. Бяха изработени, съвместно с всички участници, мостри на етикети за всички видове фуражи (пълноценни фуражи, допълващи фуражи, минерални фуражи, фуражни суровини, храни за домашни любимци, фуражни добавки, премикси и медикаментозни фуражи). Обучението се проведе и под формата на дискусия. Беше обърнато внимание и бяха предоставени на участниците в обучението, измененията в Кодекса на Европейския съюз за добри практики при етикетирането на комбинирани фуражи за животни, отглеждани за производство на храни. При изготвянето на мострите на етикети на фуражи се обърна внимание и нагледно беше представено как се работи с Регистъра на фуражните добавки, съгласно Регламент (ЕО) № 1831/2003 и с индивидуалните разрешителни за употреба на фуражните добавки.

И трите обучения бяха открити и проведени от председателя на Съюза на производителите на комбинирани фуражи зооинж. Атанас Божков.

Обученията завършиха с издаване на удостоверение на всеки участник.

По време на обученията и по-късно на официалните вечери бе създадена атмосфера за обмяна на опит и създаване на нови професионални контакти в интерес на целите и задачите на производителите на безопасни и качествени комбинирани фуражи.

Проведена Конференция

През 2018 г. от 18-20 април в к.к. Златни пясъци се проведе 28-та научно практическа конференция с международно участие на тема „Фуражния бизнес – настояще и бъдеще”. Конференцията беше организирана с любезното съдействие на американския Департамент по земеделие и Асоциацията по соята. Отново медийни партньори на събитието бяха телевизия „Агро ТВ” и „Гласът на фермера”. В събитието участваха и представители на чуждестранни фирми от САЩ, Румъния, Франция, Германия, Италия, Испания и Сърбия. Конференцията бе открита с приветствие на министъра на земеделието, храните и горите. Бяха разгледани следните теми: Промени в националното законодателство и приложимото право на ЕС в сектор „Фуражи”; Търсене на растителни протеини за хранене на животните: текущо използване и тенденции в консумацията; Сорго във фуражите за животни; Нови инструменти за намаляване използването на медикаменти и контрол на микотоксини; E.C.O.Trace® - Органично свързани микроелементи: Малко влагане – Голям ефект; Класически и експресни лабораторни уреди за анализ на фуражи и суровини за тяхното производство; Възможности за екструдиране на зърнени и маслодайни култури от FARMET – идеи за нови продукти; Печелившо животновъдство – по здравословен и естествен начин; Проучване на Alltech за световното производство на фураж; Микотоксините в реколта 2017 в Европа; Представяне на възможностите за тестване на фуражи в глобалната мрежа от лаборатории на Eurofins; Хигиена и ефективност при производството на фуражи. До края на конференцията в залата останаха да слушат всичките 140 участника. Съюзът получи поздравления от участниците в събитието за организирането и провеждането на едно наистина европейско събитие.

            Темите, които бяха разгледани по време на конференция впечатлиха участниците, тъй като лекторите бяха много добре подготвени, а и самите презентации бяха много полезни за аудиторията. По време на конференциите имаше и щандове на търговски и лабораторни фирми.

Тъй като в конференцията взеха участие много чуждестранни гости през цялото време беше осигурен симултанен превод от английски на български и от български на английски.

Конференцията се осъществи и благодарение на спонсорствата, които бяха предоставени на Съюза, като същите са приблизително 11 000 лева.

Печатни издания

В списанието публикувахме статии избрани и преведени от Съюза, с което намалихме разходите за превод, както и статии предоставени от търговски фирми и научни работници, касаещи както технологията на производството на комбинирани фуражи, така и изхранването на същите на различните видове и категории животни. За да гарантираме прозрачност и също за да сте информирани в списанието публикуваме всички писма до МЗХ и БАБХ. Стараем се и своевременно да Ви информираме, както за новостите и промените в законодателството в сектор „Фуражи”. Разбира се възможностите списанието да бъде интересно и полезно са много и трябва да се направи така, че то да бъде очаквано и четено.

Трябва да се отбележи, че списанието не може да бъде издавано без подкрепата на рекламодателите. Намерихме и нови рекламодатели. Събраните средства от рекламите в списанието остават за неговата издръжка. То далеч не може да се издържа от собствената си цена. Искам да благодаря на нашите рекламодатели за подкрепата, която ни оказват.

Ръководството на Съюза подържа непрекъсната връзка и получава материали от FEFAC по електронната поща. Същите, които касаят пряко производството и търговията на комбинирани фуражи, фуражни суровини, фуражни добавки и премикси своевременно се превеждат на български език и се публикуват на интернет страницата на Съюза, но за съжаление през 2018 г. такива материали не са получавани. Съюзът е член на Съвета на FEFAC, но поради липса на финансови средства не сме в състояние да участваме в работните срещи в Брюксел.

Заседания на Управителния съвет на Съюза

През отчетния период са проведени пет заседания на УС:

-    На 02 февруари 2018 г. в гр. София;

-    На 26 март 2018 г. в гр. София;

-    На 20 април 2018 г. в Златни пясъци;

-    На 23 юли 2018 г. в гр. София;

-    На 13 февруари 2019 г. в гр. София.

Заседанията са проведени при необходимия кворум. На заседанията на УС бяха разгледани различни актуални въпроси, като:

-    Организирането и провеждането на годишната Конференция на Съюза;

-    Определяне на дата и място за провеждане на Общо годишно-отчетно изборно събрание на Съюза;

-    Обсъждане на плана за работа на Съюза;

-    Обсъждане на Годишния доклад за дейността на Управителния съвет на СПКФ, на финансовия отчет и проекта на бюджет на СПКФ;

-    Обсъждане на Закона за фуражите;

-    Обсъждане на поетите ангажименти при проведеното извънредно събрание на членовете на Съюза през месец ноември 2017 г. в гр. Троян.

-    Обсъждане на мандатността на Управителния съвет и Контролния съвет и обсъждане на възможността за отмяна и насрочване на ново Отчетно-изборно събрание;

-    Обсъждане на отказите от Агенция по вписванията за вписване на промените в Съюза в Търговски регистър,

-    Обсъждане на предложения за промени в Устава;

-    Търсене на нови пазари за членове на Съюза;

-    Приемане на нови членове в Съюза;

-    Разни.

Проведени общи събрания на Съюза на производителите на комбинирани фуражи

Завършена е процедурата по пререгистрацията на Съюза.

През 2018 г. бяха проведени две Общи събрания на Съюза на производителите на комбинирани фуражи.

През месец април 2018 г. по време на годишната Конференция на Съюза с решение на Управителния съвет беше планирано провеждането на Общо събрание в к.к. Златни пясъци, но същото отново с Решение на УС беше отменено, тъй като установихме, че мандатността на УС и Контролния съвет изтича и беше невъзможно да спазим законоустановения тридесет дневен срок за публикуване на нова обява преди провеждане на събранието.

Във връзка с гореизложеното с решение на УС на 18.05.2018 г. в гр. София беше проведено Общо отчетно-изборно събрание на СПКФ, на което беше преизбран председателя на Съюза и нов Управителен и Контролен съвет. При подаване на документи за вписване на промените в Агенция по вписванията, получихме два отказа, тъй като се установи, че предоставения от нас Устав, който е последно изменен през 2016 г. не съответства на Устава предоставен по служебен път от Софийски градски съд, т.е. се оказа, че измененият Устав не е вписан в Решение № 10 от 03.05.2016 г. Във връзка с това проведеното събрание е нелегитимно.

С Решение на Управителния съвет, взето на 23.07.2018 г. беше насрочено и проведено на 05.10.2018 г. в гр. София ново Общо-отчетно изборно събрание. При извършеното гласуване отново беше преизбран председателя на Съюза, както и членовете на Управителния съвет и Контролния съвет. Промените настъпили в Ръководните органи на Съюза бяха вписани от Агенция по вписванията в Търговски регистър на 29.10.2018 г.

Председателят на Съюза участва в телевизионни предавания и даде интервюта във вестници относно проблемните области в сектора като състоянието на сектора, борбата със сивия сектор, изменението на Закона за фуражите и административните тежести за бизнеса, използването на фипронил във фуражи и т.н.

С цел прозрачност осъвременяването и своевременното публикуване на информацията, касаеща сектора, на интернет страницата се извършва лично от председателя. Също информация се публикува и на Facebook страницата на Съюза.

С цел предоставянето на кратка, точна и ясна информация бе изготвено портфолио на Съюза, включващо кратка история, мисията, визията и целите на Съюза. Портфолиото е изпратено до всички членове на Съюза и до всички останали оператори в бранша.

Към момента в Съюза членуват 73 фирми и частни лица, от които 42 производители на комбинирани фуражи, 3 производители на фуражни суровини, 3 производители на фуражни добавки и премикси, 8 търговци на фуражни добавки и премикси, 9 търговци на комбинирани фуражи и фуражни суровини, 2 лаборатории за анализи на фуражи, 1 консултантско дружество, 1 дружество за софтуер и дизайн и 4 частни лица.

През 2018 г. отчетния период от Управителния съвет са приети общо 9 нови членове:

-    Инея Енерджи ЕООД, Берковица – с управител Илиян Костадинов;

-    Янг Трейдинг ЕООД, София – с управител Франсис Юнг;

-    Континвест ООД, София – с управител Веско Цветков;

-    Юрофинс ХОС Тестинг България ЕООД – с управител Атанас Ангелов;

-    Фодър Комерс ЕООД – с управител Георги Манзаров;

-    Агроплант ЕООД – с управител Валери Циков;

-    За фермата ЕООД – с управител Ирина Гьошева;

-    Виломикс България ЕООД – с управител Десислава Петкова;

-    СД Марвас - 90 - Френкеви с-ие – с управител Василка Френкева

 

През отчетния период от членство в Съюза са се отказали общо 5 фирми и частни лица – Коник Арома ЕООД, Протеин 98 АД, Анелия Христова, Атанас Дарджиков и Вианд АД - клон

Ръководството на Съюза взе участия в различни форуми, семинари, работни срещи и събития:

 

-  Научно-практическа конференция на Съюза на птицевъдите – проведена в Пловдив;

-  Конференции на Съюза на маслопреработвателите в България;

-  Конференции и събрания на Съюза по хранителната промишленост;

-  Мероприятия организирани от членове на Съюза;

-  Конференции по програмите за развитие на общата селскостопанска политика 2020;

-  Събития организирани от Американския посланик в България;

-  Форуми и семинари на Българска стопанска камара;

-  Световно изложение на фуражи в Туркменистан.

- Участия в работни групи организирани от Българска агенция по безопасност на храните относно възникналите епизоотични обстановки свързани с птичия грип и африканската чума по свинете.

Във връзка с търсене на нови пазари за членове на Съюза бяха одобрени фуражни заводи за износ на фуражи за Китай, както и бе стартирана процедурата за износ на фуражи за Кралство Саудитска Арабия и Туркменистан.

 

Искам да изкажа специална благодарност към всички членове на Управителния и Контролния съвет за тяхното участие в управлението на Съюза и интерес към работата на ръководството.

И най-накрая искам да изкажа благодарност на всички колеги, които ми се довериха, повярваха и ме подкрепяха през 2018 година.

 


 

Доклад

за дейността на Управителния съвет на Съюза на производителите на комбинирани фуражи за периода 2015 – 2017 г., изнесен от председателя зооинж. Атанас Божков на 18 май 2018 г. пред Общото отчетно-изборно събрание

 

Уважаеми членове на Съюза,

Както всички знаем в този глобализиран свят, в който живеем все повече и повече се нуждаем от протеини. За да се намали „протеиновият глад” всички държави членки одобриха предложението на Европейската комисия относно разрешаване от 1-ви юли 2017 г. използването на протеини от насекоми във фуражи за риби.

През изминалия период международното годишно производство на фуражи надвишава 1 милиард метрични тона.

През отчетния период състоянието, в което се намира българското селско стопанство и в частност животновъдството остава почти непроменено. Малобройното и слабопродуктивно говедовъдство, незадоволителното състояние на свиневъдството, всичко това принуждава страната ни да внася големи количества месо. У нас се внасят и значителни количества сухо и прясно мляко, внасят се и яйца.

Въпреки, че броят на производителите на комбинирани фуражи в България през периода е почти постоянна величина, в сравнение с 2015 г., през 2016 г. производството на фуражи се е увеличило с 3,7 %, а през 2017 г. (1152131,6 тона) в сравнение с 2016 г. е намаляло с 3,2 %. Намаленото производство на комбинирани фуражи и при птиците и е във връзка с епизоотичното състояние и разпространението на птичия грип, който засегна държавата през изминалата 2017 г. Отново голяма част от зърнената реколта напуска и продължава да напуска страната ни без никаква добавена стойност.

През 2015 г. Управителният съвет е имал желание да организира провеждането на „кръгла маса” за развитието на животновъдството, но в последствие е взето решение същата да се замени с обширен доклад за българското животновъдство, който е изнесен от представител на дирекция „Животновъдство” към Министерство на земеделието, храните и горите на проведената във Велико Търново през 2016 г. Конференция на Съюза.

Промени в законодателството

През 2017 г. във връзка с възможността за равнопоставеност на сектора на фуражопроизводителите с останалите сектори, като месопреработватели и млекопреработватели са изготвени две писма до министъра на земеделието, храните и горите, благодарение на които бяха преразгледани и одобрени от ЕК критериите за приоритизиране на проектните предложения по Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Програмата за развитие на селските райони, а именно:

- Намаляване на таваните за един проект от 3 млн. на 2 млн. евро;

- За да се насърчи вече съществуващият бизнес, фирми с 3-годишна история да получават по 5 бонус точки.

- Кандидати, които не са участвали с проекти през първия прием на подмярка 4,2 да получават нови 5 бонус точки, с което се цели да се насърчат преработватели, до които първото европейско финансиране не е достигнало.

- фирми износителки да получават от 5 до 13 бонус точки.

С приетите промени се даде възможност и производителите на комбинирани фуражи да получат финансова помощ. Писмата са съгласувани с г-н Георги Грънчаров от „Интер Консулт Агро” ООД, който сме и упълномощили да ни представлява пред Държавен Фонд Земеделие и МЗХГ по инвестиционните въпроси. Той присъства на всички заседания и след това ни предоставя информация за решенията, които са взети на работните групи.

Във връзка с изменението на Закона за фуражите през 2016 и 2017 г. се проведоха общо шест работни срещи – две през 2016 г. в Българска агенция по безопасност на храните и четири през 2017 г. – три в МЗХГ и една в БАБХ. През 2016 г. съвместно със Сдружение на производителите на растителни масла и маслопродукти в България и Съюз на българските мелничари излязохме със становище, че не съгласуваме ЗИД на Закона, тъй като счетохме, че включените текстове надхвърлят изискванията предвидени в приложимото право на ЕС, а също не бяха взети под внимание и направените от нас предложения за допълнения и изменения.

През 2017 г. Становището на Съюза беше отново „не съгласува” ЗИД на Закона за фуражите, като включваше 8 проблемни точки в сектора, за които бяха посочени бележки, мотиви и предложения. Във връзка със становище ни и желанието на бизнеса за двустранен диалог за постигане на договорености по посочените проблемни области в сектор „Фуражи”, включително и намаляване на административната тежест, която притиска бизнеса от 2012 г. оттеглихме 4 точки за да може диалогът с компетентните органи да продължи. Само една точка от становището на Съюза, която включваше допусната техническа грешка при изготвянето на ЗИД на Закона за фуражите, беше приета от Българска агенция по безопасност на храните.

Въпреки поетите ангажименти от страна на МЗХГ не бяха постигнати договорености за разрешаване на поставените от нас проблемни въпроси в сектора и бяхме принудени да съгласуваме с особено мнение ЗИД на Закона за фуражите. Между първо и второ гласуване на Закона в пленарна зала, беше установена кореспонденция с народни представители от парламентарна група, и в парламентарната Комисия по земеделие бяха направени промени, които в една голяма част покриха нашите искания, а именно:

- посочената в чл. 26, ал. 4 от Закона за фуражите Декларация за произход и съответствие на зърнените фуражни суровини стана задължителна за земеделските производители. Същата изготвихме съвместно с БАБХ. В нея се включва деклариране, че суровините не съдържат нежелани вещества. По този начин земеделските производители гарантират, че предлаганите от тях фуражни суровини ще са безопасни. Това от своя страна води и до намаляване на финансовите разходи за контрол на входа при всички останали оператори по фуражната верига;

- обученията предвидени в чл. 26в могат да се извършват и от Браншовите организации, а не само от институти и обучителни центрове;

- от чл. 50а, ал. 4 отпадна думата „вземане”, т.е. заплащат се само анализите на пробите, съгласно ценоразписите на акредитираните лаборатории, определени да извършват анализ на проби за официален контрол.

Проведени обучения

През 2015 г. в Бонмикс ЕООД, гр. Ловеч е проведено еднодневно теоретично обучение на тема „Етикетиране на фуражи” с лектор зооинж. Пенка Манева от БАБХ. По време на обучението са присъствали 47 представители на предприятия и търговски фирми.

Поради затруднения в повечето фуражни предприятия през 2016 г. в спахотел „Калиста”, Старозагорски минерални бани бе проведено обучение на тема: „Етикетиране на фуражи. Вземане на проби от фуражи. Работа с Регистъра на фуражните добавки, съгласно Регламент (ЕО) № 1831/2003”, организирано от Съюза на производителите на комбинирани фуражи. В обучението взеха участие над 60 души, между които много ръководители на дружества и специалисти в областта на производството на комбинирани фуражи, производители и търговци на фуражни добавки, премикси, фуражни суровини и други. Обучението бе проведено от зооинж. Атанас Божков. По време на обучението на всеки от участниците бяха предоставени материали с приложимите изисквания на правото на ЕС и националното законодателство относно етикетирането на фуражите. Бяха изработени, съвместно с всички участници, макети на етикети за всички видове фуражи (пълноценни фуражи, допълващи фуражи, минерални фуражи, фуражни суровини, храни за домашни любимци, фуражни добавки, премикси, на основата на фуражни добавки). Основно обучението се проведе под формата на дискусия. В обучението бяха засегнати и въпросите относно извършване на тестове за хомогенизация и нагледно представяне на работата с Регистъра на фуражните добавки. Обучението завърши с издаване на сертификат на всеки участник.

Проведени Конференции

През периода са проведени общо шест научно-конференции с международно участие, а именно:

- през 2015 г. – две:

Първата в гр. Велико Търново в периода 21-23.04.2015 г. под надслов „Производство на безопасен фураж за животните – гаранция за безопасна храна на хората”; - На конференцията са присъствали 90 участника. Спонсор е бил USSEC - 2000 USD

Втората в гр. Казанлък в периода 21-23.10.2015 г. с тема „Добрата хигиенна практика при производството на комбинирани фуражи и премикси” –  На конференцията са присъствали 105 участника

Темите, които са разгледани по време на конференциите са: Проследяемост и етикетиране на фуражи с ГМО; Експресни методи за контрол на микотоксини в зърнени култури и фуражи; Състояние на зърнената реколта за 2015 г. у нас и в света. Търговия на зърно за целите на фуражната промишленост; Добра хигиенна практика при производството на комбинирани фуражи и премикси, Оптималната лаборатория за различните фуражни предприятия и търговците на фуражни компоненти и Охрана на труда във фуражните предприятия и противопожарна охрана.

- през 2016 г. – две:

Първата в гр. Велико Търново през м. април - 20-22.04.2016 г. под надслов „Животновъдството и фуражната промишленост”. – На конференцията са присъствали 85 участника;

И втората в гр. Пловдив през м. ноември - 09-11.11.2016 г. на тема „Качествени суровини - гаранция за производството на качествени и безопасни фуражи – На конференцията са присъствали 115 участника;

-    Темите, които са разгледани по време на конференциите са: Животновъдството в България 2016-2017 г.; Соев шрот –  качество и хранене; Производство на соев шрот, пазари, участие в комбинираните фуражи; Управление на риска от микотоксини; Технологии и технологични решения за производство на храна за животни; Продукти за растителна защита за третиране на зърно и складови помещения; Очаквани приеми по мерките на ПРСР за 2017 г.; Класически и експресни лабораторни уреди за анализ на фуражи и суровини за тяхното производство; Очаквани промени – антиоксиданти без Етоксиквин; Кодекс на Европейския съюз за добри практики при етикетирането на комбинирани фуражи за животни, отглеждани за производство на храни и други.

За пръв път на конференцията в Пловдив успяхме да привлечем медиен партньор в лицето на вестник „Гласът на фермера”.

-    През 2017 г. от 19 до 21 април в Гранд хотел Велинград бе проведена XXVII-та пролетна научно-практическа конференция с международно участие на тема “Българската фуражна промишленост – Европа и Света”. Медийни партньори на събитието бяха телевизия „Агро ТВ” и „Гласът на фермера”. В събитието участваха представители на чуждестранни фирми от САЩ, Румъния, Австрия, Белгия, Германия, Италия, Сърбия и Турция, както и г-н Александър Дьоринг – главен секретар на FEFAC. Темите, които бяха разгледани по време на конференцията са: Фуражопроизводството и животновъдството в България; Устойчивост на американските соеви продукти; Визията на FEFAC до 2030 относно устойчивото производство на фуражи и животновъдство; Новости във фуражната промишленост; Мястото на българското фуражопроизводство в Европа и света; Новости в лабораторното оборудване; Извършване на анализи за целите на самоконтрола; Нови технологии при производството на комбинирани фуражи и екструдиране. В конференцията участваха над 120 представители на фирми.

-    През 2018 г. от 18-20 април в к.к. Златни пясъци се проведе 28-та научно практическа конференция с международно участие на тема „Фуражния бизнес – настояще и бъдеще”. Конференцията беше организирана с любезното съдействие на американския Департамент по земеделие и Асоциацията по соята. Отново медийни партньори на събитието бяха телевизия „Агро ТВ” и „Гласът на фермера”. В събитието участваха и представители на чуждестранни фирми от САЩ, Румъния, Франция, Германия, Италия, Испания и Сърбия. Конференцията бе открита с приветствие на министъра на земеделието, храните и горите. Бяха разгледани следните теми: Промени в националното законодателство и приложимото право на ЕС в сектор „Фуражи”; Търсене на растителни протеини за хранене на животните: текущо използване и тенденции в консумацията; Сорго във фуражите за животни; Нови инструменти за намаляване използването на медикаменти и контрол на микотоксини; E.C.O.Trace® -  Органично свързани микроелементи: Малко влагане – Голям ефект; Класически и експресни лабораторни уреди за анализ на фуражи и суровини за тяхното производство; Възможности за екструдиране на зърнени и маслодайни култури от FARMET – идеи за нови продукти; Печелившо животновъдство – по здравословен и естествен начин; Проучване на Alltech за световното производство на фураж; Микотоксините в реколта 2017 в Европа; Представяне на възможностите за тестване на фуражи в глобалната мрежа от лаборатории на Eurofins; Хигиена и ефективност при производството на фуражи. До края на конференцията в залата останаха да слушат всичките 140 участника. Съюзът получи поздравления от участниците в събитието за организирането и провеждането на едно наистина европейско събитие.

Темите, които бяха разгледани по време на всички конференции впечатлиха участниците, тъй като лекторите бяха много добре подготвени, а и самите презентации бяха много полезни за аудиторията. По време на конференциите имаше и щандове на търговски и лабораторни фирми.

Тъй като на последните две конференции имаше много чуждестранни гости през цялото време беше осигурен симултанен превод от английски на български и от български на английски.

Конференциите се осъществиха и благодарение на спонсорствата, които бяха предоставени на Съюза, като за последните две конференции същите са приблизително 18 000 лева.

Печатни издания

Променихме визията на списание “Фуражи и хранене”, като сменихме печатницата, направихме го цветно и намалихме разходите по издаването му. В списанието публикувахме статии избрани и преведени от председателя на Съюза, с което намалихме разходите за превод, както и статии предоставени от търговски фирми и научни работници, касаещи както технологията на производството на комбинирани фуражи, така и изхранването на същите на различните видове и категории животни. За да гарантираме прозрачност и също за да сте информирани в списанието публикуваме всички писма до МЗХ и БАБХ. Стараем се и своевременно да Ви информираме, както за новостите и промените в законодателството в сектор „Фуражи” така и чрез публикуване на съобщения от FEFAC, като например „Кръговата икономика, предвиждаща препозициониране на фуражната промишленост в ЕС”, Трите визии на FEFAC – за устойчивост, за фуражната промишленост и за управлението на безопасни фуражи, План за действие на ЕК относно антимикробната резистентност, Информация относно повторното разрешаване на употребата на преработени животински протеини от свине при храненето на птици и други. Разбира се възможностите списанието да бъде интересно и полезно са много и трябва да се направи така, че то да бъде очаквано и четено.

Трябва да се отбележи, че списанието не може да бъде издавано без подкрепата на рекламодателите. Намерихме и нови рекламодатели. Събраните средства от рекламите в списанието остават за неговата издръжка. То далеч не може да се издържа от собствената си цена. Искам да благодаря на нашите рекламодатели за подкрепата, която ни оказват.

С решение на извънредното събрание на членовете на Съюза, което се проведе през месец ноември 2017 г. намалихме броя на книжките от 6 на 4 броя годишно и увеличихме цената на една книжка на 12 лева или 48 лева за годишен абонамент.

Ръководството на Съюза подържа непрекъсната връзка и получава материали от FEFAC по електронната поща. Същите, които касаят пряко производството и търговията на комбинирани фуражи, фуражни суровини, фуражни добавки и премикси своевременно се превеждат на български език и се публикуват на интернет страницата на Съюза. Съюзът е член на Съвета на FEFAC, но поради липса на финансови средства не сме в състояние да участваме в работните срещи в Брюксел. През 2017 г. двама представители на Съюза взеха участие в Конгреса на FEFAC, който се проведе в Кордоба, Испания.

През есента на 2015 г. от FEFAC е получено „Ръководството на общността за добри практики за промишлено производство на комбинирани фуражи и премикси в Европейския съюз за животни, отглеждани за производство на храни”, което Съюза преведе на български език и го отпечата. Активно участие за редактирането на превода взеха д-р Христинета Станчева и експерти от Българската агенция по безопасност на храните.

През месец юни 2016 г. Европейската комисия официално одобри „Кодекс на ЕС за добри практики при етикетирането на комбинирани фуражи за животни, отглеждани за производство на храни”. Препратката на Кодекса е публикувана в Официалния вестник на Европейския съюз, Серия C 275. Кодексът беше на английски език. Съюзът на производителите на комбинирани фуражи извърши превод на Кодекса и го отпечата. Преводът беше извършен от зооинж. Атанас Божков и редактиран от д-р Христинета Станчева. В началото на месец май 2018 г. във връзка с изменението на Регламент (ЕО) № 767/2009 е одобрено изменението на Кодекса. Предстои измененията да бъдат преведени от английски език и предоставени до всички членове на Съюза.

Заседания на Управителния съвет на Съюза

През 2015 г. са проведени три заседания на УС:

- на 17 април 2015 г. във Велико Търново;

- на 22 октомври 2015 г. в Казанлък;

- на 26 януари 2016 г. в София;

Заседанията са проведени при необходимия кворум. На заседанията са разгледани следните въпроси:

-    Промяна на съдържанието и редакционната колегия на списание „Фуражи и хранене”,

-    Финансовата програма на Съюза;

-    Промени в Устава на Съюза;

-    Актуализиране на членския внос към Съюза и FEFAC;

-    Взаимоотношенията с БАБХ;

-    Приемане на нови членове и

-    Общи въпроси.

През 2016 г. са проведени три заседания на УС:

-    на 21 април 2016 г. във Велико Търново

-    на 10 ноември 2016 г. в Пловдив

-    на 27 февруари 2017 г. в София

Заседанията са проведени при необходимия кворум. На заседанията на УС бяха разгледани различни актуални въпроси, като:

-    Актуализиране на вноските за членски внос към Съюза и FEFAC

-    Взаимоотношенията с БАБХ

-    Приемане на нови членове

-    Изграждане на един общ план за самоконтрол на членовете на Съюза;

-    Запознаване на временното правителство с проблемите и административните тежести в сектора;

-    Популяризиране на Съюза в медиите;

-    Действия и становище по ЗИД на Закона за фуражите;

-  Действия за преразглеждане на критериите за приоритизиране на проектните предложения по Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Програмата за развитие на селските райони;

-    Приемане на нови членове;

-    Общи въпроси 

През 2017 г. са проведени осем заседания на УС:

-    На 20 април 2017 г. във Велинград;

-    На 17 май 2017 г. в София;

-    На 15 юни 2017 г. в София;

-    На 15 август 2017 г. в София;

-    На 29 септември 2017 г. в гр. София;

-    На 02 февруари 2018 г. в гр. София;

-    На 26 март 2018 г. в гр. София;

-    На 20 април 2018 г. в Златни пясъци.

Заседанията са проведени при необходимия кворум. На заседанията на УС бяха разгледани различни актуални въпроси, като:

-    Организирането и провеждането на втора годишна Конференция на Съюза;

-    Обсъждане на писма до министъра на земеделието, храните и горите и на писмо от изпълнителния директор на БАБХ, относно проблемни въпроси и административна тежест в сектор „Фуражи” в Република България;

-    Становище и действия на Съюза относно ЗИД на Закона за фуражите;

-    Изготвяне на модел за актуализация на членския внос към Съюза и FEFAC;

-   Предложения за избор на лаборатории за извършване на анализи на фуражни проби за самоконтрол;

-    Обучение на кадри в професионалната гимназия в гр. Русе;

-    Обсъждане на поетите ангажименти при проведеното извънредно събрание на членовете на Съюза през месец ноември 2017 г. в гр. Троян.

-    Търсене на нови пазари за членове на Съюза;

-    Промени в Устава;

-    Приемане на нови членове в Съюза;

-    Разни.

 

Проведени общи събрания на Съюза на производителите на комбинирани фуражи

През 2017 г. беше проведено Годишно отчетно-изборно събрание в гр. Велинград, където на мястото на г-жа Валя Маринова, г-н Атанас Дарджиков и г-н Любен Българанов, които бяха подали молби за напускане на членството си в Управителния съвет на Съюза, бяха избрани за нови членове на УС г-жа Корнелия Харитонова – управител на Вианд ЕАД, г-н Илия Крачунов – управител на Бонмикс ЕООД и г-н Петър Христов – изпълнителен директор на Фураж Росица ЕАД.

На 09 ноември 2017 г. в гр. Троян се проведе извънредно събрание на членовете на Съюза. По време на събранието бяха обсъдени следните въпроси:

1.   Намаляване на броя книжки на списание „Фуражи и хранене” през 2018 г. и повишаване на цената на Списанието;

2.   Членството на СПКФ във FEFAC (Федерацията на европейските производители на фуражи) и организиране на среща на FEFAC в България през месец февруари 2018 г.;

3.   Обсъждане на проекта на бюджет на СПКФ за 2018 г. и коментиране на модели за актуализация на членския внос;

4.   Обсъждане изменението на Закона за фуражите и възможността за отпускане на държавни помощи за сектора;

5.  Обсъждане на предложения за избор на лаборатории за извършване на анализи на проби от фуражи (комбинирани фуражи, фуражни суровини, фуражни добавки и премикси) за целите на самоконтрола.

6.   Предложение за дуално обучение на кадри за фуражната промишленост в професионалната гимназия в гр. Русе;

7.   Разни – разглеждане на ситуацията с птичия грип и забраната за люпене и населване на еднодневни патета в България.

 

На основата на взетите решения при проведените заседания на Управителния съвет и извънредното събрание в гр. Троян, беше извършено следното:

-    категоризация на членовете на Съюза и повишаване на годишния членски внос за Съюза и FEFAC;

-  за извършване на анализи на проби за самоконтрол са избрани лаборатории, с които са постигнати договорености за преференциални цени на анализите за членове на Съюза;

-   Във връзка с административните тежести, произлизащи от Закона за фуражите са изготвени писма и са проведени срещи със заместник-министъра на земеделието, храните и горите, с представители на БАБХ, с народни представители и представители на засегнатите браншови организации;

-  Във връзка с предложението за дуално обучение на кадри в професионалната гимназия в гр. Русе е проведена среща с ръководството на учебното заведение, проведени са разговори с представители на ръководството на Съюза на мелничарите и Сдружението на производителите на растителни масла и маслопродукти в България. Към момента има проявен интерес само от двама членове на Съюза;

-   Проведени са разговори и кореспонденция и са постигнати договорености с FEFAC относно намаляването на членският внос на Съюза.

-   Въпреки, че проведохме три срещи с представители на МЗХГ и водихме дълга писмена кореспонденция с тях и Министерството на председателството на България на Съвета на ЕС, компетентните органи отказаха да ни окажат съдействие за организирането и провеждането на мини конференция, която трябваше да се проведе през месец февруари в България по желание на борда на FEFAC.

Председателят на Съюза участва в телевизионни предавания и даде интервюта във вестници относно проблемните области в сектора като състоянието на сектора, борбата със сивия сектор, изменението на Закона за фуражите и административните тежести за бизнеса, използването на фипронил във фуражи и т.н.

С цел прозрачност осъвременяването и своевременното публикуване на информацията, касаеща сектора, на интернет страницата се извършва лично от председателя, с което са намалени разходите с по 70 лева на качване на материал. Също информация се публикува и на Facebook страницата на Съюза.

С цел намаляване на разходите за банкови преводи от 2016 г. в Съюза се използва електронното банкиране.

С цел предоставянето на кратка, точна и ясна информация бе изготвено портфолио на Съюза, включващо кратка история, мисията, визията и целите на Съюза. Портфолиото е изпратено до всички членове на Съюза и до всички останали оператори в бранша.

 

Към момента в Съюза членуват 70 фирми и частни лица, от които 40 производители на комбинирани фуражи, 3 производители на фуражни суровини, 3 производители на фуражни добавки и премикси, 7 търговци на фуражни добавки и премикси, 8 търговци на комбинирани фуражи и фуражни суровини, 2 лаборатории за анализи на фуражи, 1 консултантско дружество, 1 дружество за софтуер и дизайн, 1 дружество за оборудване на фуражни предприятия, 4 частни лица.

 

През отчетния период са приети общо 18 нови членове, от които:

През 2015 г. – 3, а именно:

-    Мелхран ЕООД, Стара Загора – с управител Пенка Тонева;

-    Хермес Линд ООД, Русе – с управител Ивелин Николов;

-    Коник Арома, София – с управител Шишман Николов;

През 2016 г. – 8, а именно:

-    Каргил България ЕООД, София – с представител Златомир Ковачев;

-    Фарго Груп Експорт ЕАД – с управител Мирослав Сираков

-    Лактина ООД – с управител Георги Георгиев;

-    АДМ България Трейдинг ЕООД – с управител Силвия Иванова;

-    Агрикор ЕООД, Варна - с управител Петър Димитров;

-    Ясен 77 ООД, Ямбол - с управител Атанас Киров;

-    МЦД-02 ЕООД, с. Самуилово, общ. Сливен - с управител Стефан Малев;

-    КиБ 2008 ЕООД, Благоевград - с управител Христина Ковачева;

 

През 2017 г. – 3, а именно:

-    Районна ветеринарна станция – Русе ЕООД, София - с управител Елена Цветанова;

-    Анелия Христова, Монтана;

-    Огняново – К АД, София – с изпълнителен директор Николай Колев;

     

През 2018 г. – 4, а именно:

-    Инея Енерджи ЕООД, Берковица – с управител Илиян Костадинов;

-    Янг Трейдинг ЕООД, София – с управител Франсис Юнг;

-    Континвест ООД, София – с управител Веско Цветков;

-    Юрофинс ХОС Тестинг България ЕООД – с управител Атанас Ангелов

 

През отчетния период от членство в Съюза са се отказали общо 12 фирми и частни лица, от които:

- През 2015 г. – 5 - Аеркок ООД, Амон-Ра ООД, АПП Зоохранинвест ЕООД, ЕТ Зооинвест – Пламен Георгиев, Свинекомплекс Бръшлен АД;

- През 2016 г.  – 3 - Джиев АД, Папас олио – гр. Балчик, ФЗ Поморие ЕООД;

- През 2017 г. – няма отказали се от членство в Съюза;

- През 2018 г. – 4 – Коник Арома ЕООД, Протеин 98 АД, Анелия Христова, Атанас Дарджиков.

 

Ръководството на Съюза взе участия в различни форуми, семинари и събития:

-  Научно-практически конференции на Съюза на птицевъдите – проведени в Пловдив;

-  Конференции на Съюза на маслопреработвателите в България;

-  Конференции и събрания на Съюза по хранителната промишленост;

-  Мероприятия организирани от Криста ООД, Алифос България ЕАД, Олтех България ЕООД;

-  Конференции по програмите за развитие на общата селскостопанска политика 2020;

-  Събития организирани от Американския посланик в България;

-  Форуми и семинари на Българска стопанска камара;

 

Във връзка с търсене на нови пазари за членове на Съюза бяха одобрени фуражни заводи за износ на фуражи за Китай, както и бе стартирана процедурата за износ на фуражи за Кралство Саудитска Арабия.

 

Във връзка с издигането на имиджа на Съюза и изграждането на тясно сътрудничество, взаимодействие и партньорство между Съюза на производителите на комбинирани фуражи и Федералния браншови съюз на фуражопроизводителите в Германия, посолството ни в Берлин, Германия предложи през първата половина на юни тази година да се организира и проведе бизнес делегация. Идеята, която е подкрепена от Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на земеделието в Германия и Федералния браншови съюз на фуражопроизводителите в Германия, е събитието да е на високо държавно ниво. Основните цели от провеждането на събитието са:  изграждане на бизнес партньорство, с цел разширяване на пазара на български фуражи, включително и фуражни суровини в Германия и Западна Европа; Обмяна на опит, запознаване с ноу-хауто и добрите практики на германските оператори и възможност за участие в съвместни програми за обучение на кадри от бранша. Финансирането по организацията на събитието е от германския оператор и е на стойност 6000 евро, като сумата ще бъде преведена по сметката на СПКФ на три етапа по 2000 евро, а именно – при определяне на дата за осъществяване на среща с ръководството на Федералната асоциация на фуражния сектор в Германия; при определяне на дата за провеждане на събитието и преди самото събитие. Първият транш е преведен по сметката на Съюза. Разходите за самолетни билети и нощувки ще са за сметка на всяка фирма, която желае да участва в събитието. Към момента има 7 членове на Съюза, които желаят да участват в събитието.

Стартирана е процедурата по пререгистрацията на Съюза, тъй като за вписването на нов Управителен съвет и Председател на Съюза е необходимо първо да се пререгистрира Съюза.

Искам да изкажа специална благодарност към всички членове на УС за тяхното участие в управлението на Съюза и интерес към работата на ръководството.

И най-накрая искам да изкажа благодарност на всички колеги, които ми се довериха, повярваха и ме подкрепяха през последните две години!


 

Доклад

на Управителния съвет на Съюза на производителите на комбинирани фуражи

за дейността през 2016 година

 

Уважаеми членове на Съюза,

Както всички знаем в този глобализиран свят, в който живеем все повече и повече се нуждаем от протеини. За да се намали „протеиновият глад” всички държави членки одобриха предложението на Европейската комисия относно разрешаване от 1-ви юли 2017 г. използването на протеини от насекоми във фуражи за риби.

През изминалата 2016 г. международното производство на фуражи за пръв път надвиши 1 милиард метрични тона. Въпреки, че в сравнение с 2015 г. се наблюдава намаление на фуражните заводи с 7 %, производството на фуражи се е увеличило с 3,7 %.

През изминалата година състоянието, в което се намира българското селско стопанство и в частност животновъдството остава почти непроменено. Малобройното и слабопродуктивно говедовъдство, незадоволителното състояние на свиневъдството, всичко това принуждава страната ни да внася големи количества месо. У нас се внасят и значителни количества сухо и прясно мляко, внасят се и яйца. Във връзка с епизоотичното състояние и разпространението на птичия грип, голяма част от птиците (кокошки носачки и патици) в Южна България бяха унищожени. Наложената забрана за люпене на патешки яйца се отрази негативно и на производството на комбинирани фуражи. Всички знаем, че в момента се дават евро средства за да намалим производството на мляко в България, което също се отразява пагубно върху фуражната промишленост.

На този фон и по предоставени официални данни от Българската агенция по безопасност на храните през 2016 г. в Република България са произведени общо 1 189 992 тона комбинирани фуражи (преживни – 167560,9 тона, прасета - 343185,2 тона, птици - 637592,74 тона, други - 41653,2 тона), въпреки че има потенциал да бъдат произведени в пъти повече. Производството на комбинирани фуражи в сравнение с 2015 г. (1 151 987,7 тона) се е увеличило с  3,5 %. Отново голяма част от зърнената реколта напуска и продължава да напуска страната ни без никаква добавена стойност.

Подмярка 4.2.

През изминалата година във връзка с възможността за равнопоставеност на сектора на фуражопроизводителите с останалите сектори като месопреработватели и млекопреработватели изготвихме две писма до министъра на земеделието и храните, с които поискахме преразглеждане на критериите за приоритизиране на проектните предложения по Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Програмата за развитие на селските райони, като предложихме следните промени:

1. Намаляване на точките от 30 на 15 точки за проектите, които предвиждат преработка на суровини от чувствителните сектори;

2. Включване на допълнителен критерии за съществуващи предприятия повече от три години, който носи 10 нови точки, като по този начин всички предприятия от бранша ще имат предимство пред новорегистрираните фирми. Този критерий толерира предприятията, които имат история, доказан самоконтрол, и които са създавали устойчива заетост през последните три години;

3. Липса на задължения на кандидатите по предишни проекти, както и такива към Националната агенция по приходите и други;

4. Включване на допълнителни критерии за предприятията, които предвиждат износ при реализация на готовата си продукция по проектите;

5. Премахване на критерия за местоположение на проекта на територията на селски район, защото същият създава доста често изкуствени условия, когато ново юридическо лице желае да създава ново предприятие по програмата. Също така всички знаем, че голяма част от членовете на Съюза се намират в урбанизираните градски ареали;

6. Включване на условие за производството да има бизнес-план, при неизпълнението на който да се дължи неустойка в пълен размер на субсидията. Планът да се приема за изпълнен, ако е покрит на 80-90% през първата година, освен в случаите на форсмажорни обстоятелства. Мотивите ни за предложение на този критерий беше, че същият ще доведе до по-реалистични бизнес-планове, както и до ограничаване на изкуствено завишените критерии, за получаване на по-високо финансиране.

Във връзка с изпратеното второ писмо министерството на земеделието и храните подготви редица промени в наредбата за прилагане на Подмярка 4.2. за преработка на селскостопанска продукция, които да влязат в сила при следващия прием по тази подмярка. Намаляване на таваните за един проект от 3 млн. на 2 млн. евро. За да се насърчи вече съществуващият бизнес, работна група към министерството е решила проектите на фирми с 3-годишна история да получават по 5 бонус точки. Ако кандидатите не са участвали с проекти през първия прием на подмярка 4,2, тогава те ще събират нови 5 бонус точки. Целта е да се насърчат преработватели, до които първото европейско финансиране не е достигнало. Прието е да се получават от 5 до 13 бонус точки, които ще се дават за фирми износителки. С приетите промени се дава възможност и производителите на комбинирани фуражи да получат финансова помощ. Посочените критерии са одобрени от Европейската комисия. Писмата са съгласувани с г-н Георги Грънчаров от „Интер Консулт Агро” ООД, който сме и упълномощили да ни представлява пред Държавен фонд земеделие и МЗХ по инвестиционните въпроси. Той присъства на всички заседания и след това ни предоставя информация за решенията, които са взети на работните групи.

Промени в Закона за фуражите

Във връзка с Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за фуражите (Обн. ДВ, бр. 55/2006 г.) участвахме в две срещи на работната група в Българска агенция по безопасност на храните, от които съвместно със Сдружение на производителите на растителни масла и маслопродукти в България и Съюз на българските мелничари излязохме със становище, че не съгласуваме ЗИД на Закона, тъй като считаме, че включените текстове надхвърлят изискванията предвидени в приложимото право на ЕС, а също не бяха взети под внимание и направените от нас предложения за допълнения и изменения. Становищата са изпратени по официален път до Министерството на земеделието и храните и БАБХ. Към момента все още Проекта на ЗИД не е пуснат за повторно съгласуване.

Проблемни въпроси в сектора и административна тежест

Във връзка с назначаването на служебното правителство на Българска стопанска камара бе предоставено писмо с предложения за промени на националното законодателството в сектор „Фуражи”, с цел облекчаване на административната тежест и подобряване на бизнес средата. В писмото основно искане за промяна е премахване на текстовете от Закона за фуражите (Обн. ДВ, бр. 55/2006 г.), касаещи заплащането от страна на бизнеса на пробите, взети от фуражи за целите на официалния контрол на фуражите. Мотивите са, че фуражната промишленост в Република България е с дългогодишна история и всички производители на комбинирани фуражи, фуражни суровини, фуражни добавки и премикси на основата на фуражни добавки имат изготвени, въвели са и прилагат актуални процедури, основани на принципите на НАССР, съгласно разпоредбите на чл. 6 и чл. 7 от Регламент (ЕО) № 183/2005 относно определяне на изискванията за хигиена на фуражите. Всички горепосочени оператори от сектор „Фуражи”, чрез вземане на проби от фуражи за анализ, изпълняват планове за самоконтрол за качество и безопасност. Съгласно Чл. 24. от Закона за фуражите, операторите носят отговорност за осигуряване и контролиране спазването на изискванията на чл. 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на всеки етап от производството, преработката, съхранението, транспортирането и пускането на пазара на фуражи, включително храненето на животни в обектите под техен контрол. За извършването на изследванията на пробите от фуражи за самоконтрол, бизнесът използва лаборатории, в които се анализират и пробите, взети за официален контрол от компетентния орган в Република България (в случая Българска агенция по безопасност на храните). За да спази изискванията на законодателството в сектора, бизнесът отделя една голяма част от финансовите си средства за изпълнението на плановете си за самоконтрол. Съгласно чл. 50а, ал. 4 от Закона за фуражите разходите за вземане и изследване на пробите за целите на официален контрол са за сметка на оператора във фуражния сектор. Във връзка с изпълнението на чл. 50а, ал. 4 от Закона, всички оператори от сектора, включително и фермерите заплащат големи суми за извършването на официален контрол, чрез вземане на проби от Българската агенция по безопасност на храните, което допълнително натоварва бизнеса, в следствие на тази административна тежест. В нито един друг закон (Закон за храните, Закон за ветеринарномедицинската дейност и други) пробите, взети за целите на официалния контрол не се заплащат от операторите, което води до неравностойност и неконкурентноспособност. Освен това към момента секторът на фуражопроизводителите е единствения, който не е получавал финансова помощ.

При провеждане на заседание на Управителния съвет през месец февруари 2017 г. се взе решение за изготвяне и входиране на писмо до служебния министър на земеделието и храните с искане за организиране на среща. В писмото бяха изложени основните проблеми в сектора, а именно:

- Отново бе поставен въпроса за заличаването на текстовете от Закона за фуражите, относно заплащането от страна на бизнеса на пробите, взети от фуражи за целите на официалния контрол;

- Липса на програма за животновъдството за период от 3 години. Създаването на три годишната програма за животновъдството ще подобри, както състоянието на сектора, така и ще гарантира стабилността на фуражопроизводството в Република България в близко бъдеще. Съгласно предоставената информация от МЗХ на конференцията на Съюза през април 2016 г. броят на животните за 2015 г. е 18 484 600, а фуражната обезпеченост е 2 094 000 тона комбинирани фуражи. По данни предоставени от Българската агенция по безопасност на храните произведените количества комбинирани фуражи за 2015 г. са 1 150 000 тона, което води до мисълта, че животните в Република България не се хранят пълноценно и не се отглеждат по хуманен начин. Несъответствието във фуражната обезпеченост и легалното производство на комбинирани фуражи навежда на мисълта, че голяма част от операторите са в сивия сектор. Убедени сме, че със създаването на програмата, засилването на контрола от страна на БАБХ и с наша помощ голяма част от операторите ще излязат от сивия сектор;

- С цел прозрачност Годишният план за контрол на фуражите, включващ брой планови проверки и брой проби от фуражи, взети за целите на контрола по видове показатели да бъде поименен и да бъде публичен, или да бъде предоставен на Съюза. Българската агенция по безопасност на храните изготвя годишните си планове за контрол на основата на ясно разписани критерии за оценка на риска. Въпреки това не се взема под внимание самоконтрола на операторите. Въпреки, че не са установени несъответствия в проби от фуражи, взети през предходната година, в много случаи се вземат проби от същите оператори по същите показатели, тъй като тези оператори са „платежоспособни”. Изготвените по този начин планове за официален контрол не обхващат всички оператори, пробите не се разпределят равномерно и правилно, и не показват реалното състояние, относно качеството и безопасността на произвежданите комбинирани фуражи в Република България. С публикуването на Годишния план за контрол на фуражите по посочения начин ще се ограничи административната тежест върху едни и същи „платежоспособни” оператори;

- Изграждане на една държавна лаборатория, в която да се анализират всички проби от фуражи, взети за целите на официалния контрол. Голяма част от пробите от фуражи, взети за наличие на нежелани вещества (диоксини, микотоксини, пестициди, антибиотици), количествено определяне на витамини, кокцидиостатици и други се анализират във външни лаборатории в Германия, Чехия, Белгия и България. По този начин средствата, които могат да влязат в републиканския бюджет се пренасочват към другите държави. Резултатите от анализ се получават прекалено късно, едва след като вече фуражите са реализирани на пазара и изхранени на животните.

Обучение

Поради затруднения в повечето фуражни предприятия от 29 юни до 01 юли 2016 г. в спахотел „Калиста”, Старозагорски минерални бани бе проведено обучение на тема: „Етикетиране на фуражи. Вземане на проби от фуражи. Работа с Регистъра на фуражните добавки, съгласно Регламент (ЕО) № 1831/2003”, организирано от Съюза на производителите на комбинирани фуражи. В обучението взеха участие над 60 души, между които много ръководители на дружества и специалисти в областта на производството на комбинирани фуражи, производители и търговци на фуражни добавки, премикси, фуражни суровини и други. Обучението бе проведено от зооинж. Атанас Божков. По време на обучението на всеки от участниците бяха предоставени материали с приложимите изисквания на правото на ЕС и националното законодателство относно етикетирането на фуражите. Бяха изработени, съвместно с всички участници, макети на етикети за всички видове фуражи (пълноценни фуражи, допълващи фуражи, минерални фуражи, фуражни суровини, храни за домашни любимци, фуражни добавки, премикси, на основата на фуражни добавки и други). Основно обучението се проведе под формата на дискусия. В обучението бяха засегнати и въпросите относно извършване на тестове за хомогенизация и нагледно представяне на работата с Регистъра на фуражните добавки. Обучението завърши с издаване на сертификат на всеки участник.

Научно-практически конференции

През отчетния период проведохме две научно-практически конференции, които се осъществиха благодарение на нашите спонсори USSEC и Фарго груп експорт.

Първата в гр. Велико Търново през м. април (20-22.04) 2016 г. под надслов „Животновъдството и фуражната промишленост”.

И втората в гр. Пловдив през м. ноември (09-11.11) същата година на тема „Качествени суровини - гаранция за производството на качествени и безопасни фуражи.

Няма да описвам подробно провеждането на конференциите, но искам само да отбележа някои от темите, които разгледахме и които впечатлиха присъстващите.

- Животновъдството в България 2016-2017 г.;

- Соев шрот –  качество и хранене;

- Производство на соев шрот, пазари, участие в комбинираните фуражи;

- Управление на риска от микотоксини;

- Технологии и технологични решения за производство на храна за животни;

- Продукти за растителна защита за третиране на зърно и складови помещения;

- Очаквани приеми по мерките на Програмата за развитие на селските райони за 2017 г.;

- Класически и експресни лабораторни уреди за анализ на фуражи и суровини за тяхното производство„

- Очаквани промени – антиоксиданти без Етоксиквин;

- Кодекс на Европейския съюз за добри практики при етикетирането на комбинирани фуражи за животни, отглеждани за производство на храни и други.

Ще запомним конференциите с масовото присъствие, добре подготвените лектори, интересните презентации и многобройните щандове на търговските фирми.

За първи път на конференцията в Пловдив успяхме да привлечем медиен партньор в лицето на „Гласът на фермера”.

Издания

Променихме визията на списание “Фуражи и хранене”, като сменихме печатницата. В списанието публикувахме статии, касаещи както технологията на производството на комбинирани фуражи, така и изхранването на същите на различните видове и категории животни. За да гарантираме прозрачност и също за да сте информирани в списанието публикуваме всички писма до МЗХ и БАБХ. Стараем се и своевременно да Ви информираме за новости в законодателството в сектор „Фуражи”, чрез публикуване на съобщения от FEFAC. В списанието Ви представихме трите визии на FEFAC до 2020 г. Разбира се възможностите списанието да бъде интересно и полезно са много и трябва да се направи така, че то да бъде очаквано и четено.

Трябва да отбележа, че списанието не може да бъде издавано без подкрепата на рекламодателите. Събраните средства от рекламите в списанието остават за неговата издръжка. То далеч не може да се издържа от собствената си цена. Искам да благодаря на нашите рекламодатели за подкрепата, която ни оказват.

През месец юни 2016 г. Европейската комисия официално одобри „Кодекс на ЕС за добри практики при етикетирането на комбинирани фуражи за животни, отглеждани за производство на храни”. Препратката на Кодекса е публикувана в Официалния вестник на Европейския съюз, Серия C 275. Кодексът е на английски език. Съюзът на производителите на комбинирани фуражи извърши превод на Кодекса и го отпечата. Същият се прилага от всички оператори в ЕС  от сектор „Фуражи”, които извършват дейност производство на комбинирани фуражи за животни, произвеждащи храни.

Ръководството на Съюза подържа непрекъсната връзка и получава материали от FEFAC за съжаление само по електронната поща. Имаме право на членове в отделни комисии, но поради липса на средства не сме в състояние да участваме в работни срещи, комитети в Брюксел, а също така да посещаваме конференции.

Заседания на Управителния съвет на СПКФ

Управителният съвет проведе три заседания:

- на 21 април 2016 г. във Велико Търново

- на 10 ноември 2016 г. в Пловдив

- на 27 февруари 2017 г. в София

На заседанията на Управителния съвет бяха разгледани различни актуални въпроси, като:

- Актуализиране на вноските за членски внос към Съюза и FEFAC;

- Взаимоотношенията с Министерството на земеделието и храните и Българската агенция по безопасност на храните;

- Изграждане на един общ план за самоконтрол на членовете на Съюза;

- Запознаване на временното правителство с проблемите и административните тежести в сектора;

- Популяризиране на Съюза в медиите;

- Действия и становища по ЗИД на Закона за фуражите;

- Действия за преразглеждане на критериите за приоритизиране на проектните предложения по Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Програмата за развитие на селските райони;

- Приемане на нови членове;

- Общи въпроси.

Трите заседания бяха проведени при необходимия кворум. И трите заседания преминаха при задълбочено обсъждане на въпросите с конкретни изказвания и предложения от всички членове на УС. Най-дълго бе обсъждан въпроса относно отношението на Българската агенция по безопасност на храните към членовете на Съюза, извършваният официален контрол и вземане на проби от страна на БАБХ, Законодателните промени в ЗИД на Закона за фуражите, определянето на членския внос на членовете на Съюза. През 2018 г. ще се наложи да се направи актуализация на членския внос.

На последното заседание в София, Валя Маринова изпрати молба, че желае да напусне членството си в Управителния съвет на СПКФ. Също г-н Атанас Дарджиков и г-н Любен Българанов съобщиха, че подават молби за напускане членството си в УС на Съюза.

За изтеклата година УС прие общо 6 нови членове на Съюза, а именно:

- „Агрикор” ЕООД, гр. Варна, с управител Петър Димитров;

- „Ясен 77” ООД, грл Ямбол, с управител Атанас Киров;

- „МЦД-02” ЕООД, с. Самуилово, общ. Сливен, с управител Стефан Малев;

- „КиБ 2008” ЕООД, гр. Благоевград, с управител Христина Ковачева;

- „Районна ветеринарна станция – Русе” ЕООД, гр. София с управител Елена Цветанова;

- Г-жа Анелия Христова – Монтана;

           Дружества напуснали членството си в Съюза:

           - „Джиев АД” – гр. Костинброд;

           - „Папас олио” АД – гр. Балчик;

Искам да изкажа специална благодарност към всички членове на УС за тяхното участие в управлението на Съюза и интерес към работата на ръководството.

Участия във форуми, конференции и други събития

Ръководството на Съюза взе участия в различни форуми, семинари и събития:

- Научно-практическата конференция на Съюза на птицевъдите – проведена в Пловдив;

- Научно практическа конференция на Съюза на маслопреработвателите в България;

- 20 години Криста – „Криста и приятели”;

- Събитие организирано от Американския посланик в България;

- Форуми и семинари на Българска стопанска камара.

 

Финансов отчет

feedspkf.com/files/finansov otchet.pdf 

 

Уважаеми колеги,

Искам да изкажа благодарност на всички Вас, които ми се довериха, повярваха и ме подкрепяха през цялата година.
ОТЧЕТ

на Управителния съвет на Съюза на прозводителите на комбинирани фуражи
през периода 2009–2011 година

              Уважаеми членове на Съюза,

              Уважаеми гости,

          В отчетния доклад е отразена дейността на Съюза през неговия тригодишен период, като е дадена по-подробна информациятаза 2011 година. Този период се характеризира с продължаване на световната финансова и стопанска криза, което е съпроводено с влошаване на икономическите показатели, с намаляване на производството и продажбите, с фалити на фирми, с понижен интерес на кандидатите и ползвателите на финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони.

        Промишленото производство на комбинирани фуражи в нашата страна през 2009–2011 г. не показва съществени промени както по отношение на произведеното през отделните години общо количество, така и по отношение на произведеното количество за отделните видове животни.

          По данни на Дирекция „Контрол на фуражите” към Централното управление на Българска асоциация за безопасност на храните произведеното количество комбинирани фуражи за 2009 г., 2010 г. и 2011 г. са представени в таблицата. 

Произведено количество, хил.т              2009 г.       2010 г.       2011 г.
 
Общо количество                                    874501       903309     891565
- за птици                                                 541364       552612     543145
- за свине                                                 233977       233905     226383
- преживни                                                 76446       104245       99626
- за други животни                                     22714         23919        22411

       Тези данни за произведеното количество комбинирани фуражи не са пълни, тъй като информацията е доброволна и не се предоставя от всички производители.
         Общото производство на комбинирани фуражи е съсредоточено в около 20 предприятия и заема приблизително 80 % от общо произведеното количество. Останалото количество се пада на дребни фуражни предприятия, които произвеждат предимно за собствени нужди. 
          Кризата  в млечния сектор в държавите от Европейския съюз даде тласък за свиване и търсене на комбинирани фуражи, докато икономическата криза увеличи низходящата крива на производствения цикъл в свиневъдството.
         Това налага разработване на конкурентоспособни проекти, които да водят към прилагането на нови стратегии в технологиите и съставянето на подходящи рецепти с цел повишаване на ефективността на произведените комбинирани фуражи.
         През отчетния период (2009–2011 г.) Управителният съвет на СПКФ е провеждал своята дейност, съобразявайки се с основните задачи, залегнали в програмите, приети от Общото събрание на Съюза.
      Цялостната дейност на Съюза е ръководена от следните основни принципи: съдействие за внедряване на европейското законодателство и защита на икономическите интереси на членовете, подпомагане на процеса за управление на качеството и безопасността на произведените фуражи, повишаване на квалификацията на работещите в бранша, бърза и компетентна информация за динамиката на развитие и съвременнните научни постижения във фуражната промишленост и храненето на животинте.
 
       І. По прилагането на законодателството на Европейския съюз и защитата на икономическите интереси на производителите
         Съюзът активно е съдействал за внедряване на европейските изисквания и подпомагане на процеса на управление на качеството и безопасността на произвежданите комбинирани фуражи. Във връзка с това бе проведен международен работен семинар на тема: „Безопасност, маркетинг и употреба на фуражите”. Семинарът бе организиран от Службата за обмяна на информацията и техническа взаимопомощ на Европейската комисия ТАІЕХ и Европейската комисия на производителите на комбинирани фуражи (ФЕФАК) съвместно с Асоциацията на зърнопроизводителите в България и Съюза на производителите на комбинирани фуражи. На семинара взеха участие над 50 представители. От балканските страни присъстваха 35 представители – от Албания, Босна, Херцеговина, Косово и Черна гора, Сърбия, Хърватска, Словения и Турция. 
        Целта на семинара беше да се предостави на участниците по-обширен преглед върху новото европейско законодателство в сферата на безопасността и хигиената на фуражите, което се прилага от 1 септември 2010 г., както и да бъде популяризирано сред държавите от региона, които още не са членки на Европейския съюз.
          Обсъдени и дискутирани бяха и стратегии за определяне на източниците на безопасни суровини за фуражите, за безопасното използване на фуражни добавки и микросъставки, както и употребата и контролът на генномодифицираните фуражни суровини.
            Във връзка с изискванията за съответствие на произвежданите безопасни фуражи с тези на европейските стандарти беше подготвено, отпечатано и предоставено на фуражните предприятия „Ръководство за прилагане на добрите производствени практики и НАССР системата във фуражните предприятия” – второ издание. То има за цел да запознае производителите на комбинирани фуражи с принципите на НАССР системите, на базата на които да се разработят, прилагат и поддържат необходимите порцедури, които осигуряват производството на безопасни фуражи. Разработени са и основните програми за добра производствена практика.
        Съюзът взе активно участие в организирането и изпълнението на Проект БГ 2007 ІВАG 02 „Управелние на официалния контрол на фуражите в България”, извършен от НСЗФ като компетентен орган с партньор Агенцията за безопасност на храните в Долна Саксония, Германия. Проектът включва изпълнението на четири дейности за обучение на оператори от фуражния сектор. По първата дейност от Проекта бяха проведени два семинара за изискванията на законодателството във фуражния сектор, вкл. въвеждане на НАССР. На двата семинара, които бяха проведени за Северна България във В. Търново и за Южна България в Стара Загора, участваха съответно 40 и 50 представители на фирми, производители на комбинирани фуражи и търговци на фуражни суровини, комбинирани фуражи и фуражни добавки.
          По втората дейност – „Обучение по добрите практики за оператори във фуражния сектор – производство и търговия с комбинирани фуражи / търговия с комбинирани фуражи и фуражни суровини”, бяха проведени два двудневни курса в София. В курса за производители на комбинирани фуражи участваха 25 представители на различни фирми, докато в курса за търговци посещението беше по-слабо и участваха само 6 представители.
          По третата дейност – „Обучение по НАССР системата във фуражната индустрия”, беше проведен тридневен курс в София, в който участваха представители на различни фирми и бяха дискутирани въпроси относно анализ на риска; идентифициране, оценяване и овладяване на възможните опасности за здравето на човека и животните; химични, физични и микробиологични опасности за здравето; превантивни мерки; регламент за хигиена на фуражите.
     По четвъртата дейност - „Обучение относно принципите за разработване на наръчници за добрите практики и разработване/оптимизиране на съществуващия наръчник за добрите практики”, с процедури, основаващи се на принципите на НАССР за различни оператори във фуражния сектор на производство и търговия бяха проведени два курса в София, в които участваха съответно 8 и 12 представители на фуражни предприятия и дистрибутори на фуражни компоненти.
      На базата на проведените дискусии беше подготвено и отпечатано „Практическо помагало за Добрите практики и системи за самоконтрол, основаващи се на принципите на НАССР за търговци на дребно на фуражни суровини и комбинирани фуражи в България”. Помагалото е изготвено от представители на СПКФ, оператори от фуражния сектор и немски експерти.
       Важно предизвикателство пред работодателите от фуражната промишленост е подобряване на условията за безопасност и здраве при работа. Във връзка с това Съюзът съвместно с Българската стопанска камара, Съвета на аграрните организации в България и Националния център по опазването на здравето организирахме еднодневен курс (14 юни 2011 г. в Пловдив) по Програмата за обучение на работдатели по проблемите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд съгласно действащото в Република България законодателство.
       Поради лимитирания брой на участници от различни асоциации в курса взеха участие 8 представители от фуражната промишленост. На участниците в курса бяха раздадени удостоверения за преминал курс по безопасни условия на труд, което се изисква от контролните органи.
      Като колективен член на Съвета на браншовите организации в селското стопанство Съюзът взе активно участие в организирането и провеждането на конференция на тема: „Общата селскостопанска политика след 2013 година”, на която присъстваха лектори от Европейската икономическа комисия. От българска страна бяха поставени и дискутирани два съществени въпроса: 1) Намаляване на различията между директните плащания в различните държави-членки на ЕС, и 2) Промяна в разпределението на помощите на декар, което поставя в неравностойно положение нашите фермери с останалите в Европейския съюз.
             Дейността на Съюза по защита на икономическите интереси на фуражопроизводителите се съобразява със законодателството на ЕС за общ пазар и свободен достъп на стоки и пари. Поради това всяка идея за промяна на законови и подзаконови наредби задължително изисква разрешение и съгласие на Европейската комисия.
        Представители на Съюза участваха в обсъждането на редица нормативни актове, които се отнасят до развитието на фуражното производство. Наши представители участваха в подготовката и изработването на Закона за животновъдство, Проекта за изменение и допълнение на Закона за фуражите. Участвахме в създаването на електронна работна група за разработване на Наредба № 10 от 17.02.2003 г. за максимално допустими концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите. Работихме по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 109 от 12.09.2006 г. за официален контрол на фуражите; по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 17.02.2003 г. за фуражи със специално предназначение и справка за съответствие на проекта с правото на Европейския съюз.
             Съюзът е изпращал свои становища и конкретни предложения относно представени проекти на тарифи за такси, които се събират от НВМС, а сега от Българската агенция за безопасност на храните. В тези становища Съюзът е изразявал несъгласие с някои от предложените такси, отнасящи се до разделите за комбинирани фуражи и бяха направени конкретни предложения за събиране на посочените такси.
          Във връзка с резкия скок на цените на зърнените култури Съюзът съвместно със Съвета на аграрните организации в България изпрати писмено становище до МЗХ, в което призовахме държавните органи приоритетно да предоставят зърно, купено по интервенционни цени за нуждите на фуражната промишленост и животновъдството.
           С активната намеса на Управителния съвет и в резултат на среща с министъра и зам. министъра на МЗХ бе спряна порочната практика за издаване на фактури за купен фураж от несертифицирани производители на комбинирани фуражи. В резултат на това Държавен фонд „ Земеделие” беше задължен при изплащане на фактури за купен фураж да получава информация от Дирекция „Контрол на фуражите”, че предприятията са регистрирани и отговарят на изискванията за производство на безопасни комбинирани фуражи.
          Съюзът е дал писменно становище до Дирекция „Здравеопазване на животните и безопасност на храните” в МЗХ по предложения проект за ревизирана версия на Каталога за фуражни суровини. Нашите членове са уведомени за предприемане на необходимите действия за включване на нови продукти в Каталога на фуражни суровини.
         Управителният съвет на Съюза чрез различни форми (изпращане на писма до нашите членове, организиране на специален семинар в Плевен с ПроКредит Банк, лекции в провежданите конференции) е разяснявал условията при кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007–2013 г. по мярка 123 „Добавена стойност към земеделски и горски продукти” и мярка 121 „Модернизация на земеделски стопанства”. Дава се възможност за финансови субсидии за модернизация на наличните мощности, на нови продукти, процеси и технологии. Като се изключи известно активизиране по тези въпроси към края на 2011 г. и началото на 2012 г., може да се отчете, че малко от нашите членове кандидатстват за финансови субсидии по тази програма.
                Във връзка с това със заповед на министъра на земеделието и храните Съюзът е включен и редовно участва в заседанията на експертната комисия към Държавен фонд „Земеделие” за осигуряване на прозрачност по горепосочените мерки от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007–2013 година.
   
             ІІ. По повишаване на научно-техническото равнище на производството
         Друга основна задача, която е стояла пред Управителния съвет на Съюза през отчетния период, е повишаването на научно-техническото равнище на производството на комбинирани фуражи.
            През 2009 г., 2010 г. и 2011 г. бяха организирани и проведени общо три научно-практически конференции с международно участие по различни теми: „Фуражната промишленост в условията на членството ни в Европейския съюз” (2009 г.); „Производство и използване на безопасни фуражи за животновъдството” (2010 г.); „Суровини и добавки за комбинирани фуражи” (2011 г.). Изнесени бяха общо 15 доклада и са представени 6 презентации.
             Тематиката на конференциите е съобразена със съответните актуални проблеми, характеризиращи дадения период.
          През 2009 г. във връзка с приемането ни за пълноправен член в ЕС основните доклади бяха наситени с информация относно възможностите за подпомагане на производителите на готови храни за селскостопанските животни по Програмата за развитие на селските райони, въвеждането на принципите на системите на НАССР и на добрите производствени практики, което е предпоставка за осигуряването на условията на производство на висококачествени и безопасни продукти, системи за управление на безопасността и здравето на работещите във фуражната промишленост, изменения и допълнения на нормативната уредба за нежелани вещества във фуражите; нови технологични решения във фуражната промишленост.
            През 2010 г. проблемът за качеството и безопасността на фуражите заема централно място както в европейските, така и в нашите средства за масова информация. Особено чувствителни за консуматора са темите за отглеждането и използването на генномодифицираните суровини и резистентността към антибиотиците, съдържанието и действието на микотоксините, диоксините и вредните отпадъци. Всички тези въпроси бяха обект на информация и дискусия на проведената конференция. Освен това през 2011 г. бе проведена кръгла маса, на която бяха дискутирани въпросите на тема: „Устойчивост и производство на соя в САЩ”. В срещата участваха директорът на Обединения борд на американските производители на соя и двама старши съветници към борда, както и регионалният консултант на борда за Румъния и България. От страна на посолството на САЩ присъства Мила Бошнакова – старши експерт по селско стопанство. От българска страна присъстваха представители на Съюза на производителите на комбинирани фуражи, Българската асоциация по хранителна и питейна индустрия, фирми-дистрибутори на соев шрот – „Фураж – Росица” в Павликени , АПП „Зоохранивест” в Стара Загора и „Техра” ЕООД в София.
             На срещата бяха изнесени следните презентации:
             - Опитът на американските фермери с биотехнологичните култури.
             - Следващо поколение биотехнологична соя.
             - Предлагане, търсене и търговски въпроси относно соята.
              Въпросите, които бяха дискутирана на тази среща, подробно са описани в сп. „Фуражи и хранене”, бр. 1, 2011 година.
            Резкият скок на цените на зърнените компоненти през втората половина на 2010 г. бе съпродовено със значително повишаване на цената на фуражните смески, които са основен разходен елемент, определящ себестойността на животинската продукция. Поради това тематиката на проведената конференция през април 2011 г. бе насочена към въпроси, свързани с по-рационално и по-ефективно използване на ресурсите и преди всичко на фуражните суровини.
            На конференцията бяха изнесени четири доклада, отнасящи се до: съвременни аспекти за оценка на хранителната стойност на суровините за комбинирани фуражи; добавките за комбинирани фуражи – критерии за избор и новости; използване на емулгаторите при производството на комбинирани фуражи; приложение на клостат и лиофори за ефективно хранене на птици и преживни животни. Представена бе и презентация на тема: „АЙС – добавката на „Провими” срещу топлинния стрес при крави”.
        В конференцията взеха участие над 70 представители на фуражните предприятия в страната, дистрибутори на фуражни компоненти и добавки, фермери, представители на Министерството на земеделието и храните, научни работници от Селскостопанската академия.
         Докладите бяха изслушани с голям интерес, поставени бяха редица въпроси и се проведе задълбочена дискусия от присъстващите. Цялата информация от изнесените доклади са отпечатани в сп. „Фуражи и хранене”, бр. 3, 2011 година.
         Съюзът взе активно участие в органазирания през 2011 г. от Съвета на аграрните организации в България и Българска стопанска камара международен семинар на тема: „Възобновяеми енергийни източници”, където бяха дискутирани и въпросите за използването на биомасата от растителен и животински произход, битови инякои производствени отпадъци, както и растителни култури, отглеждани за тази цел. 
           Основните енергийни култури, използвани като суровини за производство на биоетанол, са зърнено-житните (царевица, пшеница, сорго, ечемик), и за биодизел – маслодайните култури (соя, рапица, слънчоглед) и други.
           Светът е изправен пред дилемата: храна/фураж – горива и не може да осигури достатъчно зърно за производство едновременно на горива и на храна. Това бе и причината през юни 2011 г. 11 агенции, включително Световната банка, Световната търговска организация и ООН да призоват държавите от Г-20 за спиране на субсидиите за насърчаване на производството и използването на биогорива. В доклада се посочва, че не е изненадващо цените на зърнено-житните и маслодайните култури на световния пазар да са значително по-високи, отколкото биха били, ако не се използват за производство на биогорива.
           Тези аргументи могат да увеличат натиска върху страните от ЕС да преразгледат една от неговите политики, където е определено 10 % от горивата за транспорт да идват от възобновяеми източници, главно биогорива.
       Издаването на специализираното сп. „Фуражи и хранене” е друга форма за повишаване на научно-техническото равнище на производството на комбинирани фуражи и подобряване на продуктивността на животните чрез внедряване на най-новите постижения в областта на технологичното обработване на фуражите и на храненето. В списанието се публикуват научни и научно-приложни статии от наши и чуждестранни научни работници и специалисти. Сравнително богата информация се поднася по най-актуалните въпроси на технологиите на производство на комбинирани фуражи и качеството на фуражите, фуражните суровини и компоненти, новости в областта на храненето на животните, основни моменти от дейността на Съюза.
         На страниците на списанието са отразявани основни нормативни актове, решения и мероприятия на държавните органи, отнасящи се до фуражната промишленост и храненето на различните видове и категории животни и птици.
         Публикувани са основните регламенти, които действат, както и някои промени в тях; разрешените за употреба фуражни добавки в съответствие с регламентите на ЕС по хранене на животните.
         Значително място заемат рекламни материали на български и чуждестранни фирми, които представляват интерес за практиката. Постоянни рекламодатели през отчетния период са: „Биовет” АД, „Протеин 98”, „Булбарн”, „Провими” ООД-клон, „Вемо 99” ООД, „Орилия” ЕООД, П.И.К Ко АД, „Владини Трейдинг” ЕООД, „Скални материал” АД, „Бонмикс” ЕООД, „Хрансервизинженеринг” АД. Управителният съвет на Съюза изказва благодарност на посочените фирми за това, че те не само рекламират своите продукти, но и подпомагат финансово издаването на списанието.
         Представители на Съюза са учасвали активно в организираните мероприятия в нашата страна от наши и чуждестранни фирми, институти и други организации.
        Съюзът е предоставял информация за производителите на комбинирани фуражи и дистрибуторите на суровини и биологични вещества, помагал е в осъществяването на контакти на наши фирми с клиенти или с чуждестранни фирми, предлагащи оборудване на фуражни предприятия, във вноса на различни фуражни добавки и други.
          Провеждани са интервюта с някои ежедневници за състоянието на фуражната проимшленост, суровинната база и ролята на Съюза за издигане на равнишето на този подотрасъл на селското стопанство.
 
                ІІІ. Организационна дейност
             Общият брой на членовете на Съюза през тригодишния период се е движел от 65 до 70. През 2011 г. са останали 60 редовни членове. Напуснали са 10 членове поради ликвидиране на тяхната дейност и нежелание да членуват. През 2011 г. има една молба от „Булмикс-България” ООД в Сливен за членство в Съюза.
            През отчетния период са проведени общо 12 заседания на Управителния съвет, на които са обсъждани както органиизационни въпроси, така също и текущи въпроси, като е вземано становището на някои членове на УС по телефона.
           На Общото отчетно-изборно събрание, проведено през 2008 г., е избран следният Управителен съвет: Васил Костов, Димитър Димитров, Илия Крачунов, Камен Белигерски, Любомир Донев, Лъчезар Димитров, Павлен Панов, Христинета Станчева и Христо Станчев. През 2010 г. Любомир Донев напусна членството си в Съюза поради прекратяване на дейността си в областта на фуражната промишленост. Членовете на Управителния съвет са участвали активно на провежданите заседания, като са вземали компетентно отношение по дискутираните въпроси.
              Съюзът е колективен член на Българска стопанска камара, Българската асоциация по хранителна и питейна индустрия и Съвета на аграрните организации в България, като активно сме участвали при провеждането на редица мероприятия.
         Съюзът е работил в добро партньорство с Министерството на земеделието и храните и по-специално с подразделенията на Българската агенция за безопасност на храните (бившите ГДКФ и НВМС) и Дирекция „Здравеопазване на животните и безопасност на храните”, Съюза на птицевъдите в България, Асоциацията на промишленото свиневъдство в България, Федерацията на независимите синдикални организации от хранителната промишленост, с редица научноизследователски институти към Селскостопанската академия и висши учебни заведения в областа на селското стопанство и технологиите.
                 
               ІV. Финансово сътояние
               През отчетния период Съюзът не е имал финансови затруднения.
          В своята дейност Управителният съвет се е стремял пестеливо да изразходва наличните средства, да следи за навременно постъпване на средства от реклами в списанието и от членски внос. В интерес на истината през 2011 г. срещахме затруднения по събираемостта на членския внос, като 8 членове са нередовни.
        Паричните средства към 31.12.2011 г. са в размер на 40 567 лева и всички приходи и разходи са документирани, добре систематизирани и съхранени. Подробна информация за движението на средствата са отразени в доклада на Контролния съвет.

               Уважаеми дами и господа,
          Накратко това е дейността на Съюза на производителите на комбинирани фуражи през периода на 2009-2011 г. Вярвам, че изнесеното в доклада ще даде основание да се направи критичен анализ на извършеното, да се набележат подходящи препоръки за подобряване на работата на новоизбрания Управителен съвет през следващия мандат.
            Благодарим на членовете на УС на СПКФ, на всиички наши членове и сътрудници за помощта, която ни оказваха през този период и съдействаха за  утвърждаване на престижа на Съюза и оформянето му като една организация, изключително полезна за отрасъла фуражна промишленост.