Доклад

на Управителния съвет на Съюза на производителите на комбинирани фуражи

за дейността през 2016 година

 

Уважаеми членове на Съюза,

Както всички знаем в този глобализиран свят, в който живеем все повече и повече се нуждаем от протеини. За да се намали „протеиновият глад” всички държави членки одобриха предложението на Европейската комисия относно разрешаване от 1-ви юли 2017 г. използването на протеини от насекоми във фуражи за риби.

През изминалата 2016 г. международното производство на фуражи за пръв път надвиши 1 милиард метрични тона. Въпреки, че в сравнение с 2015 г. се наблюдава намаление на фуражните заводи с 7 %, производството на фуражи се е увеличило с 3,7 %.

През изминалата година състоянието, в което се намира българското селско стопанство и в частност животновъдството остава почти непроменено. Малобройното и слабопродуктивно говедовъдство, незадоволителното състояние на свиневъдството, всичко това принуждава страната ни да внася големи количества месо. У нас се внасят и значителни количества сухо и прясно мляко, внасят се и яйца. Във връзка с епизоотичното състояние и разпространението на птичия грип, голяма част от птиците (кокошки носачки и патици) в Южна България бяха унищожени. Наложената забрана за люпене на патешки яйца се отрази негативно и на производството на комбинирани фуражи. Всички знаем, че в момента се дават евро средства за да намалим производството на мляко в България, което също се отразява пагубно върху фуражната промишленост.

На този фон и по предоставени официални данни от Българската агенция по безопасност на храните през 2016 г. в Република България са произведени общо 1 189 992 тона комбинирани фуражи (преживни – 167560,9 тона, прасета - 343185,2 тона, птици - 637592,74 тона, други - 41653,2 тона), въпреки че има потенциал да бъдат произведени в пъти повече. Производството на комбинирани фуражи в сравнение с 2015 г. (1 151 987,7 тона) се е увеличило с  3,5 %. Отново голяма част от зърнената реколта напуска и продължава да напуска страната ни без никаква добавена стойност.

Подмярка 4.2.

През изминалата година във връзка с възможността за равнопоставеност на сектора на фуражопроизводителите с останалите сектори като месопреработватели и млекопреработватели изготвихме две писма до министъра на земеделието и храните, с които поискахме преразглеждане на критериите за приоритизиране на проектните предложения по Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Програмата за развитие на селските райони, като предложихме следните промени:

1. Намаляване на точките от 30 на 15 точки за проектите, които предвиждат преработка на суровини от чувствителните сектори;

2. Включване на допълнителен критерии за съществуващи предприятия повече от три години, който носи 10 нови точки, като по този начин всички предприятия от бранша ще имат предимство пред новорегистрираните фирми. Този критерий толерира предприятията, които имат история, доказан самоконтрол, и които са създавали устойчива заетост през последните три години;

3. Липса на задължения на кандидатите по предишни проекти, както и такива към Националната агенция по приходите и други;

4. Включване на допълнителни критерии за предприятията, които предвиждат износ при реализация на готовата си продукция по проектите;

5. Премахване на критерия за местоположение на проекта на територията на селски район, защото същият създава доста често изкуствени условия, когато ново юридическо лице желае да създава ново предприятие по програмата. Също така всички знаем, че голяма част от членовете на Съюза се намират в урбанизираните градски ареали;

6. Включване на условие за производството да има бизнес-план, при неизпълнението на който да се дължи неустойка в пълен размер на субсидията. Планът да се приема за изпълнен, ако е покрит на 80-90% през първата година, освен в случаите на форсмажорни обстоятелства. Мотивите ни за предложение на този критерий беше, че същият ще доведе до по-реалистични бизнес-планове, както и до ограничаване на изкуствено завишените критерии, за получаване на по-високо финансиране.

Във връзка с изпратеното второ писмо министерството на земеделието и храните подготви редица промени в наредбата за прилагане на Подмярка 4.2. за преработка на селскостопанска продукция, които да влязат в сила при следващия прием по тази подмярка. Намаляване на таваните за един проект от 3 млн. на 2 млн. евро. За да се насърчи вече съществуващият бизнес, работна група към министерството е решила проектите на фирми с 3-годишна история да получават по 5 бонус точки. Ако кандидатите не са участвали с проекти през първия прием на подмярка 4,2, тогава те ще събират нови 5 бонус точки. Целта е да се насърчат преработватели, до които първото европейско финансиране не е достигнало. Прието е да се получават от 5 до 13 бонус точки, които ще се дават за фирми износителки. С приетите промени се дава възможност и производителите на комбинирани фуражи да получат финансова помощ. Посочените критерии са одобрени от Европейската комисия. Писмата са съгласувани с г-н Георги Грънчаров от „Интер Консулт Агро” ООД, който сме и упълномощили да ни представлява пред Държавен фонд земеделие и МЗХ по инвестиционните въпроси. Той присъства на всички заседания и след това ни предоставя информация за решенията, които са взети на работните групи.

Промени в Закона за фуражите

Във връзка с Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за фуражите (Обн. ДВ, бр. 55/2006 г.) участвахме в две срещи на работната група в Българска агенция по безопасност на храните, от които съвместно със Сдружение на производителите на растителни масла и маслопродукти в България и Съюз на българските мелничари излязохме със становище, че не съгласуваме ЗИД на Закона, тъй като считаме, че включените текстове надхвърлят изискванията предвидени в приложимото право на ЕС, а също не бяха взети под внимание и направените от нас предложения за допълнения и изменения. Становищата са изпратени по официален път до Министерството на земеделието и храните и БАБХ. Към момента все още Проекта на ЗИД не е пуснат за повторно съгласуване.

Проблемни въпроси в сектора и административна тежест

Във връзка с назначаването на служебното правителство на Българска стопанска камара бе предоставено писмо с предложения за промени на националното законодателството в сектор „Фуражи”, с цел облекчаване на административната тежест и подобряване на бизнес средата. В писмото основно искане за промяна е премахване на текстовете от Закона за фуражите (Обн. ДВ, бр. 55/2006 г.), касаещи заплащането от страна на бизнеса на пробите, взети от фуражи за целите на официалния контрол на фуражите. Мотивите са, че фуражната промишленост в Република България е с дългогодишна история и всички производители на комбинирани фуражи, фуражни суровини, фуражни добавки и премикси на основата на фуражни добавки имат изготвени, въвели са и прилагат актуални процедури, основани на принципите на НАССР, съгласно разпоредбите на чл. 6 и чл. 7 от Регламент (ЕО) № 183/2005 относно определяне на изискванията за хигиена на фуражите. Всички горепосочени оператори от сектор „Фуражи”, чрез вземане на проби от фуражи за анализ, изпълняват планове за самоконтрол за качество и безопасност. Съгласно Чл. 24. от Закона за фуражите, операторите носят отговорност за осигуряване и контролиране спазването на изискванията на чл. 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на всеки етап от производството, преработката, съхранението, транспортирането и пускането на пазара на фуражи, включително храненето на животни в обектите под техен контрол. За извършването на изследванията на пробите от фуражи за самоконтрол, бизнесът използва лаборатории, в които се анализират и пробите, взети за официален контрол от компетентния орган в Република България (в случая Българска агенция по безопасност на храните). За да спази изискванията на законодателството в сектора, бизнесът отделя една голяма част от финансовите си средства за изпълнението на плановете си за самоконтрол. Съгласно чл. 50а, ал. 4 от Закона за фуражите разходите за вземане и изследване на пробите за целите на официален контрол са за сметка на оператора във фуражния сектор. Във връзка с изпълнението на чл. 50а, ал. 4 от Закона, всички оператори от сектора, включително и фермерите заплащат големи суми за извършването на официален контрол, чрез вземане на проби от Българската агенция по безопасност на храните, което допълнително натоварва бизнеса, в следствие на тази административна тежест. В нито един друг закон (Закон за храните, Закон за ветеринарномедицинската дейност и други) пробите, взети за целите на официалния контрол не се заплащат от операторите, което води до неравностойност и неконкурентноспособност. Освен това към момента секторът на фуражопроизводителите е единствения, който не е получавал финансова помощ.

При провеждане на заседание на Управителния съвет през месец февруари 2017 г. се взе решение за изготвяне и входиране на писмо до служебния министър на земеделието и храните с искане за организиране на среща. В писмото бяха изложени основните проблеми в сектора, а именно:

- Отново бе поставен въпроса за заличаването на текстовете от Закона за фуражите, относно заплащането от страна на бизнеса на пробите, взети от фуражи за целите на официалния контрол;

- Липса на програма за животновъдството за период от 3 години. Създаването на три годишната програма за животновъдството ще подобри, както състоянието на сектора, така и ще гарантира стабилността на фуражопроизводството в Република България в близко бъдеще. Съгласно предоставената информация от МЗХ на конференцията на Съюза през април 2016 г. броят на животните за 2015 г. е 18 484 600, а фуражната обезпеченост е 2 094 000 тона комбинирани фуражи. По данни предоставени от Българската агенция по безопасност на храните произведените количества комбинирани фуражи за 2015 г. са 1 150 000 тона, което води до мисълта, че животните в Република България не се хранят пълноценно и не се отглеждат по хуманен начин. Несъответствието във фуражната обезпеченост и легалното производство на комбинирани фуражи навежда на мисълта, че голяма част от операторите са в сивия сектор. Убедени сме, че със създаването на програмата, засилването на контрола от страна на БАБХ и с наша помощ голяма част от операторите ще излязат от сивия сектор;

- С цел прозрачност Годишният план за контрол на фуражите, включващ брой планови проверки и брой проби от фуражи, взети за целите на контрола по видове показатели да бъде поименен и да бъде публичен, или да бъде предоставен на Съюза. Българската агенция по безопасност на храните изготвя годишните си планове за контрол на основата на ясно разписани критерии за оценка на риска. Въпреки това не се взема под внимание самоконтрола на операторите. Въпреки, че не са установени несъответствия в проби от фуражи, взети през предходната година, в много случаи се вземат проби от същите оператори по същите показатели, тъй като тези оператори са „платежоспособни”. Изготвените по този начин планове за официален контрол не обхващат всички оператори, пробите не се разпределят равномерно и правилно, и не показват реалното състояние, относно качеството и безопасността на произвежданите комбинирани фуражи в Република България. С публикуването на Годишния план за контрол на фуражите по посочения начин ще се ограничи административната тежест върху едни и същи „платежоспособни” оператори;

- Изграждане на една държавна лаборатория, в която да се анализират всички проби от фуражи, взети за целите на официалния контрол. Голяма част от пробите от фуражи, взети за наличие на нежелани вещества (диоксини, микотоксини, пестициди, антибиотици), количествено определяне на витамини, кокцидиостатици и други се анализират във външни лаборатории в Германия, Чехия, Белгия и България. По този начин средствата, които могат да влязат в републиканския бюджет се пренасочват към другите държави. Резултатите от анализ се получават прекалено късно, едва след като вече фуражите са реализирани на пазара и изхранени на животните.

Обучение

Поради затруднения в повечето фуражни предприятия от 29 юни до 01 юли 2016 г. в спахотел „Калиста”, Старозагорски минерални бани бе проведено обучение на тема: „Етикетиране на фуражи. Вземане на проби от фуражи. Работа с Регистъра на фуражните добавки, съгласно Регламент (ЕО) № 1831/2003”, организирано от Съюза на производителите на комбинирани фуражи. В обучението взеха участие над 60 души, между които много ръководители на дружества и специалисти в областта на производството на комбинирани фуражи, производители и търговци на фуражни добавки, премикси, фуражни суровини и други. Обучението бе проведено от зооинж. Атанас Божков. По време на обучението на всеки от участниците бяха предоставени материали с приложимите изисквания на правото на ЕС и националното законодателство относно етикетирането на фуражите. Бяха изработени, съвместно с всички участници, макети на етикети за всички видове фуражи (пълноценни фуражи, допълващи фуражи, минерални фуражи, фуражни суровини, храни за домашни любимци, фуражни добавки, премикси, на основата на фуражни добавки и други). Основно обучението се проведе под формата на дискусия. В обучението бяха засегнати и въпросите относно извършване на тестове за хомогенизация и нагледно представяне на работата с Регистъра на фуражните добавки. Обучението завърши с издаване на сертификат на всеки участник.

Научно-практически конференции

През отчетния период проведохме две научно-практически конференции, които се осъществиха благодарение на нашите спонсори USSEC и Фарго груп експорт.

Първата в гр. Велико Търново през м. април (20-22.04) 2016 г. под надслов „Животновъдството и фуражната промишленост”.

И втората в гр. Пловдив през м. ноември (09-11.11) същата година на тема „Качествени суровини - гаранция за производството на качествени и безопасни фуражи.

Няма да описвам подробно провеждането на конференциите, но искам само да отбележа някои от темите, които разгледахме и които впечатлиха присъстващите.

- Животновъдството в България 2016-2017 г.;

- Соев шрот –  качество и хранене;

- Производство на соев шрот, пазари, участие в комбинираните фуражи;

- Управление на риска от микотоксини;

- Технологии и технологични решения за производство на храна за животни;

- Продукти за растителна защита за третиране на зърно и складови помещения;

- Очаквани приеми по мерките на Програмата за развитие на селските райони за 2017 г.;

- Класически и експресни лабораторни уреди за анализ на фуражи и суровини за тяхното производство„

- Очаквани промени – антиоксиданти без Етоксиквин;

- Кодекс на Европейския съюз за добри практики при етикетирането на комбинирани фуражи за животни, отглеждани за производство на храни и други.

Ще запомним конференциите с масовото присъствие, добре подготвените лектори, интересните презентации и многобройните щандове на търговските фирми.

За първи път на конференцията в Пловдив успяхме да привлечем медиен партньор в лицето на „Гласът на фермера”.

Издания

Променихме визията на списание “Фуражи и хранене”, като сменихме печатницата. В списанието публикувахме статии, касаещи както технологията на производството на комбинирани фуражи, така и изхранването на същите на различните видове и категории животни. За да гарантираме прозрачност и също за да сте информирани в списанието публикуваме всички писма до МЗХ и БАБХ. Стараем се и своевременно да Ви информираме за новости в законодателството в сектор „Фуражи”, чрез публикуване на съобщения от FEFAC. В списанието Ви представихме трите визии на FEFAC до 2020 г. Разбира се възможностите списанието да бъде интересно и полезно са много и трябва да се направи така, че то да бъде очаквано и четено.

Трябва да отбележа, че списанието не може да бъде издавано без подкрепата на рекламодателите. Събраните средства от рекламите в списанието остават за неговата издръжка. То далеч не може да се издържа от собствената си цена. Искам да благодаря на нашите рекламодатели за подкрепата, която ни оказват.

През месец юни 2016 г. Европейската комисия официално одобри „Кодекс на ЕС за добри практики при етикетирането на комбинирани фуражи за животни, отглеждани за производство на храни”. Препратката на Кодекса е публикувана в Официалния вестник на Европейския съюз, Серия C 275. Кодексът е на английски език. Съюзът на производителите на комбинирани фуражи извърши превод на Кодекса и го отпечата. Същият се прилага от всички оператори в ЕС  от сектор „Фуражи”, които извършват дейност производство на комбинирани фуражи за животни, произвеждащи храни.

Ръководството на Съюза подържа непрекъсната връзка и получава материали от FEFAC за съжаление само по електронната поща. Имаме право на членове в отделни комисии, но поради липса на средства не сме в състояние да участваме в работни срещи, комитети в Брюксел, а също така да посещаваме конференции.

Заседания на Управителния съвет на СПКФ

Управителният съвет проведе три заседания:

- на 21 април 2016 г. във Велико Търново

- на 10 ноември 2016 г. в Пловдив

- на 27 февруари 2017 г. в София

На заседанията на Управителния съвет бяха разгледани различни актуални въпроси, като:

- Актуализиране на вноските за членски внос към Съюза и FEFAC;

- Взаимоотношенията с Министерството на земеделието и храните и Българската агенция по безопасност на храните;

- Изграждане на един общ план за самоконтрол на членовете на Съюза;

- Запознаване на временното правителство с проблемите и административните тежести в сектора;

- Популяризиране на Съюза в медиите;

- Действия и становища по ЗИД на Закона за фуражите;

- Действия за преразглеждане на критериите за приоритизиране на проектните предложения по Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Програмата за развитие на селските райони;

- Приемане на нови членове;

- Общи въпроси.

Трите заседания бяха проведени при необходимия кворум. И трите заседания преминаха при задълбочено обсъждане на въпросите с конкретни изказвания и предложения от всички членове на УС. Най-дълго бе обсъждан въпроса относно отношението на Българската агенция по безопасност на храните към членовете на Съюза, извършваният официален контрол и вземане на проби от страна на БАБХ, Законодателните промени в ЗИД на Закона за фуражите, определянето на членския внос на членовете на Съюза. През 2018 г. ще се наложи да се направи актуализация на членския внос.

На последното заседание в София, Валя Маринова изпрати молба, че желае да напусне членството си в Управителния съвет на СПКФ. Също г-н Атанас Дарджиков и г-н Любен Българанов съобщиха, че подават молби за напускане членството си в УС на Съюза.

За изтеклата година УС прие общо 6 нови членове на Съюза, а именно:

- „Агрикор” ЕООД, гр. Варна, с управител Петър Димитров;

- „Ясен 77” ООД, грл Ямбол, с управител Атанас Киров;

- „МЦД-02” ЕООД, с. Самуилово, общ. Сливен, с управител Стефан Малев;

- „КиБ 2008” ЕООД, гр. Благоевград, с управител Христина Ковачева;

- „Районна ветеринарна станция – Русе” ЕООД, гр. София с управител Елена Цветанова;

- Г-жа Анелия Христова – Монтана;

           Дружества напуснали членството си в Съюза:

           - „Джиев АД” – гр. Костинброд;

           - „Папас олио” АД – гр. Балчик;

Искам да изкажа специална благодарност към всички членове на УС за тяхното участие в управлението на Съюза и интерес към работата на ръководството.

Участия във форуми, конференции и други събития

Ръководството на Съюза взе участия в различни форуми, семинари и събития:

- Научно-практическата конференция на Съюза на птицевъдите – проведена в Пловдив;

- Научно практическа конференция на Съюза на маслопреработвателите в България;

- 20 години Криста – „Криста и приятели”;

- Събитие организирано от Американския посланик в България;

- Форуми и семинари на Българска стопанска камара.

 

Финансов отчет

feedspkf.com/files/finansov otchet.pdf 

 

Уважаеми колеги,

Искам да изкажа благодарност на всички Вас, които ми се довериха, повярваха и ме подкрепяха през цялата година.
ОТЧЕТ

на Управителния съвет на Съюза на прозводителите на комбинирани фуражи
през периода 2009–2011 година

              Уважаеми членове на Съюза,

              Уважаеми гости,

          В отчетния доклад е отразена дейността на Съюза през неговия тригодишен период, като е дадена по-подробна информациятаза 2011 година. Този период се характеризира с продължаване на световната финансова и стопанска криза, което е съпроводено с влошаване на икономическите показатели, с намаляване на производството и продажбите, с фалити на фирми, с понижен интерес на кандидатите и ползвателите на финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони.

        Промишленото производство на комбинирани фуражи в нашата страна през 2009–2011 г. не показва съществени промени както по отношение на произведеното през отделните години общо количество, така и по отношение на произведеното количество за отделните видове животни.

          По данни на Дирекция „Контрол на фуражите” към Централното управление на Българска асоциация за безопасност на храните произведеното количество комбинирани фуражи за 2009 г., 2010 г. и 2011 г. са представени в таблицата. 

Произведено количество, хил.т              2009 г.       2010 г.       2011 г.
 
Общо количество                                    874501       903309     891565
- за птици                                                 541364       552612     543145
- за свине                                                 233977       233905     226383
- преживни                                                 76446       104245       99626
- за други животни                                     22714         23919        22411

       Тези данни за произведеното количество комбинирани фуражи не са пълни, тъй като информацията е доброволна и не се предоставя от всички производители.
         Общото производство на комбинирани фуражи е съсредоточено в около 20 предприятия и заема приблизително 80 % от общо произведеното количество. Останалото количество се пада на дребни фуражни предприятия, които произвеждат предимно за собствени нужди. 
          Кризата  в млечния сектор в държавите от Европейския съюз даде тласък за свиване и търсене на комбинирани фуражи, докато икономическата криза увеличи низходящата крива на производствения цикъл в свиневъдството.
         Това налага разработване на конкурентоспособни проекти, които да водят към прилагането на нови стратегии в технологиите и съставянето на подходящи рецепти с цел повишаване на ефективността на произведените комбинирани фуражи.
         През отчетния период (2009–2011 г.) Управителният съвет на СПКФ е провеждал своята дейност, съобразявайки се с основните задачи, залегнали в програмите, приети от Общото събрание на Съюза.
      Цялостната дейност на Съюза е ръководена от следните основни принципи: съдействие за внедряване на европейското законодателство и защита на икономическите интереси на членовете, подпомагане на процеса за управление на качеството и безопасността на произведените фуражи, повишаване на квалификацията на работещите в бранша, бърза и компетентна информация за динамиката на развитие и съвременнните научни постижения във фуражната промишленост и храненето на животинте.
 
       І. По прилагането на законодателството на Европейския съюз и защитата на икономическите интереси на производителите
         Съюзът активно е съдействал за внедряване на европейските изисквания и подпомагане на процеса на управление на качеството и безопасността на произвежданите комбинирани фуражи. Във връзка с това бе проведен международен работен семинар на тема: „Безопасност, маркетинг и употреба на фуражите”. Семинарът бе организиран от Службата за обмяна на информацията и техническа взаимопомощ на Европейската комисия ТАІЕХ и Европейската комисия на производителите на комбинирани фуражи (ФЕФАК) съвместно с Асоциацията на зърнопроизводителите в България и Съюза на производителите на комбинирани фуражи. На семинара взеха участие над 50 представители. От балканските страни присъстваха 35 представители – от Албания, Босна, Херцеговина, Косово и Черна гора, Сърбия, Хърватска, Словения и Турция. 
        Целта на семинара беше да се предостави на участниците по-обширен преглед върху новото европейско законодателство в сферата на безопасността и хигиената на фуражите, което се прилага от 1 септември 2010 г., както и да бъде популяризирано сред държавите от региона, които още не са членки на Европейския съюз.
          Обсъдени и дискутирани бяха и стратегии за определяне на източниците на безопасни суровини за фуражите, за безопасното използване на фуражни добавки и микросъставки, както и употребата и контролът на генномодифицираните фуражни суровини.
            Във връзка с изискванията за съответствие на произвежданите безопасни фуражи с тези на европейските стандарти беше подготвено, отпечатано и предоставено на фуражните предприятия „Ръководство за прилагане на добрите производствени практики и НАССР системата във фуражните предприятия” – второ издание. То има за цел да запознае производителите на комбинирани фуражи с принципите на НАССР системите, на базата на които да се разработят, прилагат и поддържат необходимите порцедури, които осигуряват производството на безопасни фуражи. Разработени са и основните програми за добра производствена практика.
        Съюзът взе активно участие в организирането и изпълнението на Проект БГ 2007 ІВАG 02 „Управелние на официалния контрол на фуражите в България”, извършен от НСЗФ като компетентен орган с партньор Агенцията за безопасност на храните в Долна Саксония, Германия. Проектът включва изпълнението на четири дейности за обучение на оператори от фуражния сектор. По първата дейност от Проекта бяха проведени два семинара за изискванията на законодателството във фуражния сектор, вкл. въвеждане на НАССР. На двата семинара, които бяха проведени за Северна България във В. Търново и за Южна България в Стара Загора, участваха съответно 40 и 50 представители на фирми, производители на комбинирани фуражи и търговци на фуражни суровини, комбинирани фуражи и фуражни добавки.
          По втората дейност – „Обучение по добрите практики за оператори във фуражния сектор – производство и търговия с комбинирани фуражи / търговия с комбинирани фуражи и фуражни суровини”, бяха проведени два двудневни курса в София. В курса за производители на комбинирани фуражи участваха 25 представители на различни фирми, докато в курса за търговци посещението беше по-слабо и участваха само 6 представители.
          По третата дейност – „Обучение по НАССР системата във фуражната индустрия”, беше проведен тридневен курс в София, в който участваха представители на различни фирми и бяха дискутирани въпроси относно анализ на риска; идентифициране, оценяване и овладяване на възможните опасности за здравето на човека и животните; химични, физични и микробиологични опасности за здравето; превантивни мерки; регламент за хигиена на фуражите.
     По четвъртата дейност - „Обучение относно принципите за разработване на наръчници за добрите практики и разработване/оптимизиране на съществуващия наръчник за добрите практики”, с процедури, основаващи се на принципите на НАССР за различни оператори във фуражния сектор на производство и търговия бяха проведени два курса в София, в които участваха съответно 8 и 12 представители на фуражни предприятия и дистрибутори на фуражни компоненти.
      На базата на проведените дискусии беше подготвено и отпечатано „Практическо помагало за Добрите практики и системи за самоконтрол, основаващи се на принципите на НАССР за търговци на дребно на фуражни суровини и комбинирани фуражи в България”. Помагалото е изготвено от представители на СПКФ, оператори от фуражния сектор и немски експерти.
       Важно предизвикателство пред работодателите от фуражната промишленост е подобряване на условията за безопасност и здраве при работа. Във връзка с това Съюзът съвместно с Българската стопанска камара, Съвета на аграрните организации в България и Националния център по опазването на здравето организирахме еднодневен курс (14 юни 2011 г. в Пловдив) по Програмата за обучение на работдатели по проблемите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд съгласно действащото в Република България законодателство.
       Поради лимитирания брой на участници от различни асоциации в курса взеха участие 8 представители от фуражната промишленост. На участниците в курса бяха раздадени удостоверения за преминал курс по безопасни условия на труд, което се изисква от контролните органи.
      Като колективен член на Съвета на браншовите организации в селското стопанство Съюзът взе активно участие в организирането и провеждането на конференция на тема: „Общата селскостопанска политика след 2013 година”, на която присъстваха лектори от Европейската икономическа комисия. От българска страна бяха поставени и дискутирани два съществени въпроса: 1) Намаляване на различията между директните плащания в различните държави-членки на ЕС, и 2) Промяна в разпределението на помощите на декар, което поставя в неравностойно положение нашите фермери с останалите в Европейския съюз.
             Дейността на Съюза по защита на икономическите интереси на фуражопроизводителите се съобразява със законодателството на ЕС за общ пазар и свободен достъп на стоки и пари. Поради това всяка идея за промяна на законови и подзаконови наредби задължително изисква разрешение и съгласие на Европейската комисия.
        Представители на Съюза участваха в обсъждането на редица нормативни актове, които се отнасят до развитието на фуражното производство. Наши представители участваха в подготовката и изработването на Закона за животновъдство, Проекта за изменение и допълнение на Закона за фуражите. Участвахме в създаването на електронна работна група за разработване на Наредба № 10 от 17.02.2003 г. за максимално допустими концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите. Работихме по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 109 от 12.09.2006 г. за официален контрол на фуражите; по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 17.02.2003 г. за фуражи със специално предназначение и справка за съответствие на проекта с правото на Европейския съюз.
             Съюзът е изпращал свои становища и конкретни предложения относно представени проекти на тарифи за такси, които се събират от НВМС, а сега от Българската агенция за безопасност на храните. В тези становища Съюзът е изразявал несъгласие с някои от предложените такси, отнасящи се до разделите за комбинирани фуражи и бяха направени конкретни предложения за събиране на посочените такси.
          Във връзка с резкия скок на цените на зърнените култури Съюзът съвместно със Съвета на аграрните организации в България изпрати писмено становище до МЗХ, в което призовахме държавните органи приоритетно да предоставят зърно, купено по интервенционни цени за нуждите на фуражната промишленост и животновъдството.
           С активната намеса на Управителния съвет и в резултат на среща с министъра и зам. министъра на МЗХ бе спряна порочната практика за издаване на фактури за купен фураж от несертифицирани производители на комбинирани фуражи. В резултат на това Държавен фонд „ Земеделие” беше задължен при изплащане на фактури за купен фураж да получава информация от Дирекция „Контрол на фуражите”, че предприятията са регистрирани и отговарят на изискванията за производство на безопасни комбинирани фуражи.
          Съюзът е дал писменно становище до Дирекция „Здравеопазване на животните и безопасност на храните” в МЗХ по предложения проект за ревизирана версия на Каталога за фуражни суровини. Нашите членове са уведомени за предприемане на необходимите действия за включване на нови продукти в Каталога на фуражни суровини.
         Управителният съвет на Съюза чрез различни форми (изпращане на писма до нашите членове, организиране на специален семинар в Плевен с ПроКредит Банк, лекции в провежданите конференции) е разяснявал условията при кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007–2013 г. по мярка 123 „Добавена стойност към земеделски и горски продукти” и мярка 121 „Модернизация на земеделски стопанства”. Дава се възможност за финансови субсидии за модернизация на наличните мощности, на нови продукти, процеси и технологии. Като се изключи известно активизиране по тези въпроси към края на 2011 г. и началото на 2012 г., може да се отчете, че малко от нашите членове кандидатстват за финансови субсидии по тази програма.
                Във връзка с това със заповед на министъра на земеделието и храните Съюзът е включен и редовно участва в заседанията на експертната комисия към Държавен фонд „Земеделие” за осигуряване на прозрачност по горепосочените мерки от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007–2013 година.
   
             ІІ. По повишаване на научно-техническото равнище на производството
         Друга основна задача, която е стояла пред Управителния съвет на Съюза през отчетния период, е повишаването на научно-техническото равнище на производството на комбинирани фуражи.
            През 2009 г., 2010 г. и 2011 г. бяха организирани и проведени общо три научно-практически конференции с международно участие по различни теми: „Фуражната промишленост в условията на членството ни в Европейския съюз” (2009 г.); „Производство и използване на безопасни фуражи за животновъдството” (2010 г.); „Суровини и добавки за комбинирани фуражи” (2011 г.). Изнесени бяха общо 15 доклада и са представени 6 презентации.
             Тематиката на конференциите е съобразена със съответните актуални проблеми, характеризиращи дадения период.
          През 2009 г. във връзка с приемането ни за пълноправен член в ЕС основните доклади бяха наситени с информация относно възможностите за подпомагане на производителите на готови храни за селскостопанските животни по Програмата за развитие на селските райони, въвеждането на принципите на системите на НАССР и на добрите производствени практики, което е предпоставка за осигуряването на условията на производство на висококачествени и безопасни продукти, системи за управление на безопасността и здравето на работещите във фуражната промишленост, изменения и допълнения на нормативната уредба за нежелани вещества във фуражите; нови технологични решения във фуражната промишленост.
            През 2010 г. проблемът за качеството и безопасността на фуражите заема централно място както в европейските, така и в нашите средства за масова информация. Особено чувствителни за консуматора са темите за отглеждането и използването на генномодифицираните суровини и резистентността към антибиотиците, съдържанието и действието на микотоксините, диоксините и вредните отпадъци. Всички тези въпроси бяха обект на информация и дискусия на проведената конференция. Освен това през 2011 г. бе проведена кръгла маса, на която бяха дискутирани въпросите на тема: „Устойчивост и производство на соя в САЩ”. В срещата участваха директорът на Обединения борд на американските производители на соя и двама старши съветници към борда, както и регионалният консултант на борда за Румъния и България. От страна на посолството на САЩ присъства Мила Бошнакова – старши експерт по селско стопанство. От българска страна присъстваха представители на Съюза на производителите на комбинирани фуражи, Българската асоциация по хранителна и питейна индустрия, фирми-дистрибутори на соев шрот – „Фураж – Росица” в Павликени , АПП „Зоохранивест” в Стара Загора и „Техра” ЕООД в София.
             На срещата бяха изнесени следните презентации:
             - Опитът на американските фермери с биотехнологичните култури.
             - Следващо поколение биотехнологична соя.
             - Предлагане, търсене и търговски въпроси относно соята.
              Въпросите, които бяха дискутирана на тази среща, подробно са описани в сп. „Фуражи и хранене”, бр. 1, 2011 година.
            Резкият скок на цените на зърнените компоненти през втората половина на 2010 г. бе съпродовено със значително повишаване на цената на фуражните смески, които са основен разходен елемент, определящ себестойността на животинската продукция. Поради това тематиката на проведената конференция през април 2011 г. бе насочена към въпроси, свързани с по-рационално и по-ефективно използване на ресурсите и преди всичко на фуражните суровини.
            На конференцията бяха изнесени четири доклада, отнасящи се до: съвременни аспекти за оценка на хранителната стойност на суровините за комбинирани фуражи; добавките за комбинирани фуражи – критерии за избор и новости; използване на емулгаторите при производството на комбинирани фуражи; приложение на клостат и лиофори за ефективно хранене на птици и преживни животни. Представена бе и презентация на тема: „АЙС – добавката на „Провими” срещу топлинния стрес при крави”.
        В конференцията взеха участие над 70 представители на фуражните предприятия в страната, дистрибутори на фуражни компоненти и добавки, фермери, представители на Министерството на земеделието и храните, научни работници от Селскостопанската академия.
         Докладите бяха изслушани с голям интерес, поставени бяха редица въпроси и се проведе задълбочена дискусия от присъстващите. Цялата информация от изнесените доклади са отпечатани в сп. „Фуражи и хранене”, бр. 3, 2011 година.
         Съюзът взе активно участие в органазирания през 2011 г. от Съвета на аграрните организации в България и Българска стопанска камара международен семинар на тема: „Възобновяеми енергийни източници”, където бяха дискутирани и въпросите за използването на биомасата от растителен и животински произход, битови инякои производствени отпадъци, както и растителни култури, отглеждани за тази цел. 
           Основните енергийни култури, използвани като суровини за производство на биоетанол, са зърнено-житните (царевица, пшеница, сорго, ечемик), и за биодизел – маслодайните култури (соя, рапица, слънчоглед) и други.
           Светът е изправен пред дилемата: храна/фураж – горива и не може да осигури достатъчно зърно за производство едновременно на горива и на храна. Това бе и причината през юни 2011 г. 11 агенции, включително Световната банка, Световната търговска организация и ООН да призоват държавите от Г-20 за спиране на субсидиите за насърчаване на производството и използването на биогорива. В доклада се посочва, че не е изненадващо цените на зърнено-житните и маслодайните култури на световния пазар да са значително по-високи, отколкото биха били, ако не се използват за производство на биогорива.
           Тези аргументи могат да увеличат натиска върху страните от ЕС да преразгледат една от неговите политики, където е определено 10 % от горивата за транспорт да идват от възобновяеми източници, главно биогорива.
       Издаването на специализираното сп. „Фуражи и хранене” е друга форма за повишаване на научно-техническото равнище на производството на комбинирани фуражи и подобряване на продуктивността на животните чрез внедряване на най-новите постижения в областта на технологичното обработване на фуражите и на храненето. В списанието се публикуват научни и научно-приложни статии от наши и чуждестранни научни работници и специалисти. Сравнително богата информация се поднася по най-актуалните въпроси на технологиите на производство на комбинирани фуражи и качеството на фуражите, фуражните суровини и компоненти, новости в областта на храненето на животните, основни моменти от дейността на Съюза.
         На страниците на списанието са отразявани основни нормативни актове, решения и мероприятия на държавните органи, отнасящи се до фуражната промишленост и храненето на различните видове и категории животни и птици.
         Публикувани са основните регламенти, които действат, както и някои промени в тях; разрешените за употреба фуражни добавки в съответствие с регламентите на ЕС по хранене на животните.
         Значително място заемат рекламни материали на български и чуждестранни фирми, които представляват интерес за практиката. Постоянни рекламодатели през отчетния период са: „Биовет” АД, „Протеин 98”, „Булбарн”, „Провими” ООД-клон, „Вемо 99” ООД, „Орилия” ЕООД, П.И.К Ко АД, „Владини Трейдинг” ЕООД, „Скални материал” АД, „Бонмикс” ЕООД, „Хрансервизинженеринг” АД. Управителният съвет на Съюза изказва благодарност на посочените фирми за това, че те не само рекламират своите продукти, но и подпомагат финансово издаването на списанието.
         Представители на Съюза са учасвали активно в организираните мероприятия в нашата страна от наши и чуждестранни фирми, институти и други организации.
        Съюзът е предоставял информация за производителите на комбинирани фуражи и дистрибуторите на суровини и биологични вещества, помагал е в осъществяването на контакти на наши фирми с клиенти или с чуждестранни фирми, предлагащи оборудване на фуражни предприятия, във вноса на различни фуражни добавки и други.
          Провеждани са интервюта с някои ежедневници за състоянието на фуражната проимшленост, суровинната база и ролята на Съюза за издигане на равнишето на този подотрасъл на селското стопанство.
 
                ІІІ. Организационна дейност
             Общият брой на членовете на Съюза през тригодишния период се е движел от 65 до 70. През 2011 г. са останали 60 редовни членове. Напуснали са 10 членове поради ликвидиране на тяхната дейност и нежелание да членуват. През 2011 г. има една молба от „Булмикс-България” ООД в Сливен за членство в Съюза.
            През отчетния период са проведени общо 12 заседания на Управителния съвет, на които са обсъждани както органиизационни въпроси, така също и текущи въпроси, като е вземано становището на някои членове на УС по телефона.
           На Общото отчетно-изборно събрание, проведено през 2008 г., е избран следният Управителен съвет: Васил Костов, Димитър Димитров, Илия Крачунов, Камен Белигерски, Любомир Донев, Лъчезар Димитров, Павлен Панов, Христинета Станчева и Христо Станчев. През 2010 г. Любомир Донев напусна членството си в Съюза поради прекратяване на дейността си в областта на фуражната промишленост. Членовете на Управителния съвет са участвали активно на провежданите заседания, като са вземали компетентно отношение по дискутираните въпроси.
              Съюзът е колективен член на Българска стопанска камара, Българската асоциация по хранителна и питейна индустрия и Съвета на аграрните организации в България, като активно сме участвали при провеждането на редица мероприятия.
         Съюзът е работил в добро партньорство с Министерството на земеделието и храните и по-специално с подразделенията на Българската агенция за безопасност на храните (бившите ГДКФ и НВМС) и Дирекция „Здравеопазване на животните и безопасност на храните”, Съюза на птицевъдите в България, Асоциацията на промишленото свиневъдство в България, Федерацията на независимите синдикални организации от хранителната промишленост, с редица научноизследователски институти към Селскостопанската академия и висши учебни заведения в областа на селското стопанство и технологиите.
                 
               ІV. Финансово сътояние
               През отчетния период Съюзът не е имал финансови затруднения.
          В своята дейност Управителният съвет се е стремял пестеливо да изразходва наличните средства, да следи за навременно постъпване на средства от реклами в списанието и от членски внос. В интерес на истината през 2011 г. срещахме затруднения по събираемостта на членския внос, като 8 членове са нередовни.
        Паричните средства към 31.12.2011 г. са в размер на 40 567 лева и всички приходи и разходи са документирани, добре систематизирани и съхранени. Подробна информация за движението на средствата са отразени в доклада на Контролния съвет.

               Уважаеми дами и господа,
          Накратко това е дейността на Съюза на производителите на комбинирани фуражи през периода на 2009-2011 г. Вярвам, че изнесеното в доклада ще даде основание да се направи критичен анализ на извършеното, да се набележат подходящи препоръки за подобряване на работата на новоизбрания Управителен съвет през следващия мандат.
            Благодарим на членовете на УС на СПКФ, на всиички наши членове и сътрудници за помощта, която ни оказваха през този период и съдействаха за  утвърждаване на престижа на Съюза и оформянето му като една организация, изключително полезна за отрасъла фуражна промишленост.