Председател на УС на СПКФ

 

     Г-жа Елена Миткова Цветанова

Родена на 13 декември 1987 г. Завършила Нов Български Университет специалност журналистика. От 2015 година работи в "Районна Ветеринарна Станция - Русе" ЕООД - лаборатории за изпитване на храни, води, фуражи и кръвни проби от животни. В момента е изпълнителен директор на дружеството. Там работи с производители на комбинирани фуражи, фуражни добавки, премикси и фуражни суровини, и с фермери.

От 2020 год. е член на управителния съвет на Съюза по хранително-вкусова промишленост.

От 2015 година се занимава с безопасността на храните и фуражите в България. Участва в различни български и международни мероприятия свързани с качеството и безопасността на фуражите и храните.

 

        Изпълнителен директор на СПКФ

        Зооинж. Атанас Костадинов Божков

Зооинж. Атанас Божков е роден в гр. Добрич. През 2004 г. завършва висше образование в Аграрния факултет при Тракийския университет в гр. Стара Загора с отличен успех и придобива образователно – квалификационна степен магистър зооинженер.

В продължение на една година работи в САЩ по програма за мениджъри на млечни говедовъдни ферми, където придобва опит в управлението на ферми и храненето и отглеждането на животните. В продължение на една година работи в лаборатория за ГМО ягоди в Обединеното Кралство, където усъвършенства английския си език.

В периода от 2005 до 2006 г. работи в гр. Стара Загора в централата на оператор от сектор „Фуражи”, притежаващ завод за производство на комбинирани фуражи и завод за производство на премикси, изготвени на основата на фуражни добавки, където придобива маркетинговите и логистичните си умения, както и уменията за работа в екип.

От 2006 г. работи в областта на официалния контрол на фуражите в Национална служба по зърното и фуражите, Главна дирекция „Контрол на фуражите”, съответно от младши до главен експерт. След създаването на Българска агенция по безопасност на храните, зооинж. Атанас Божков е преназначен като главен експерт в дирекция „Контрол на фуражи”. След преструктурирането на Агенцията през 2012 г. е преназначен като главен експерт в дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните, и контрол на фуражите”, отдел „Контрол на фуражите”.

От 2012 г. е национален експерт към Европейската комисия в сектор фуражи.

Участвал е в работни групи към Европейската комисия, Съвета, включително и при преговорите и обсъждането на Ръководството за вземане на проби от фуражи.

Участвал е в конференции на Федерацията на европейските производители на фуражи (FEFAC), включително и при обсъждане на въпросите, свързани с алтернативните енергийни източници, протеиновият недостиг и други.

Познава отлично правото на Европейския съюз и националното законодателство в сектор „Фуражи”, и неговото прилагане.

Непрекъснато повишава професионалната си квалификация като е преминал много обучения, организирани от Европейската комисия, за което притежава 36 сертификата.

Участвал е в разработване и провеждане на програми за обучения, включително семинари, работни срещи, лекции, решаване на конкретни казуси и други практически упражнения, обучения на работното място, базирани на европейското законодателство в областта на фуражите, включително на „Хигиенния пакет”, проследяване на фуражи и общите практики в областта по безопасност на фуражите, като Добри производствени практики (GMP), Добри хигиенни практики (GHP) и НАССР.

Владее писмено и говоримо английски и руски език.

Председател на Съюз на производителите на комбинирани фуражи от 03.04.2016 г. до 18.06.2021 г.