Председател на УС на СПКФ

 

     Д-р Христинета Станчева Димитрова

Родена на 26 октомври 1945 г. Завършила е Висшия ветеринарномедицински институт в София. Започва работа като технолог във „Ветпром”. След това е аспирант в катедрата по фармакология на ВВМИ. При преместването на института в Стара Загора започва работа в Интерпред от 1974 г. до 1991 г. и е представител на ветеринарните отдели на „Абот”, „Мерк Шарп Дом” и „Русел Юклаф”. От 1997 г. до 2010 г. е управител на „Кемин България” – дъщерна фирма на „Кемин Европа”. Доказва се като добър и отговорен специалист. В сферата на производството на комбинирани фуражи работи над 15 години.

Отличава се с много амбиция и професионална отговорност. Работи както с производителите на комбинирани фуражи, така и с фермерите. Има силно подчертано професионално отношение към крайните производствени резултати в животновъдството за намаляване на разхода на фураж и за производството на висококачествена животинска продукция.

Д-р Хр. Станчева провежда мероприятия на нациоонално равнище за внедряване на нови производства и на добавки в комбинираните фуражи, като използва опита на водещи международни компании в бранша. Организира редица симпозиуми през годините, на които участват чуждестранни специалисти и лектори по редица актуални въпроси на фуражната промишленост. Симпозиумите се характеризират с голяма научна стойност и голямо участие на производители на фуражи от цялата страна.

Д-р Хр. Станчева познава добре организацията и производството на комбинирани фуражи, както и ведомствените взаимоотношения. Познава добре изискванията на Европейския съюз за висококачествена и екологично чиста продукция, а така също и предлаганите европейски програми по усвояване на средствата. По време на нейното председателстване от 1 юли 2013 г. СПКФ става активен член на FEFAC.

Председател на Съюз на производителите на комбинирани фуражи от 20.04.2012 до 16.04.2015 г.

 


        Изпълнителен директор на СПКФ

        Зооинж. Атанас Костадинов Божков

Зооинж. Атанас Божков е роден на 13.10.1980 г. в гр. Добрич. През 2004 г. завършва висше образование в Аграрния факултет при Тракийския университет в гр. Стара Загора с отличен успех и придобива образователно – квалификационна степен магистър зооинженер.

В продължение на една година работи в САЩ по програма за мениджъри на млечни говедовъдни ферми, където придобва опит в управлението на ферми и храненето и отглеждането на животните. В продължение на една година работи в лаборатория за ГМО ягоди в Обединеното Кралство, където усъвършенства английския си език.

В периода от 2005 до 2006 г. работи в гр. Стара Загора в централата на оператор от сектор „Фуражи”, притежаващ завод за производство на комбинирани фуражи и завод за производство на премикси, изготвени на основата на фуражни добавки, където придобива маркетинговите и логистичните си умения, както и уменията за работа в екип.

От 2006 г. работи в областта на официалния контрол на фуражите в Национална служба по зърното и фуражите, Главна дирекция „Контрол на фуражите”, съответно от младши до главен експерт. След създаването на Българска агенция по безопасност на храните, зооинж. Атанас Божков е преназначен като главен експерт в дирекция „Контрол на фуражи”. След преструктурирането на Агенцията през 2012 г. е преназначен като главен експерт в дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните, и контрол на фуражите”, отдел „Контрол на фуражите”.

От 2012 г. е национален експерт към Европейската комисия в сектор фуражи.

Участвал е в работни групи към Европейската комисия, Съвета, включително и при преговорите и обсъждането на Ръководството за вземане на проби от фуражи.

Участвал е в конференции на Федерацията на европейските производители на фуражи (FEFAC), включително и при обсъждане на въпросите, свързани с алтернативните енергийни източници, протеиновият недостиг и други.

Познава отлично правото на Европейския съюз и националното законодателство в сектор „Фуражи”, и неговото прилагане.

Непрекъснато повишава професионалната си квалификация като е преминал много обучения, организирани от Европейската комисия, за което притежава 36 сертификата.

Участвал е в разработване и провеждане на програми за обучения, включително семинари, работни срещи, лекции, решаване на конкретни казуси и други практически упражнения, обучения на работното място, базирани на европейското законодателство в областта на фуражите, включително на „Хигиенния пакет”, проследяване на фуражи и общите практики в областта по безопасност на фуражите, като Добри производствени практики (GMP), Добри хигиенни практики (GHP) и НАССР.

Владее писмено и говоримо английски и руски език.

Председател на Съюз на производителите на комбинирани фуражи от 03.04.2016 г. до 18.06.2021 г.