Съдържание – бр.3, 2012г.

Информация от СПКФ
Висококачествени фуражи - безопасни храни – стр.8
Пенка Манева - Актуалното законодателство в сектора за фуражите – стр.9
Сергей Иванов - Генномодифицирани фуражи и храни – стр.12
Марина Загорова - Задължителен контрол на фуражите – стр.17
Рената Урбайтите - Замяната на антибиотични растежни стимулатори
с устойчиви естествени компоненти – стр.20
OptiPhos® - фитаза от ново поколение – стр.25
Контрол на салмонелата по цялата хранителна верига при птици - стр.26
Соргото като ефективна фуражна култура – стр.28
Технологии и качество на фуражите
Условия за постигане на добро качество на зърното при съхраняването му – стр.31
Информация
Нови регламенти за фуражите – стр.33  

 

 Висококачествени фуражи - безопасни храни

На 17 май 2012 г. в гранд хотел „Велико Търново се състоя научно-техническата конференция с международно участие, организирана от Съюза на производителите на комбинирани фуражи на тема: „ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ФУРАЖИ – БЕЗОПАСНИ ХРАНИ”.
В конференцията участваха над 60 души, представители на Министерството на земеделието и храните, Българската агенция за безопасност на храните, фуражните заводи. Присъстваха още дистрибутори на фуражи и фуражни компоненти, производители на добавки за фуражи и представители на фирми, производителки на фуражни добавки от страни в Европейския съюз.
Конференцията беше открита от д-р Христинета Станчева, председател на СПКФ, с приветствие към присъстващите и с благодарност за отзивчивостта на лекторите, които успяха да се подготвят за участие въпреки краткия срок. Беше изказана благодарност на Иванка Цонева, сътрудник в СПКФ, за активното й участие в организацията на срещата.
Беше организирана и изложба на картини, рисувани от колегата ни Таня Младенова, което показва, че въпреки трудностите на ежедневието производителите на фураж намират време и вдъхновение да отразят в картините си красотата на заобикалящия ни свят.
Особено внимание беше обърнато на законодателството и контрола при производството на комбинирани фуражи. Лекторите от фирмите производителки ни запознаха с последните си нови продукти и програми, които ще бъдат в помощ на производителите на фураж.
На 55-та годишна среща на FEFAC през юни тази година в Брюксел Патрик Ванден Авене каза, че за да има конкурентно и стабилно производство на животинска продукция както в Европейския съюз, така и в световен мащаб, ние трябва да ставаме все по-активни и да прилагаме все по-гъвкави мерки за управление на пазара, за да се осигурява висококачествено и ефективно производството на фураж в Европейския съюз за задоволяване на потребностите на животните. Той също подчерта, че при извънредно нестабилни пазари на зърно и протеини, които имат отрицателно влияние върху конкурентността на европейския сектор животновъдство производството на комбинирани фуражи играе критична роля за пълното оползотворяване на хранителния потенциал на остатъчните продукти от хранителната промишленост и производството на биодизел, включително предишни хранителни продукти, с уговорката, че те са безвредни както за животните така и за хората.
На конференцията бяха изнесени следните доклади:
1. „Актуалното законодателство в сектора за фуражите” – лектор Пенка Манева, държавен експерт в Дирекция „Здравеопазване на животните и безопасност на храните” в МЗХ.
2. „Генномодифицирани храни и фуражи” – лектор д-р Сергей Иванов от Центъра по биология на храните ЕООД
3. „Задължителен контрол на фуражите” – лектор д-р Марина Загорова, държавен експерт „Контрол на фуражите” в Централното управление на Българската агенция по безопасност на храните.
4. „Замяната на антибиотични растежни стимулатори с устойчиви естествени стимулатори” – лектор Ренета Урбайтите от „Биомин” – „Деоро” ЕООД
5. „OptiPhos® - фитаза от ново поколение” – лектор инж. Ангел Григоров от „Биовет” в Пещера
6. „Контрол на салмонелата по цялата хранителна верига при птици” – лектор Саболч Тот от „Кемин – Унгария” – „Орилия” ЕООД
7. „Соргото като ефективна фуражна култура” – лектор от „Еуралис семена” ЕООД

 Пенка Манева - Актуалното законодателство в сектора за фуражите

ПЕНКА МАНЕВА, държавен експерт в Дирекция “Здравеопазване на животните и безопасност на храните” в Министерство на земеделието и храните

За предотвратяване в бъдеще на кризи като последната диоксинова криза от декември 2010 г. в Германия с цел да бъдат защитавани потребителите и да се намаляват икономическите загуби беше приет Регламент (ЕС) № 225/2012 на Комисията от 15 март 2012 г. за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 183/2005 по отношение на одобряването на предприятия, които пускат на пазара за употреба като фуражи продукти, получени от растителни масла и смесени мазнини, и по отношение на специфичните изисквания във връзка с производството, складирането, транспорта и проверката за диоксини на масла, мазнини и продукти, получени от тях. Регламентът е публикуван в Официалния вестник на Европейския съюз, серия L 77/1 от 17 март 2012 година.
С Регламента се определя, че операторите във фуражния сектор, които произвеждат сурови растителни масла, продукти, производни на маслата от растителен произход и смесени мазнини, ще бъдат одобявани от контролните органи в съответствие с чл. 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 183/2005, а не както сега само регистрирани. В допълнение към дейностите, които попадат в обхвата на чл. 10 от Регламент (ЕО) № 183/2005, одобрение се изисква и за предприятията, които извършват една или повече от следните дейности с цел пускане на пазара на продукти за употреба във фуражите:
1. Обработка на сурово растително масло с изключение на онези, които попадат в приложното поле на Регламент (ЕО) № 852/2004.
2. Производство на мастни киселини чрез преработка на растителни масла и животински мазнини.
3. Производство на биодизел.
4. Смесване на мазнини.
В Приложение ІІ към Регламент (ЕО) № 183/2005 във връзка с новите изисквания се правят следните изменения:
1. Раздел „Обекти и оборудване“:
Мазнините, които са предназначени за влагане във фуражите и употреба в храните, ще бъдат физически разделени от мазнините и маслата, предназначени за технически цели още при производството и транспортирането им.
Предприятията за смесване на мазнини, които пускат на пазара продукти, предназначени за фураж, съхраняват всички продукти, предназначени за фураж, отделно от продуктите, предназначени за други цели, освен когато последните отговарят на:
- изискванията на регламента или на член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 852/2004, и
- приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.
Върху етикета на продукта задължително ще трябва да се изписва за каква употреба е предназначен.
При етикетирането на продуктите трябва ясно да се обозначава дали те са предназначени за фураж или за други цели. Ако производителят декларира, че дадена партида от продукт не е предназначена за употреба като фураж или храна, декларацията не се променя впоследствие от друг оператор на следващ етап от веригата.
2. Раздел „Мониторинг на диоксина“
Въвежда се задължителен минимум за анализ за диоксини в зависимост от риска за продукта, който е хармонизиран на равнище Европейски съюз.
Операторите в сектора на фуражите, които пускат на пазара мазнини, масла или продукти, получени от тях, предназначени за употреба във фуражи, включително комбинирани фуражи, анализират посочените продукти в акредитирани лаборатории за сумата от диоксини и диоксиноподобни PCB в съответствие с Регламент (ЕО) № 152/2009 за определяне на методите за вземане на проби и анализ за целите на официалния контрол на фуражите.
Веднъж, ако в началото на веригата съответния продукт е анализиран, съответният оператор ще предоставя доказателство за това и няма да бъде анализиран на последващите етапи на разпространението му.
Предприятията във фуражния сектор ще трябва да допълнят своите НАССР планове с новите изисквания и с посочената в регламента честота на анализи, които се отнасят до:
а) преработватели на сурови растителни масла;
б) производители на животински мазнини;
в) оператори на рибно масло;
г) промишленост за растителни масла и животински мазнини и биодизел;
д) предприятия за смесване на мазнини;
е) производители на комбинирани фуражи за животни, отглеждани за производство на храна – честота на вземане на проби от 1 % от партидите по отношение на произведените комбинирани фуражи.
Ако може да се докаже, че дадена хомогенна пратка е по-голяма от максималния размер на партидата, определена за различните оператори, и че от нея са взети представителни проби, резултатите от анализа на целесъобразно взетата и запечатана проба ще бъдат приети за допустими.
Когато даден оператор в сектора на фуражите докаже, че партида продукт или всички съставни елементи на дадена партида, които преминават в неговата област на действие, вече са били анализирани на по-ранен етап от процеса на производство, обработка или разпределение, или са в съответствие с изискванията, операторът в сектора на фуражите се освобождава от задължението за анализ на партидата и я анализира в съответствие с общите принципи на HACCP.
Въвежда се задължение за всички лаборатории да уведомяват компетентните органи при установяване на наличие на диоксини във фуражите (включително в случаите, когато операторите изпращат проби по мониторинг).
Когато даден оператор в сектора на фуражите възложи извършването на анализ в лаборатория, той дава указания на лабораторията да съобщи резултатите от анализа на Българската агенция по безопасност на храните, в случай че максимално допустимите граници за диоксини, посочени в раздел V, точки 1 и 2 от Приложение I към Директива 2002/32/ЕО, са надвишени.
Когато даден оператор в сектора на фуражите възложи изпълнението в лабораторията, която се намира в друга държава – членка на ЕС, той дава указания на лабораторията да докладва на своя компетентен орган, който уведомява Българската агенция по безопасност на храните за резултата от анализа.
В случай че операторът в сектора на фуражите възложи изпълнението на лаборатория, която се намира в трета страна, той уведомява за това Българската агенция по безопасност на храните. Трябва да се представят доказателства, че лабораторията извършва анализа в съответствие с Регламент (ЕО) № 152/2009.
3. Раздел „Складиране и транспорт“
Мазнините, които са предназначени за влагане във фуражите и употреба в храните ще бъдат физически разделени от мазнините и маслата, предназначени за технически цели още при производството и транспортирането им.
Контейнерите, които са предназначени за складиране или транспорт на смесени мазнини, масла от растителен произход или продукти, получени от тях, предназначени за употреба във фуражи, не се използват за транспорт или съхранение на продукти, различни от посочените, освен когато продуктите отговарят на изискванията на:
- настоящия регламент или на член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 852/2004, и
- Приложение I към Директива 2002/32/ЕО.
Когато има риск от замърсяване, те се съхраняват отделно от всякакви други товари.
В случай че тази отделна употреба не е възможна, контейнерите се почистват добре, така че да се отстранят всички следи от продукти, ако преди това са били използвани за продукти, които не отговарят на изискванията на:
- настоящия регламент или на член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 852/2004, и
- Приложение I към Директива 2002/32/ЕО.
Животинските мазнини от категория 3, така като е определено в член 10 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, предназначени за употреба във фуражи, се складират и транспортират в съответствие с посочения регламент.
Регламент (ЕС) № 225/2012 се прилага от 16 септември 2012 г. За да се провери ефективността на разпоредбите относно задължителния мониторинг на диоксина и неговото интегриране в системата НАССР на оператора в сектора на фуражите, изискванията за изследване за диоксин и на основание получените резултати, предвидено е регламентът да се преразгледа до 16 март 2014 година.
В официалния вестник на ЕС е публикуван също така Регламент (ЕС) № 278/2012 на Комисията от 28 март 2012 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 152/2009 по отношение на определянето на количеството на диоксини и полихлорирани бифенили.
Публикуван е и Регламент (ЕС) № 277/2012 на Комисията от 28 март 2012 г. за изменение на Приложения I и II към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максималните граници и праговете за диоксини и полихлорирани бифенили.
С Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 май 2002 г. относно нежеланите вещества в храните за животни се определят максимални граници за диоксини, фурани и полихлорирани бифенили (PCB) във фуражите и прагове за започване на разследвания от страна на държавите - членки на ЕС, за установяване на източниците на такива вещества. В Директива 2002/32/ЕО се предвижда, че използването на продукти, предназначени за хранене на животни, при които количеството на нежелани вещества са над максималните граници, определени в Приложение I е забранено. В Приложение II към Директивата се установяват прагове за започване на разследвания в случай на повишено съдържание на такива вещества. Всеки един от конгенерите на диоксина или на диоксиноподобните PCB с токсикологично значение проявява различна степен на токсичност. За да може да се сумира токсичността на тези различни конгенери, въведено е понятието „фактори за токсична еквивалентност” (TEF), с цел да се улесни оценката на риска и регламентираният контрол. Това означава, че аналитичните резултати, свързани с всички отделни конгенери на диоксина и на диоксиноподобните PCB с токсикологично значение се изразяват в количествени единици, а именно в TCDD токсичен еквивалент (TEQ).
През 2005 г. Световната здравна организация (СЗО) предложи нови стойности за факторите на токсична еквивалентност на диоксините и диоксиноподобните PCB спрямо стойностите, установени от нея през 1998 г. По искане на Комисията Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) изготви научен доклад „Резултати от мониторинга на съдържанието на диоксин в храните и фуражите“, в който са отчетени новите стойности, предложени от СЗО, както и актуални сведения, събрани от Комисията. Предвид посочения доклад се измениха и максималните граници и праговите стойности за диоксина и диоксиноподобните PCB.
С Препоръка № 516/2011 на Комисията за намаляване на наличието на диоксини, фурани и ПХБ във фуражите и храните се насърчава действеният подход. В Приложение II на Директива 2002/32 са определени равнищата за действие, които са инструмент за компетентния орган и операторите във фуражния сектор, с който се подчертават онези случаи, в които е подходящо да се идентифицира източникът на замърсяване и да се предприемат мерки за неговото намаляване или отстраняване.
Източниците на диоксини и диоксиноподобни ПХБ са различни и поради това са определени различни равнища на действие.
При установяване на несъответствия с разпоредбите на Директива 2002/32/ЕО и когато равнищата на диоксини и диоксиноподобни ПХБ надвишават равнищата на действия, посочени в Приложение II на Директивата, Българската агенция по безопасност на храните съвместно с оператора:
- започват разследване с цел определяне на източника на замърсяване;
- вземат мерки за ограничаване или отстраняване на източника на замърсяване.
Държавата – членка на ЕС, е задължена да уведоми Комисията и останалите държави-членки за своите констатации, за резултатите от своите разследвания и за мерките, взети с цел да се ограничи или отстрани на източника на замърсяване.
По отношение на наличието на Ambrosia spp., която се отнася към вредните ботанически примеси, в становището си от 4 юни 2010 г. ЕОБХ заключава, че храните за птици могат да представляват важен канал за разпространението й особено в незаразени области, тъй като в тях често се съдържат непреработени семена от Ambrosia spp. Растенията от видовете Ambrosia spp. са заплаха за общественото здраве поради алергенните свойства на техните полени. Вдишването на полените на растението може да причини риноконюнктивит и астма, както и други болестни състояния. Съществуват също така доказателства за алергичност към полена на Ambrosia spp. при животните.
Необходимо е да се ограничи наличието на семена на Ambrosia spp. във фуражните суровини и комбинираните фуражи, които съдържат несмлени зърна и семена, и да се установи такава максимално допустима граница за семена на Ambrosia spp. в несмлени зърна и семена, която е толкова ниска, колкото е разумно постижимо (принцип „ALARA“) чрез добри селскостопански практики и техники за почистване.
Наличието на тези вредни ботанически примеси трябва да бъде управлявано от операторите във фуражния сектор и контролирано от компетентния орган.
Целта е да се избегне разпространението на жизнеспособните семена от видовете Ambrosia ssp. в околната среда. Тъй като смилането или начупването унищожава кълняемостта на семената, няма потребност от почистване на зърното и семената, които съдържат несъответстващо на изискванията количество на семена от Ambrosia ssp. преди смилането или начупването им, при условие че се вземат превантивни мерки, за да се избегне разпространението на семената от Ambrosia ssp. в околната среда по време на транспорт, съхранение (складиране) или преработка.
Б.а. - Актуална информация, свързана със сектора на фуражите се публикуват на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните в рубриката „Здравеопазване на животните и безопасност на храните“ на следния интернет адрес:
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/ZJBH.aspx

Дирекция „Здравеопазване на животните и безопасност на храните“ в МЗХ изготвя „Информационен бюлетин“. Периодичността на бюлетина зависи от обема на публикациите в Официалния вестник на ЕС. Замисълът е бюлетинът да излиза ежемесечно, но при по-интензивни публикации от страна на Комисията се издава два пъти в месеца. 
Документът е предназначен да улесни работата както на инспекторите, които осъществяват официален контрол по цялата хранителна верига и научните среди, свързани с хранителния сектор, така и на всички браншови организации.
В бюлетина се публикуват цели текстове на регламенти, прилагащи нормативни актове, нотификации, решения на ЕС в областта на безопасността на храните и фуражите, здравеопазване на животните и хуманното отношение към тях, генномодифицирани организми и здраве на растенията. Документите могат да бъдат намерени като отделни файлове в електронния вариант на бюлетина.