УСТАВ НА СЪЮЗА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА КОМБИНИРАНИТЕ ФУРАЖИ

Bulgarian Feed Manufacturers Association (BFMA)

 

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1 (1) Съюзът на производителите на комбинирани фуражи в България (СПКФ), наричан по-нататък „Съюзът”, е доброволно сдружение за подпомагане развитието и усъвършенстване в условията на пазарна икономика на организацията и дейността на бранша на производителите на комбинирани фуражи в Република България, включително и на обслужващата го или свързаната с него търговска, развойна и други дейности.      

(2) Съюзът се изгражда като патриотична, неполитическа, демократична, професионална браншова организация, която защитава професионалните и други законни интереси на своите равноправни членове.

(3) Съюзът се създава за неограничен срок.

Чл.2 Съюзът е сдружение с нестопанска цел, има юридическа личност и седалище в гр. София, ул. „Владайска” 29.

Чл.3 Дейността на Съюза по изпълнение на неговите цели и задачи се осъществява в частна полза на своите членове, в строго съответствие и в изпълнение на Конституцията на Република България и действащото законодателство, този устав и решенията на ръководните органи на Съюза.

Чл.4 Съюзът осъществява контакти, сътрудничество и взаимодействие със сродни или свързани с бранша организации, фирми, професии и отделни специалисти в страната и в чужбина при наличие на общи професионални интереси и взаимна изгода на своите членове.

 

РАЗДЕЛ II

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

 

 

Чл.5 Съюзът има следните основни цели:

1.      отстояване и защита на общите стратегически цели на бранша, включително и от нелоялна конкуренция;

2.      издигане престижа на професията и усъвършенстване професионализма на своите членове, създаване на професионално единство, солидарност и взаимопомощ при осъществяване на браншовите функции;

3.      популяризиране положителния опит на членовете на Съюза в областта на техническия прогрес в производството на комбинирани фуражи, разпространение и внедряване на научните постижения в производството;

4.      подкрепа и стимулиране развитието на животновъдството и суровинната база за производство на комбинирани фуражи;

5.      представителство на членовете си пред държавни, синдикални и други органи и организации в страната и чужбина;

6.      изучаване, популяризиране и съхранение историята на бранша в Република България.

Чл.6 Съюзът реализира своите цели главно чрез:

1.      организиране и участие в симпозиуми, национални и регионални конференции с или без международно участие, курсове за квалификация, конкурси, изложби, беседи и други, установяване на контакти, обмяна на опит и информация със сродни браншове, професионални, научни и други организации;

2.      участие по покана или по собствена инициатива при разработването на проекти за национални програми, закони, стандарти и други актове в областта на производството на комбинирани фуражи и животновъдството, суровинното обезпечаване на бранша, с оглед защита интересите на членовете си;

3.   обосновани предложения за допълнения и промени в учебните програми на средните и висшите учебни заведения и институтите за следдипломна или други форми на квалификация, които подготвят специалисти за нуждите на бранша в съответствие със съвременните изисквания и перспективите за неговото развитие;

4.      проучване и популяризиране на нашия и чуждестранен опит чрез собствени издания и други средства за масово осведомяване;

5.      консултативна и информационна дейност за нуждите на бранша, оказване научно-техническа, правна и други видове помощ на своите членове.

Чл.7 Съюзът поощрява и стимулира професионални инициативи и достижения на своите членове, а също така оказва финансова помощ при разработване и приложение на полезни начинания, включително и на свои членове при заболяване, безработица, тежко семейно и материално положение и други подобни.

 

РАЗДЕЛ III

ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

 

Чл.8 Членуването в Съюза е доброволно и то не ограничава членовете от участие в други съюзи, сдружения и организации.

Чл.9 Съюзът извършва стопанска дейност, свързана с неговите задачи, както следва:

1.      проучване, анализи, консултации, проектиране и др. подобни дейности;

2.      маркетингово информационно обслужване;

3.      разработка на бизнес планове и планове за модернизация и развитие;

4.      обучение и организиране на семинари;

5.      участие в изложби, панаири, демонстрации, бизнес посещения за обмен на опит и други;

6.      издаване на списания, сборници и други книги;

7.      съставяне на рецепти, анализ на суровини и комбинирани фуражи;

8.      доставка на компоненти, производство на добавки и комбинирани фуражи и търговия с тях;

9.      издаване на атестации при одобряването на производителите на комбинирани фуражи.

Чл.10 Член на Съюза може да бъде всяко физическо и юридическо лице, независимо от това на основата на каква собственост развива дейността си, при условие, че е участвало или сега участва в производството на комбинирани фуражи, отглеждане на животни или има преки производствени, търговски, научни и други връзки с бранша, приема и спазва този устав, съдейства за осъществяване целите на Съюза, изпълнява решенията на ръководните му органи и редовно заплаща встъпителната вноска и годишния членски внос.

Чл.11 Членуването е колективно – за юридически лица и други организационно обособени звена и индивидуално – за физически лица.

Чл.12 Нови членове се приемат от Управителния съвет на Съюза въз основа на писмена молба. Молбата се разглежда в месечен срок от получаването, като кандидатът се уведомява писмено за решението, ако същото не е взето в негово присъствие.

Чл.13 (1) Членството в Съюза се прекратява при следните случаи:

1.      доброволно писмено уведомление;

2.   при закриване или реорганизация на колективен член, без правоприемници или с писмен отказ на ръководството на правоприемника да продължи членството;

3.      поради заличаване на членство или изключване от Съюза;

4.      при смърт на физическо лице.

(2) Членство се прекратява с решение на Управителния съвет. Решението за изключване се взема при груби нарушения на законността на този устав, на професионалната етика, при нелоялна конкуренция, за неизпълнение решенията на ръководните органи на Съюза или при допуснати други прояви и дейности, които уронват престижа на Съюза, противоречат на интересите на бранша и на страната, както и при системно и безпричинно неплащане на членския внос. Член на Съюза може да отпадне и поради системно неучастие в дейността. Неучастието в дейността се установява по протоколите от ОС и заседанията на другите органи на Съюза, а неплащането на членски внос – по финансовите документи. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание.

(3) Членството, прекратено поради заличаване или изключване, може да се възстанови не по-рано от една година след приемане на решението въз основа на молба, по която Контролният съвет извършва проверка и дава писмено становище. Управителният съвет се произнася с решение по молбата в едномесечен срок след подаването й. При прекратяване на членството, независимо от причините, се губят правата върху встъпителната вноска и имуществото на СПКФ.

Чл.14 (1) Членовете на Съюза имат следните права:

1.      да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на Съюза;

2.      да внасят за разглеждане и решаване в Общото събрание, Управителния и Контролния съвет на Съюза предложения, изложения, становища, препоръки и други, по въпроси, отнасящи се до състоянието и дейността на Съюза и неговите органи и по проблемите на бранша;

3.      да участват в инициативите, дейността и проявите на Съюза, в обсъждането на внесените от тях материали по т.2, както и при обсъждане на въпроси, свързани с техни молби, нарушения или други прояви, включително и при прекратяване на членството в Съюза;

4.      да използват материалната база, фондовете, информацията, печатния орган и другите средства и възможности на Съюза;

5.      да бъдат представлявани, да ползват консултации и защита на браншовите си интереси от Съюза и неговите органи;

6.      да бъдат информирани за дейността на Съюза, да притежават този устав и членска карта с емблемата на Съюза.

(2) Членовете на Съюза са длъжни:

1. активно да участват в реализиране на целите и задачите на Съюза, да съдействат за укрепването и развитието на бранша в условията на пазарна икономика и правовата държава;

2. да спазват настоящия устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на Съюза;

3. да спазват професионалната етика при изпълнението на служебните си задължения и не допускат нелоялна конкуренция;

4. да предоставят на Съюза информация за произведените комбинирани фуражи, храненето на животните и друга информация, която не е фирмена тайна;

5. да участват със средства във финансовата издръжка на Съюза като редовно заплащат членския си внос;

6. да изпълняват постигнатите договорености от органите на Съюза с държавни, синдикални и други органи и организации и във връзка с дейностите в бранша.

 

РАЗДЕЛ IV

СТРУКТУРА И РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА СЪЮЗА

 

 

Чл.15 Ръководството на Съюза се осъществява от следните централни органи:

1.      Общо събрание;

2.      Управителен съвет;

3.      Председател на Съюза, който е и Председател на Управителния съвет;

4.      Контролен съвет.

Чл.16 (1) Общото събрание е върховен ръководен орган на Съюза. То се състои от всички членове. Членовете – юридически лица се представят в ОС от ръководителя или упълномощено от него лице, а членовете – физически лица – лично или от писмено упълномощено лице. Едно лице не може да представлява повече от двама члена на ОС. Всеки член на ОС има право на един глас. Членовете нямат право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до него, негови роднини или юридически лица, на които той е управител.

(2) В работата на Общото събрание участват с право на съвещателен глас поканени гости, учени и др. заинтересовани лица.

Чл.17 (1) Общото събрание се свиква най-малко един път всяка година по решение на УС или по писмено искане на една трета от членовете на Съюза в населеното място, където е седалището на СПКФ.

(2) Общото събрание се свиква с писмена покана, която заедно с предлагания дневния ред, дата, час, място и по чия инициатива се свиква, се изпраща най-късно 30 (тридесет) дни преди насрочената дата. Обява на ОС се публикува в Държавен вестник и се поставя на мястото на обяви в сградата на седалището на Съюза не по-късно от 30 (тридесет) дни преди насрочения ден.

(3) Общото събрание е законно, ако присъстват най-малко половината от членовете му. Ако на определения час не се съберат необходимия брой членове, Общото събрание се отлага с един час, след което се счита законно, независимо от това колко члена са се явили.

Чл.18 Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство на гласовете, но за изменение на този устав, за прекратяване на Съюза или за сливането му с друго сдружение е необходимо мнозинство от две трети от членовете на Съюза.

Чл.19 (1) Общото събрание:

1.      изменя и допълва Устава на Съюза;

2.      одобрява насоките на дейност и структура на Съюза;

3.      избира и освобождава председателя на Съюза и членовете на Управителния и Контролния съвет;

4.      разглежда и одобрява отчетите на Управителния и Контролния съвет;

5.      приема бюджета на Съюза за финансовия период и определя размера на встъпителната вноска и годишния членски внос;

6.      разглежда и решава въпросите за реорганизацията и прекратяването на Съюза и всички основни въпроси, свързани с неговата дейност;

7.      взема решения за откриване и закриване на клонове, за участие в други организации;

8.      отменя решенията на другите органи на Съюза, които противоречат на законите, Устава и др. актове, регламентиращи дейността на СПКФ. Решенията могат да се оспорват от заинтересованите в едномесечен срок след узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението;

9.       взема решение за ликвидация и определя ликвидаторите;

10.  Приема други вътрешни актове.

(2) На заседанията на Общото събрание се води протокол, който се подписва от председателстващия заседанието и протоколчика.

Чл.20 (1) Управителния съвет е постоянно действащ управляващ орган на Съюза. Състои се от 9 (девет) члена, в това число председателят на Съюза, избрани от ОС с мандат 3 (три) години. Управителният съвет избира един заместник-председател от състава си.

(2) Преди изтичане на мандата на избрания Управителен съвет може да се извърши избор на нов член, когато:

1. член на Управителния съвет писмено се откаже от изпълнение на функциите си;

2. с гласовете на две трети от членовете на Общото събрание се вземе решение за отстраняване на член от Управителния съвет;

3. член на Управителния съвет почине или отсъства повече от три месеца от страната.

(3) В изброените в предходната алинея случаи новоизбраният член на Управителния съвет изпълнява функциите си до изтичане на мандата на Управителния съвет.

Чл.21 (1) Управителният съвет провежда най-малко три заседания годишно, които се считат за редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете му. Заседанията се свикват и ръководят от Председателя, а при негово отсъствие – от определен от УС негов член. Председателят е длъжен да свика заседание и при искане на една трета от членовете му. Ако това не стане в седмичен срок, заседанието може да се свика от всеки един от членовете на УС. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решение. Гласуването на тези членове се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(2) Управителният съвет взема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието. При ликвидация на имущество и определяне реда и организацията на дейността на Съюза решенията се взимат с мнозинство от всички членове на УС. Управителният съвет може да взема решения и без да бъде проведено заседание, ако протоколът на взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всеки член на УС. Всеки член на Управителния съвет има право на един глас.

(3) Членовете на Управителния съвет не получават възнаграждение и изпълняват задълженията си на доброволни начала, с изключение на Председателя.

Чл.22 Управителния съвет на Съюза:

1.      представлява Съюза и определя представителната власт на отделни негови членове;

2.      определя реда, организира и ръководи дейността на Съюза между заседанията на ОС и носи отговорност за това;

3.      осигурява изпълнението на решенията на ОС;

4.      подготвя и внася в ОС отчет за дейността на СПКФ;

5.      съставя и предлага на Общото събрание бюджета на Съюза за финансовия период;

6.      приема нови членове, заличава членство или изключва от Съюза;

7.      взема решения за придобиването на необходимите финансови средства от дарения, спонсорство, целево преведени средства за конкретни мероприятия, участие в други съюзи и други подобни за постигане целите на Съюза;

8.      осъществяване необходимата организационна подготовка за участието на Съюза в международни и национални мероприятия, конгреси, съюзи, организации и определя членовете на Съюза, които да го представляват на тях във всеки конкретен случай;

9.      кани на заседанията си членовете на Съюза, направили различни предложения или дали мнения и становища по конкретни въпроси от интерес и за постигане целите на Съюза;

10.  изпълнява и други допълнително възникнали задачи;

11.  разпорежда се с имуществото на Съюза при спазване изискванията на Устава;

12.  определя възнаграждението на Председателя, броя, правата, задълженията и възнаграждението на останалия персонал в Съюза;

13.  определя адреса на Съюза;

14.  определя реда и организира извършването на дейността на Съюза, включително и тази в обща полза и носи отговорност за това.

Чл.23 Председателят на Съюза:

1.      представлява Съюза и определя представителната власт на отделните негови членове;

2.      определя реда, организира и ръководи дейността на Съюза между заседанията на УС и носи отговорност за това;

3.      осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание (ОС).

4.      подготвя и внася в ОС отчет за дейността на СПКФ;

5.      отговаря за организацията и ръководството на цялостната дейност на Съюза, съгласно този устав, решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;

6.      разпорежда се със сметките на Съюза, от името на който подписва съответните документи.

Чл.24 (1) Контролният съвет на Съюза се състои от 3 (три) члена, един от които е негов председател.

(2) Контролния съвет:

1. следи за законосъобразността на решенията и действията на Общото събрание и на Управителният съвет, контролира изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет;

2. контролира финансовото състояние на Съюза, правилното водене на отчетността и стопанисването на неговото имущество;

3. дава заключение по молби за възстановяване на членството на изключени членове.

(3) Контролният съвет отчита дейността си пред Общото събрание.

(4) Членовете на Контролния съвет не получават възнаграждение за работата, която изпълняват.

 

РАЗДЕЛ V

ИЗБОР И МАНДАТНОСТ

 

 

Чл.25 (1) Всички ръководни длъжности в Съюза са изборни и мандатни.

(2) Мандатът на същите е три години. Не се допуска заемането на една и съща длъжност повече от два последователни мандата.

Чл.26 (1) Броят на кандидатите за всяка длъжност е неограничен. Предложение за включване в изборната листа може да бъде направено от всеки член на Съюза .

(2) За всички длъжности в Управителния и Контролния съвет се гласува поименно.

(3) Ако някой от кандидатите не получи 50% + 1 от гласовете, се провежда второ гласуване и за избран се счита кандидатът, получил най-много гласове.

(4) Избирането и освобождаването на ръководните органи на Съюза се извършва по правило с тайно гласуване, а другите решения се вземат с явно гласуване.

 

РАЗДЕЛ VI

ИМУЩЕСТВО

 

Чл.27 Имуществото на Съюза се състои от пари, движими и недвижими имоти, вещи и вещни права, вземания, ценни книги и други права, които българското законодателство допуска да бъдат елемент на имуществото на юридическо лице с нестопанска цел.

Чл.28 Паричните средства на Съюза се съхраняват в банкови сметки, които се набират от:

1.      Встъпителни вноски;

2.      Годишен членски внос;

3.      Доброволни вноски, субсидии, дарения и други подобни.

Чл.29 Дарения, завещания и други пожертвувания в полза на Съюза от местни и чуждестранни лица се приемат с решение на Управителния съвет. Същите могат да бъдат приемани и при условия за начина на използването им, които съответстват на целите на Съюза.

Чл.30 (1) Финансовата дейност на Съюза се осъществява въз основа на финансов план за съответния период. Разходите за издръжка на Съюза се извършват на основание бюджета за финансовия период приет от Общото събрание.

(2) Общото събрание може да утвърждава разходи за награди на членовете на Управителния и Контролния съвет, както и на други членове на Съюза.

(3) По решение на Общото събрание могат да се образуват целеви фондове в лева и валута за финансиране програмите за отделни прояви. Средствата за тях се набират от заинтересованите членове или от други източници.

(4) Финансовият период на Съюза е три години, започва и приключва с мандата на избраните Управителен и Контролен съвет.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ VII

 

 

Чл.31 Дейността на Съюза се прекратява:

1.      По решение на Общото събрание;

2.      По решение на Окръжния съд по седалище в случаите на чл.13, Ал.1, т.3 от ЗЮЛНЦ.

Чл.32 (1) При прекратяване дейността на Съюза се извършва Ликвидацията, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

(2) Ако Общото събрание не е взело решение за разпределение на имуществото, останало след удовлетворяването на кредиторите, ликвидаторът осребрява имуществото на Съюза и го разпределя между членовете, съобразно на направените от тях имуществени вноски.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ VIII

 

 

Чл.33 Организацията на дейността на Общото събрание, Управителния и Контролен съвет се осъществява по ред и правила, приети от тези органи, съгласно Устава на Съюза.

Чл.34 Съюзът има собствен печат и емблема, които включват наименованието на Съюза и изображение на житен клас и зъбно колело.

Чл.35 По въпроси, неуредени с този Устав, намират приложение съответните разпоредби на действащото законодателство.

 

Този Устав е приет на 16.07.1991 г., изменен и допълнен на 26.10.2001 година.