Кратка част от историята на съюза

 

Председатели:

 

 • от 20.04.2012 до 16.04.2015 г.  и от 18.06.2021 до 02.06.2022 г. - д-р Христинета Станчева
 • Автобиография

  Христинета Станчева
  Родена на 26 октомври 1945г. Завършила е Висшия ветеринарномедицински институт в София. Започва работа като технолог във „Ветпром”. След това е аспирант в катедрата по фармакология на ВВМИ. При преместването на института в Стара Загора започва работа в Интерпред от 1974г. до 1991г. и е представител на ветеринарните отдели на „Абот”, „Мерк Шарп Дом” и „Русел Юклаф”. От 1997г. до 2010 г. е управител на „Кемин България” – дъщерна фирма на „Кемин Европа”. Доказва се като добър и отговорен специалист. В сферата на производството на комбинирани фуражи работи над 15 години.

  Отличава се с много амбиция и професионална отговорност. Работи както с производителите на комбинирани фуражи, така и с фермерите. Има силно подчертано професионално отношение към крайните производствени резултати в животновъдството за намаляване на разхода на фураж и за производството на висококачествена животинска продукция.

  Д-р Хр. Станчева провежда мероприятия на нациоонално равнище за внедряване на нови производства и на добавки в комбинираните фуражи, като използва опита на водещи международни компании в бранша. Организира редица симпозиуми през годините, на които участват чуждестранни специалисти и лектори по редица актуални въпроси на фуражната промишленост. Симпозиумите се характеризират с голяма научна стойност и голямо участие на производители на фуражи от цялата страна.

  Д-р Хр. Станчева познава добре организацията и производството на комбинирани фуражи, както и ведомствените взаимоотношения. Познава добре изискванията на Европейския съюз за висококачествена и екологично чиста продукция, а така също и предлаганите европейски програми по усвояване на средствата. По време на нейното председателстване от 1 юли 2013 г. СПКФ става активен член на FEFAC.

   

 • от 16.04.2015 до 03.04.2016 г. - инж. Атанас Дарджиков
 • Автобиография

  Атанас Дарджиков
  Роден е на 9 май 1938 г. в гр. Враца. През 1962 г. завършва Висшия институт по хранително вкусова промишленост, гр. Пловдив, специалност „Зърнoсъхранение и зърнопреработка”. Същата година започва работа в зърнено-фуражния комбинат гр. Долна Митрополия, Плевенска област. През 1966 г. е преназначен в гр. Стара Загора, където отговаря за строителството на фуражния завод, а след това е последователно негов заместник Директор и Директор. През 1973 г. е назначен за заместник Генерален Директор на Държавно стопанско обединение, ДСО „ Зърнени храни и фуражна промишленост”, където ръководи производствено –технологичния сектор.

  От 1978 г. е Главен Директор на Мелничен комбинат, гр. София. Под негово ръководство започва строителството на новата мелница.

  През 1982 г. отново се връща в Стопанско обединение „Зърнени храни и фуражна промишленост” гр. София, като заместник Генерален Директор по производствено-техническите въпроси.

  След закриване на обединението през 1991 г. основава ЕООД „Хрансервизинженеринг” и е назначен за негов управител. По онова време дружеството е единствената организация, доставяща на фуражните заводи в страната техника и вносни компоненти.

  През 1994 г. преминава в частния бизнес, като основава фирма „Натурела фуд” ООД, която се занимава главно с консултантска и търговска дейност в областта на фуражната промишленост.

  От 2002 г. фирмата му се слива с фирма „Техра” под името „Техра Нова”, където работи като управител почти до края на 2014 г.

  Повече от 50 г. инж. Дарджиков е отдал на развитието на фуражната промишленост у нас. Той е един от доайените на тази промишленост в България. Специализирал е в Белгия и е посещавал много фуражни заводи, обединения и водещи фирми в САЩ и Европа.

  Инж. Атанас Дарджиков е един от основателите на СПКФ през 1993 година. Той е бил председател на СПКФ от 2002 до 2006 г.

   

 • от 03.04.2016 г. до 18.06.2021 г. - зооинж. Атанас Божков
 • Автобиография

  Атанас Божков
  Зооинж. Атанас Божков е роден на 13.10.1980 г. в гр. Добрич. През 2004 г. завършва висше образование в Аграрния факултет при Тракийския университет в гр. Стара Загора с отличен успех и придобива образователно – квалификационна степен магистър зооинженер.

  В продължение на една година работи в САЩ по програма за мениджъри на млечни говедовъдни ферми, където придобва опит в управлението на ферми и храненето и отглеждането на животните. В продължение на една година работи в лаборатория за ГМО ягоди в Обединеното Кралство, където усъвършенства английския си език.

  В периода от 2005 до 2006 г. работи в гр. Стара Загора в централата на оператор от сектор „Фуражи”, притежаващ завод за производство на комбинирани фуражи и завод за производство на премикси, изготвени на основата на фуражни добавки, където придобива маркетинговите и логистичните си умения, както и уменията за работа в екип.

  От 2006 г. работи в областта на официалния контрол на фуражите в Национална служба по зърното и фуражите, Главна дирекция „Контрол на фуражите”, съответно от младши до главен експерт. След създаването на Българска агенция по безопасност на храните, зооинж. Атанас Божков е преназначен като главен експерт в дирекция „Контрол на фуражи”. След преструктурирането на Агенцията през 2012 г. е преназначен като главен експерт в дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните, и контрол на фуражите”, отдел „Контрол на фуражите”.

  От 2012 г. е национален експерт към Европейската комисия в сектор фуражи.

  Участвал е в работни групи към Европейската комисия, Съвета, включително и при преговорите и обсъждането на Ръководството за вземане на проби от фуражи.

  Участвал е в конференции на Федерацията на европейските производители на фуражи (FEFAC), включително и при обсъждане на въпросите, свързани с алтернативните енергийни източници, протеиновият недостиг и други.

  Познава отлично правото на Европейския съюз и националното законодателство в сектор „Фуражи”, и неговото прилагане.

  Непрекъснато повишава професионалната си квалификация като е преминал много обучения, организирани от Европейската комисия, за което притежава 36 сертификата.

  Участвал е в разработване и провеждане на програми за обучения, включително семинари, работни срещи, лекции, решаване на конкретни казуси и други практически упражнения, обучения на работното място, базирани на европейското законодателство в областта на фуражите, включително на „Хигиенния пакет”, проследяване на фуражи и общите практики в областта по безопасност на фуражите, като Добри производствени практики (GMP), Добри хигиенни практики (GHP) и НАССР.

   

Владее писмено и говоримо английски и руски език.