Съдържание – брой 3/2020 г.

 

Обучения, организирани и провеждани от СПКФ............................... стр. 1

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Общо събрание на Съюза на производителите на комбинирани фуражи....................................................................................................стр. 6

Доклад за дейността на УС на СПКФ за 2019 г ................................. стр. 7

ХРАНЕНЕ

Ролята на микробиома в търбуха за повишаване на продуктивността на животните ........................................................................................... стр. 13

Микотоксини при птиците: скрит фактор, влияещ върху здравето на стадата? - Dr. Dulmelis DG Sandu – Poultry Veterinarian, Alltech Technical Support Services; Dr. Alexandra Weaver – Global Technical Support, Alltech Mycotoxin Management ....................................................................... стр. 17

Влияние на съхранението на зърнените фуражи от нова реколта върху хранителната им стойност - Диего Парра – Технически мениджър, АБ Виста, Великобритания; Д-р Димчо Джувинов – Технически мениджър, АБ Виста, Великобритания ............................................................. стр. 20

Патент, основан на изследване на K-State, което показва, че добавката може да намали предаването на АЧС с фуража на животните ...... стр. 24

Здравите прасенца не са гарантирани. Храненето намалява загубите на бозаещи прасета  - Mareike Hörstmann – Продуктов мениджър в Biochem   ............................................................................................. стр. 25

Monimax® - Ефективен контрол на кокцидиозата и по-добра продуктивност ..................................................................................... стр. 28

Пилетата предпочитат да консумират брашно от ларви на насекоми...............................................................................................стр. 30

НАУКА

Обща методика за изготвяне на оптимален пълноценен фураж за риби - Гл. ас. д-р Силвия Баева - ТУ - София, Факултет по приложна математика и информатика; зооинж. Атанас Божков – Съюз на производителите на комбинирани фуражи ................................... стр. 31