Доклад

 за дейността на Управителния съвет на Съюза на производителите на комбинирани фуражи за 2019 г., изнесен от председателя зооинж. Атанас Божков на 10 юли 2020 г. пред Общото събрание

 

Уважаеми членове на Съюза,

Уважаеми дами и господа,

Както всички знаем в този глобализиран свят, в който живеем все повече и повече се нуждаем от протеини. В тази връзка и към момента се търсят нови източници на протеини, например от водорасли и други видове морски животни, различни от риба.

През изминалия период отново международното годишно производство на фуражи надвиши 1 милиард метрични тона, но в сравнение с 2018 г същото е намаляло с 1,07 %.

През отчетния период състоянието, в което се намира българското селско стопанство и в частност животновъдството се промени значително. В говедовъдния сектор се наблюдава търсене на все по-високо продуктивни животни. Свиневъдният сектор в България, въпреки предприетите превантивни мерки от страна на свиневъдите, отново пострада от вируса на Африканската чума по свинете, поради което бранша беше принуден да умъртви хуманно хиляди прасета и  да понесе огромни икономически загуби. Във връзка с инфлуенцата по птиците големи икономически загуби бяха понесени и от птицевъдния сектор. Всичко това принуждава страната ни да внася големи количества месо. У нас се внасят и значителни количества сухо и прясно мляко, внасят се и яйца.

Стартирахме високосната 2020 г. с пандемия по хората от нов вирус – COVID-19. Ръководството и членовете на Съюза на производителите на комбинирани фуражи, приветства наложените мерките от Правителството на Република България в борбата с ограничаване разпространението на COVID 19 в страната и Ви уверявам, че всички мерки към момента са предприети и се спазват от членовете на Съюза.

Във връзка с въведеното извънредно положение в Република България ръководството на Съюза със съдействието на управителите на ХЛ-ТопМикс ООД, организира видео конферентна връзка за членовете, в която бяха обсъдени какви смушения могат да се очакват в работните процеси в сектора.

След проведената видео конферентна връзка и по решение на Управителния съвет беше създаден Кризисен щаб към Съюза, който да е в помощ на операторите от фуражния сектор и да се информира ежедневно за затрудненията и смущенията настъпили в работните процеси в сектора. Целта на Кризисния щаб беше да координира действията в случай на смущения в работния процес при някой от членовете на Съюза.

Благодарение на спазването на наложените от Правителството на Република България противоепидемични мерки и непрекъснатата връзка между ръководството на Съюза на производителите на комбинирани фуражи, г-жа Десислава Танева – министър на земеделието, храните и горите, зооинж. Пенка Манева – началник отдел „Контрол на фуражите”, дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните, и контрол на фуражите” към Българска агенция по безопасност на храните и FEFAC, фуражният бизнес в България не преустанови своята дейност.

По време на пандемията водихме и непрекъсната писмена кореспонденция с ресорните министри, относно необходимостта от организиране на зелени коридори за транспортиране на фуражи и насоки за спазването на въведеното изискване за 24 часово напускане на страната на водачите на превозните средства транспортиращи товари, в т.ч. фуражи, и притесненията ни за нарушаване на зърнения баланс на държавата, чрез повишения износ на пшеница и повишаването на цената на същата.

Също благодарение на своевременните  действия, които бяха предприети от страна на министъра на земеделието, храните и горите, експерти от Българската агенция по безопасност на храните и FEFAC, съвместно разрешихме проблема със затварянето на границата от страна Румъния за движението на соев шрот към България.

Въпреки, че броят на производителите на комбинирани фуражи в България през периода е почти постоянна величина, в сравнение с 2018 г. (1112577 тона) през 2019 г. (1116259 тона) годишното производство на комбинирани фуражи се е повишило с 0,3%. Въпреки минималното увеличение на произведените количества комбинирани фуражи през 2019 г., във връзка с епизоотичното състояние свързано с разпространението на африканска чума по свинете се наблюдава намаление на произведените комбинирани фуражи за прасета с 8,7 %. Отново голяма част от зърнената реколта напуска и продължава да напуска страната ни без никаква добавена стойност.

Промени в законодателството

1. Във връзка с изменението и допълнението на обнародваната през месец февруари 2019 г. Наредба № 10 за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите, представители на Съюза на производителите на комбинирани фуражи, участваха активно в сформираната със Заповед на министъра на земеделието, храните и горите електронна работна група. От месец август 2019 г. отново представители на Съюза взеха участие в нова електронна работна група по изменение и допълнение на Наредба 10, както и бяха изготвени становища до Българска агенция по безопасност на храните и до Министерството на земеделието, храните и горите. Изменението на Наредбата е по отношение на максимално допустимите количества на тежки метали във фуражите – арсен, олово и живак. Наредба 10 е обнародвана в ДВ, бр. 26 от 22.03.2020 г.

2. Във връзка постъпило писмо от Министерството на земеделието храните и горите писмо с Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 91 от 2006 г. за хигиена на фуражите (обн., ДВ, бр. 71 от 2006 г.), Ръководството на Съюза излезе с писмено становище, че съгласува без бележки предоставените документи, тъй като Регламент (ЕО) № 183/2005 е пряко приложим.

Обучения

Във връзка със спазването на чл. 26в от Закона за фуражите (обн. ДВ, бр.55/2006 и измененията), Заповед № РД 09-327/28.03.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите, и издаденото становище с изх. № 6542-ЗЖКФ/19.11.2019 г. на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните за съгласуване на учебна програма, бе проведено обучение на операторите във фуражния сектор, попадащи в обхвата на Приложение II към Регламент (ЕО) № 183/2005, на тема „Хигиена, качество и безопасност на фуражи”. Обучението се проведе в периода 09.12-10.12.2019 г. в гр. Стара Загора.

Събитието беше организирано от Съюза на производителите на комбинирани фуражи, като беше спазена изцяло утвърдената със Заповед № РД 11-863/03.04.2019 г. на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните „Стандартна оперативна процедура за издаване на становище за одобрение учебна програма и учебен план за провеждане на учебни курсове в сферата на здравеопазването, хуманното отношение към животните и фуражите” – СОП – ЗХОЖ 28. С цел спазването на посочената Стандартна оперативна процедура бяха изготвени следните документи: Заявление за издаване на становище от изпълнителния директор на БАБХ за одобрение за извършване на обучението; Анотация; План за обучение; Учебна програма; Информация за използваните нормативни актове и източници за разработването на учебната програма; Декларация съгласие на лекторите; Заявление на кандидатите за обучение; Тестове – 2 броя; Проект на удостоверение; Копие на лицензи (сертификати) даващи право за извършване на обучението.

В обучението участваха 79 души, между които ръководители на дружества и специалисти в областта на производството и търговията на комбинирани фуражи, фуражни добавки, премикси, изготвени на основата на фуражни добавки и фуражни суровини. В обучението участваха представители на 18 от членовете на СПКФ и 30 представители на дружества, които не са членове на Съюза.

Лектори в обучението бяха зооинж. Пенка Манева-Кънева - началник на отдел „Контрол на фуражите“, Дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите“, Българска агенция по безопасност на храните и зооинж. Атанас Божков – председател на Съюза на производителите на комбинирани фуражи.

Благодарение на компетентността и професионализма на лекторите в обучението, всички очаквания на участниците в събитието бяха удовлетворени.

По време на обучението бяха засегнати следните подтеми: „Право на Европейския съюз и национално законодателство, въвеждащо принципите и изискванията за хигиена на фуражите”; „Нежелани вещества и продукти свързани с безопасността на фуражите”; „Микробиологични критерии на фуражите”; „Антимикробна резистентност и връзката и с производството на безопасни фуражи”; „Фуражна забрана в съответствие с Регламент (ЕО) № 999/2001 и Регламент (ЕО) № 1069/2009” и „Взаимодействие с компетентния орган в случай на кризи и несъответствия”.

На всеки един участник в събитието бяха предоставени материали по посочените теми. Обучението завърши с тест и издаване на удостоверение на всеки участник. Всички презентации бяха предоставени по електронната поща до всички участници за извършване на обучения на каскаден принцип на служители в дружествата, които представляват.

По време на обучението бе създадена атмосфера за обмяна на опит и създаване на нови професионални контакти в интерес на целите и задачите на производителите и търговците  на безопасни и качествени фуражи.

С цел прозрачност Списъците на обучаващите организации (вкл. СПКФ) и на участниците в обучението са публикувани на интернет страницата на Българска агенция по безопасност на храните.

Във връзка изпълнението на чл. 26в от Закона за фуражите, посочващ, че операторите от сектор „Фуражи” – производители и търговци на комбинирани фуражи, фуражни суровини, фуражни добавки и премикси, на основата на фуражни добавки, фермери и земеделски стопани, трябва задължително да преминат обучение по въпросите, свързани с хигиената и безопасността на фуражите, съответстващи на дейността, която извършват, Съюзът на производителите на комбинирани фуражи, кандидатства пред Българска агенция по безопасност на храните и е включен в Регистъра на организациите/центровете и одобрените учебни програми за провеждане на учебни курсове на операторите в сектор „Фуражи”. Регистърът е публикуван на официалната интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните на следния електронен адрес: http://www.babh.government.bg/bg/Page/temi-obuchenie-furaji/index/temi-obuchenie-furaji/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83

 Въпросите, които се разглеждат по време на обученията са съобразени с темите посочени в Заповед № РД 09-327/28.03.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите.

 

Обученията целят да се повишат знанията и уменията на операторите от фуражния сектор по цялата фуражна верига, с което ще се гарантира производството, търговията и изхранването на животните на качествени и безопасни фуражи.

За постигане на горепосочената цел обученията се провеждат от лектори притежаващи компетентност и богат опит в областта на фуражите -  експерти от отдел „Контрол на фуражите”, дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните, и контрол на фуражите”, Българска агенция по безопасност на храните и от зооинж. Атанас Божков – председател на Съюза на производителите на комбинирани фуражи.  

Обученията завършват с издаването на удостоверение на всеки участник, което е валидно пред компетентните органи, а имената на участниците се публикуват на официалната интернет страница на Българската агенция по безопасност на храните.

Съюзът на производителите на комбинирани фуражи е одобрен да извършва обучения на операторите от фуражния сектор по следните теми:

1. Обучения на операторите от фуражния сектор, попадащи в обхвата на Приложение II към Регламент (ЕО) № 183/2005 – производители и търговци на комбинирани фуражи (вкл. медикаментозни фуражи и храни за домашни любимци), фуражни суровини, фуражни добавки и премикси, изготвени на основата на фуражни добавки, на тема:

- Хигиена, качество и безопасност на фуражи.

- НАССР фуражи - създаване, прилагане и поддържане на актуални процедури, основани на принципите на HACCP.

- Етикетиране на фуражи – комбинирани фуражи (вкл. медикаментозни фуражи и храни за домашни любимци), фуражни суровини, фуражни добавки и премикси на основата на фуражни добавки

2. Обучение на операторите от фуражния сектор, попадащи в обхвата на Приложение I и/или Приложение III към Регламент (ЕО) № 183/2005 – земеделски стопани и фермери на тема: „Хигиена и безопасност на фуражи при храненето на животни”.

 

Проведена Конференция

От 15 до 17 май 2019 г. в конферентна зала на хотел „лти Долче Вита Съншайн Резорт”, к.комплекс Златни пясъци, Варна се проведе XXIX-та пролетна научно-практическа конференция с международно участие на тема “25 години съюзен живот на фуражния бизнес в България”, организирана от Съюза на производителите на комбинирани фуражи, с любезното съдействие на Асоциацията по соята.

Спонсори на събитието бяха:

- платинен спонсор - USSEC с представител д-р Яни Кехая;

- генерални спонсори - La Meccanica di Reffo с представител г-н Емануеле Зопи и фирма PLP Liquid Systems с представител Антонио Прати от Италия;

- основни спонсори - Evonik Nutrition & Care GmbH, Румъния и Andritz, Дания.

В събитието участваха и представители на Съюза на птицевъдите в България, български и чуждестранни дружества от САЩ, Румъния, Германия, Италия, Белгия и Дания.

Д-р Яни Кехая връчи благодарствено писмо за подкрепа, съдействие и успешно партньорство между Съюза и Американската асоциация по соята.

По време на Конференцията бяха разгледани следните теми: Соевите продукти във фуражите за животни, с насоченост към използването на американската соя; Приносът на слънчогледовия протеин към решаването на белтъчния проблем в Европа; Разлика между времето за кондициониране, времето на задържане и времето за хигиенизиране на фуражите; Дозиране и работа с течни и прахообразни фуражни добавки; AminoBatch®-Тест за хомогенност на фураж на фирма Evonik с аминокиселини; Чревно здраве при птиците - предизвикателства и решения; Ecobiol постижения при използването му в промишлени условия; TechnoYeast® - Дава начален старт на младите животни; Прецизно хранене на преживни животни от Kemin®; Представяне на продукти на фирма INVE, Белгия; Бързи методи за количествено установяване на съдържание на микотоксини; Progutba - успешният и ограничен заместител на антибиотиците и Нови тенденции в производството на фуражи.

Д-р Любомир Драганов - един от доайените на фуражната промишленост, изнесе слово, разказвайки подробно за първите стъпки и развитието на фуражната промишленост в България.

Темите, които бяха разгледани по време на конференция впечатлиха участниците, тъй като лекторите бяха много добре подготвени, а и самите презентации бяха много полезни за аудиторията. По време на конференциите имаше и щандове на търговски и лабораторни фирми.

Тъй като в конференцията взеха участие много чуждестранни гости през цялото време беше осигурен симултанен превод от английски на български и от български на английски.

В Конференцията участваха над 120 души. Събитието бе закрито с честване на 25 годишния Рожден Ден на Съюза на производителите на комбинирани фуражи. По случай четвърт юбилея на СПКФ на всички фирми участници в събитието бяха подарени сувенири за спомен.

Съюзът получи поздравления от участниците в събитието и поздравителен адрес от Съюза на птицевъдите в България по повод 25та годишнина, и за организирането и провеждането на едно наистина европейско събитие.

Конференцията се осъществи и благодарение на спонсорствата, които бяха предоставени на Съюза.

 

Печатни издания

Списание „Фуражи и хранене” е с дългогодишна история, водеща началото си от 2001 г. Сред неговите основатели се открояват имената на видни наши учени, едни от които положиха основите на съвременното фуражопроизводство в България. През изминалите години изданието претърпя значително развитие. На страниците на списанието се появиха нови рубрики имащи за цел на базата на една динамична концепция да информира бранша за трудностите и достиженията в областта на науката хранене, както в нашата страна така и по света. Реално признание за всичко сторено до момента е включването от месец юни 2020 на нашето тясно специализирано списание „Фуражи и хранене” в Националния референтен списък на съвременни български научни издания под НРС ID 3825, реферирани и индексирани в бази данни към Национален център за информация и документация (НАЦИД)  - https://nrs.nacid.bg/register/search. От друга страна това задължава редакционната колегия, която в близко бъдеще ще привлече и участието на чуждестранни личности, с богат опит в областта на фуражите, да продължават да следват модерните тенденции в областта на науката „Хранене на животните и технология при производството на фуражи”, както и да утвърждават и издигат престижа на нашето списание.

В списанието публикувахме статии избрани и преведени от Съюза, с което намалихме разходите за превод, както и статии предоставени от търговски дружества и научни работници, касаещи както технологията на производството на комбинирани фуражи, така и изхранването на същите на различните видове и категории животни. За да гарантираме прозрачност и също за да сте информирани в списанието публикувахме информация предоставена от БАБХ, относно мерките за АЧС, микробиологично замърсяване на фуражите, указания към бизнес-операторите по прилагане на противоепидемиологични мерки във връзка с COVID-19 и информация от Европейската комисия относно „COVID-19 и селскостопанските и домашните животни - Въпроси и отговори”. Стараем се и своевременно да Ви информираме, както за новостите и промените в законодателството в сектор „Фуражи”. Разбира се възможностите списанието да бъде интересно и полезно са много и трябва да се направи така, че то да бъде очаквано и четено.

Трябва да се отбележи, че списанието не може да бъде издавано без подкрепата на рекламодателите, които драстично намаляха през 2019 г. Намерихме и нови рекламодатели. Събраните средства от рекламите в списанието остават за неговата издръжка. То далеч не може да се издържа от собствената си цена. Искам да благодаря на нашите рекламодатели за подкрепата, която ни оказват.

Ръководството на Съюза подържа непрекъсната връзка и получава материали от FEFAC по електронната поща. Същите, които касаят пряко производството и търговията на комбинирани фуражи, фуражни суровини, фуражни добавки и премикси своевременно се превеждат на български език и се публикуват на интернет страницата на Съюза, но за съжаление през 2019 г. и началото на 2020 г. такива материали не са получавани. Съюзът е член на Съвета на FEFAC и участва в организираните виртуални видео конферентни връзки.

 

Заседания на Управителния съвет на Съюза

През отчетния период са проведени шест заседания на УС:

-    На 13 февруари 2019 г. в гр. София.

-    На 29 юли 2019 г. в гр. София;

-    На 06 ноември 2019 г. в гр. София;

-    На 10 февруари 2020 г. в гр. София;

-    На 18 март 2020 г. – чрез конферентна връзка;

-    На 01 юни 2020 г. в гр. София;

Заседанията са проведени при необходимия кворум при спазване на всички противоепидемични мерки, наложени в Република България със заповед на министъра на здравеопазването. На заседанията на УС бяха разгледани различни актуални въпроси, като:

-    Организирането и провеждането на годишната Конференция на Съюза;

-    Определяне на дата и място за провеждане на Общо отчетно събрание на Съюза;

-    Обсъждане на плана за работа на Съюза;

-    Обсъждане на Годишния доклад за дейността на Управителния съвет на СПКФ, на финансовия отчет и проекта на бюджет на СПКФ;

-  Обсъждане на изменението и допълнението на Наредба № 10 за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите;

-    Обсъждане на мерките за борба с вируса на Африканска чума по свинете;

-    Обсъждане на мерките и създаване на Кризисен щаб към Съюза, относно пандемията свързана с COVID-19;

-    Обсъждане на предложения за промени в Устава;

-    Търсене на нови пазари за членове на Съюза;

-    Обсъждане на постъпили молби за включване и изключване на членове в Съюза;

-    Разни.

 

 

Проведени общи събрания на Съюза на производителите на комбинирани фуражи

С решение на Управителния съвет с Протокол 62/13.02.2019 г. на 5 април 2019 г. в Заседателната зала на Българска стопанска камара, гр. София, ул. Алабин 16-20, бе проведено Общо събрание на Съюза на производителите на комбинирани фуражи (СПКФ).

Тъй като в началото не бе осигурен необходимият кворум, съгласно чл. 17, ал. 3 от Устава на Съюза, събранието започна един час по-късно - в 11,00 часа. Предоставените документи по всички точки от предварително обявения в Поканата дневен ред бяха приети с мнозинство, с изключение на т. 4.

По т. 4 от дневния ред „Дискутиране на промяна в Устава на СПКФ, Общото събрание реши, да не се променя Устава на Сдружението, поради липса на необходимия кворум от 2/3 от членовете на Съюза, заложен в чл. 18 от Устава на Съюза.

 

Председателят на Съюза даде интервюта за медиите относно преноса на вируса на Африканска чума по свинете с фуражи и мерките, които са предприети от членовете на Съюза за борба с АЧС и т.н. Всички интервюта са съгласувани с членовете на Управителния съвет.

С цел прозрачност осъвременяването и своевременното публикуване на информацията, касаеща сектора, на интернет страницата се извършва лично от председателя. Също информация се публикува и на Facebook страницата на Съюза.

С цел предоставянето на кратка, точна и ясна информация бе изготвено портфолио на Съюза, включващо кратка история, мисията, визията и целите на Съюза. Портфолиото е публикувано на интернет страницата на Съюза и изпратено до всички членове на Съюза и до всички останали оператори в бранша.

Към момента в Съюза членуват 73 дружества и частни лица, от които 44 производители на комбинирани фуражи, 3 производители на фуражни суровини, 3 производители на фуражни добавки и премикси, 8 търговци на фуражни добавки и премикси, 8 търговци на комбинирани фуражи и фуражни суровини, 2 лаборатории за анализи на фуражи, 1 консултантско дружество и 4 физически лица.

През 2019 г. отчетния период от Управителния съвет са приети общо 5 нови членове:

-    Виломикс България ЕООД – с управител Петер Иверсен;

-    Ирем ООД – с управител Костадин Иванов;

-    Манекс сън АД – с изпълнителен директор Татяна Стоянова;

-    Еко фарм-2005 ЕООД – с управител Стоян Стоянов;

-    ЕТ Петрана Василева – с управител Петрана Василева;

През отчетния период от членство в Съюза са се отказали общо 3 дружества – Агрикор ЕООД, ИТИ-СОФТ ООД, Владини Трейдинг ЕООД – клон Чирпан. 

 

Ръководството на Съюза взе участия в различни форуми, семинари, работни срещи и събития:

 

-  Мероприятие организирано от Криста ЕООД във връзка с откриването на нов завод за производство на премикси в гр. Стара Загора;

-  Научно-практическа конференция на Съюза на птицевъдите;

-  Конференции на Съюза на маслопреработвателите в България;

-  Конференции и събрания на Съюза по хранителната промишленост;

-  Конференция на тема „Африканска чума по свинете - изводи, поуки и бъдещи действия”, организирана от МЗХГ;

-  Кръгла маса на тема „Обсъждане на проблемни въпроси при контрола на Салмонелозата при птиците”, организирана от МЗХГ;

-  Кръгла маса на тема „Антимикробна резистентност и мерки за борба в сектора на свиневъдството”, организирана от МЗХГ;

-  Събития организирани от Американския посланик в България;

-  Форуми и семинари на Българска стопанска камара;

-  Виртуални конференции, организирани от МЗХГ;

-  Виртуални конферентни обучения, организирани от Американската соя

-  Световно изложение на фуражи в Туркменистан.

-  Участия в работни групи организирани от Българска агенция по безопасност на храните относно възникналата епизоотична обстановка свързана с вируса на Африканската чума по свинете и мерките свързани с Антимикробната резистентност.

Трима от членовете на Съюза на производителите на комбинирани фуражи бяха одитирани на място като част от одит, извършван от DG SANTE в България от 21 до 31 октомври 2019 г. с цел оценка на изпълнението на мерките за мониторинг и ликвидиране на спонгиформната енцефалопатия по говедата (СЕГ), правила относно забраната относно храненето на животните и корективни мерки, взети в отговор на препоръките от предишни одити относно сег и страничните животински продукти (СЖП). Одитният екип отбелязва, че операторите и собствениците на посетените предприятия са запознати с правилата относно забраната относно храненето на животните. В доклада се прави заключение, че „Единствената област, обхваната в настоящия одит и където официалният контрол е осъществен в задоволителна степен и е ефективен, се отнася до забраната относно храненето на животните.” Заключението в доклада относно забраната, свързана с храненето на животните е, че Официалният контрол е подходящ за проверка на правилното прилагане на забраната относно храненето на животните и подкрепя твърденията на компетентния орган, че тя е била ефективно изпълнявана през последните шест последователни години. От направените изводи и заключения в доклада е видно, че фуражният бизнес в Република България гарантира спазването на фуражните забрани. Докладът е публикуван на официалната страница на Европейската комисия на следния линк: 

https://ec.europa.eu/food/audits_analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=4295&rep_inspection_ref=xxx

Искам да изкажа специална благодарност към всички членове на Управителния и Контролния съвет за тяхното участие в управлението на Съюза и интерес към работата на ръководството.

Не на последно място от името на членовете и ръководството на Съюза на производителите на комбинирани фуражи изказвам благодарност към министъра на земеделието, храните и горите, и експертите от отдел „Контрол на фуражите”, дирекция ЗХОЖКФ, Българска агенция по безопасност на храните за подкрепата, която ни оказват за разрешаване на жизнено важни въпроси.

И най-накрая искам да изкажа благодарност на всички колеги, които ми се довериха, повярваха и ме подкрепяха през отчетния период.