Съдържание – брой 2/2018 г.

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

Фуражният бизнес – настояще и бъдеще ...........................................стр. 8

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Общо отчетно-изборно събрание на Съюза на производителите на комбинирани фуражи ..........................................................................стр. 10

Доклад за дейността на Управителния съвет на Съюза на производителите на комбинирани фуражи за периода 2015-2017г..................................................................................................... стр. 11

 

ОБУЧЕНИЕ

Вземане на проби от фуражи (комбинирани фуражи, фуражни суровини, фуражни добавки и премикси) и окачествяване и съхранение на зърно.................................................................................................... стр. 16

 

ХРАНЕНЕ

Зооинж. Пенка Манева-Кънева – началник отдел „Контрол на фуражите“, дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните, и контрол на фуражите“, Българска агенция по безопасност на храните - Промени в националното законодателство и приложимото право на ЕС в сектор „Фуражи“ ................................. стр. 17

Доц. д-р Калин Сланев – Земеделски институт - Шумен - Перспективен сорт суданка за зелена маса и силаж....... стр. 21

Седмо годишно проучване за световното производство на фуражи – 2018 ..................................................................................................... стр. 23

Класически и експресни лабораторни уреди за анализ на фуражи и суровини за тяхното производство ................................................... стр31

Dr Jae Kim and Dr. Peter Wilcock – AB VistaВъзможност за подобряване на статуса на желязото и на продуктивните показатели при отбити прасета ................................................................................... стр. 33

Пробиотиците могат да предотвратят отрицателното въздействие на Clostridium perfringens ........................................................................ стр. 35